Gunakan kupon ini untuk mendapatkan diskaun 8% daripada harga tempahan anda di hotel Jaminan Harga Terbaik yang menyertai apabila anda menginap antara 1 dan 28 malam.

Anda mesti membayar untuk penginapan anda semasa membuat tempahan. Diskaun ini hanya boleh digunakan untuk bilik pertama dalam tempahan tersebut. Anda akan perlu membayar harga penuh untuk mana-mana bilik yang lain. Diskaun ini tidak boleh digunakan terhadap sebarang cukai, yuran atau kos tambahan.

Untuk menggunakan kupon ini, anda mestilah berumur lebih daripada 18 tahun dan bermastautin di Malaysia. Anda hanya boleh menggunakan kupon ini untuk tempahan yang dibuat antara 12:00 pagi GMT pada 14/08/2017 dan 11:59 malam GMT pada 17/09/2017 di versi Malaysia Hotels.com untuk penginapan yang perlu selesai antara 14/08/2017 dan 31/03/2018. Tempahan adalah tertakluk pada ketersediaan serta terma dan syarat hotel.

Kupon ini tidak boleh digunakan untuk:

  1. Tempahan pakej, iaitu hotel + penerbangan
  2. Tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan Perjalanan Kumpulan
  3. Tempahan yang dibayar di hotel
  4. Tempahan yang dibayar dalam mata wang asing
  5. Tempahan di hotel yang tidak menyertai
  6. Tempahan yang dibuat sebelum penerimaan kupon ini

Layari http://ms.hotels.com/halaman/ms-hotel-exclusions/?pos=HCOM_MY&locale=ms_MY untuk melihat senarai hotel yang tidak menyertai. Hotel-hotel yang menyertai adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

Anda hanya boleh menggunakan kupon ini maksimum untuk lima tempahan dan ia perlu digunakan dengan penuh setiap kali. Selepas lima tempahan tersebut, anda tidak akan dapat menggunakan kupon ini lagi, walaupun apabila anda membatal satu atau lebih tempahan tersebut

Kupon ini hanya sah untuk 6300 tempahan pertama yang dibuat oleh semua pelanggan, menggunakan kupon ini. Anda akan dapat menyemak sama ada ia masih sah sebelum melengkapkan tempahan. Anda hanya boleh menggunakan satu kupon untuk setiap tempahan.

Kupon ini boleh digabungkan dengan harga diskaun di Hotels.com. Namun demikian, ia tidak boleh digunakan selaras dengan promosi lain di Hotels.com, tidak kira sama ada ditawarkan oleh pihak ketiga atau sebaliknya.

Anda tidak boleh mengumpul atau menebus malam Hotels.com™ Rewards apabila anda menggunakan kupon ini.

Anda tidak boleh menggunakan kupon ini untuk cukai, yuran atau bayaran, termasuk tanpa batasan, tetamu tambahan, panggilan telefon, yuran pembatalan, tempat letak kenderaan atau caj-caj lain. Anda mesti membayar caj-caj ini semasa membuat tempahan anda atau terus di hotel.

Anda tidak boleh menebus kupon ini untuk wang tunai, dan ia tidak boleh dipindah milik atau dijual.

Ia terbatal jika dilarang oleh undang-undang. Penggunaan kupon yang salah oleh anda adalah dilarang dan boleh ditafsir sebagai penipuan. Kami berhak untuk mengubah atau menarik balik tawaran ini pada bila-bila masa dan untuk membatalkan mana-mana tempahan yang dibuat di mana kupon tersebut telah digunakan untuk membuat tempahan spekulatif, palsu atau tipu atau mana-mana tempahan yang dibuat kerana menjangka bahawa permintaan akan berlaku.

Tertakluk pada terma dan syarat tempahan biasa (lihat http://ms.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) dan semua tempahan adalah tertakluk pada ketersediaan.

Hotels.com ialah promoter bagi tawaran ini.

Terma dan syarat ini adalah dikawal dan ditafsir menurut undang-undang Negeri Washington.