Langkau ke kandungan utama.

Terma dan Syarat

Cetak semua bahagian

Terma dan Syarat

Cetak semua bahagian

Selamat datang ke laman web Hotels.com (“Laman Web ini”). Laman Web ini hanya bertujuan untuk membantu pelanggan dalam mengumpul maklumat berkenaan dengan pelancongan, dalam menentukan perihal tersedia bagi barang-barang dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan, dalam membuat tempahan yang sah atau menjalankan perniagaan dengan pembekal pelancongan, dan bukan untuk sebarang tujuan yang lain. Istilah “kami” atau “kita” dan “Hotels.com” merujuk kepada Hotels.com dan/atau syarikat-syarikat subsidiari Hotels.com. Istilah “anda’ atau “kamu” merujuk kepada pelanggan yang melawati Laman Web ini dan/atau membuat tempahan melalui kami di Laman Web ini, atau melalui ejen perkhidmatan pelanggan kami.

 


Laman Web ini ditawarkan kepada anda dengan syarat bahawa penerimaan anda adalah tanpa pengubahsuaian terhadap semua terma-terma, syarat-syarat, dan notis-notis yang tertera di bawah (secara kolektif merujuk kepada “Perjanjian”). Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web ini dalam mana-mana cara, anda bersetuju untuk mematuhi Perjanjian ini. Sila baca Perjanjian ini dengan penuh hati-hati. Sekiranya anda tidak menerima semua terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan, anda dinasihatkan agar tidak menggunakan Laman Web ini. Anda harus memastikan bahawa anda kembali pada halaman ini secara berkala untuk meneliti versi Perjanjian yang terkini. Kami mempunyai hak pada bila-bila masa sahaja, mengikut budi bicara mutlak kami bagi memilih untuk mengubah atau mengubahsuai Perjanjian ini tanpa memberikan notis terlebih dahulu, dan penggunaan secara berterusan dan akses anda di Laman Web ini menunjukkan penerimaan anda terhadap Perjanjian yang telah dikemas kini atau diubahsuai.

Penggunaan Laman Web ini.
Sebagai salah satu syarat penggunaan Laman Web ini, anda menjamin bahawa:
(i)        anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun,
(ii)       anda mempunyai kelayakan di sisi undang-undang untuk memasuki satu kontrak yang mengikat,
(iii)      anda akan menggunakan Laman Web ini selaras dengan Perjanjian ini,
(iv)      anda hanya akan menggunakan  Laman Web ini untuk melakukan tempahan yang sah bagi diri anda atau bagi pihak lain yang memberi kuasa kepada anda untuk bertindak bagi pihaknya,
(v)       semua maklumat yang diberikan oleh anda di dalam Laman Web ini adalah benar, tepat, terkini dan lengkap, dan
(vi)      sekiranya anda mempunyai akaun Hotels.com (“Akaun”), anda harus melindungi maklumat Akaun anda dan menyelia serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang penggunaan Akaun anda oleh diri anda dan mana-mana pihak yang lain. Anda faham bahawa penggunaan berlebihan, aktiviti yang meragukan, tanda-tanda penipuan atau penyalahgunaan kemudahan tempahan perkhidmatan pelancongan laman web ini boleh mengakibatkan Hotels.com untuk membatalkan sebarang tempahan yang berkait dengan nama, alamat e-mel atau akaun anda dan menutup sebarang akaun Hotels.com yang berkaitan. Jika anda telah melakukan sebarang aktiviti penipuan, Hotels.com berhak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang yang perlu dan anda mungkin bertanggungan untuk membayar kerugian kewangan kepada Hotels.com, termasuk kos litigasi dan ganti rugi.   Untuk mempertikaikan pembatalan sesebuah tempahan, atau pembekuan atau penutupan sesebuah akaun, sila hubungi perkhidmatan pelanggan.
Kami mempunyai hak budi bicara tunggal untuk menolak permintaan akses kepada sesiapa sahaja di dalam Laman Web ini dan perkhidmatan yang kami tawarkan bila-bila masa sahaja dan untuk apa jua sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran Perjanjian ini.
 
Aktiviti-Aktiviti yang Dilarang
Kandungan dan maklumat di Laman Web ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada harga dan ketersediaan perkhidmatan pelancongan), termasuk infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, adalah hak proprietari kami atau pembekal dan penyedia perkhidmatan kami. Meskipun anda boleh membuat salinan terhad jadual perjalanan anda(dan dokumen-dokumen berkaitan) untuk perjalanan atau perkhidmatan yang telah ditempah melalui Laman Web ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan membuat sebarang pengubahsuaian, salinan, pengedaran, penghantaran, pameran, persembahan, penghasilan semula, pencetakan, pelesenan, penerbitan, pemindahan, penjualan atau penjualan semula maklumat, perisian, produk-produk, atau perkhidmatan yang diperoleh dari Laman Web ini. Secara tambahan, anda bersetuju untuk tidak melakukan perkara-perkara ini:
(i)            menggunakan Laman Web ini atau sebarang kandungannya untuk sebarang tujuan komersil;
(ii)           membuat sebarang tempahan yang berunsur spekulasi, palsu atau penipuan atau sebarang tempahan di dalam jangkaan permintaan;
(iii)          mendapatkan akses, memantau atau membuat salinan terhadap sebarang maklumat atau kandungan di dalam Laman Web ini dengan menggunakan robot, spider, scraper atau sebarang cara automatik atau proses manual bagi sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada kami;
(iv)         melanggar sekatan pada sebarang robot exclusion headers di Laman Web ini atau memintas atau menggagalkan langkah-langkah yang diambil untuk mengelak atau mengehadkan akses ke Laman Web ini;
(v)          mengambil sebarang tindakan yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, mengikut budi bicara kami, muatan berlebihan yang tidak wajar atau tidak seimbang pada infrastruktur kami;
(vi)         pautan mendalam sebarang bahagian di Laman Web ini (termasuk tanpa had, laluan pembelian bagi sebarang perkhidmatan pelancongan) bagi sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada kami; atau
(vii)        “frame”, “mirror” atau  sebaliknya memasukkan mana-mana bahagian Laman Web ini ke dalam mana-mana laman web yang lain tanpa sebarang kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.
 
Peraturan dan Sekatan  Pembekal
Terma-terma dan syarat-syarat tambahan akan dikenakan untuk tempahan dan pembelian barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan yang anda pilih. Sila baca terma-terma dan syarat-syarat tambahan ini dengan teliti. Anda bersetuju untuk mematuhi segala terma dan -syarat yang akan dikenakan oleh mana-mana pembekal yang anda pilih untuk berurus niaga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembayaran semua jumlah yang patut dibayar menurut peraturan dan sekatan pembekal berkaitan ketersediaan dan penggunaan tambang, produk, atau perkhidmatan. Kami berhak untuk membatalkan tempahan anda sekiranya pembayaran sepenuhnya tidak diterima menepati masa. Anda mengakui bahawa sesetengah pembekal pihak ketiga yang menawarkan perkhidmatan dan/atau aktiviti tertentu boleh menghendaki anda untuk menandatangani penepian liabiliti mereka sebelum menyertai perkhidmatan dan/atau aktiviti yang mereka tawarkan. Anda memahami bahawa sebarang pelanggaran terhadap peraturan dan sekatan  pembekal sedemikian boleh mengakibatkan pembatalan tempahan anda, di mana anda boleh dilarang akses kepada produk atau perkhidmatan pelancongan yang berkenaan, anda boleh kehilangan sebarang wang yang anda telah bayar bagi tempahan tersebut, dan/atau kami boleh mendebitkan Akaun anda untuk sebarang kos yang kami telah tanggung akibat daripada pelanggaran tersebut.

Kenyataan Privasi
Hotels.com percaya pada konsep melindungi privasi anda. Sila klik di sini untuk meneliti kenyataan privasi kami yang terkini, yang turut mengawal penggunaan Hotels.com anda, untuk memahami praktis-praktis kami:
http://malaysia.hotels.com/customer_care/privacy.html.

Ulasan, Komen dan Penghantaran-Penghantaran yang lain
Kami amat menghargai sebarang respon daripada anda. Anda dinasihatkan supaya berjaga-jaga apabila menghantar sebarang komen ke Laman Web ini melalui mel elektronik, pengeposan ke Laman Web ini atau sebaliknya, termasuk sebarang ulasan, fotografi, video, pertanyaan, komen, cadangan, idea atau sebarang penghantaran-penghantaran yang lain mengenai hotel (secara kolektif dikenali sebagai “Penghantaran”), anda (a)memberikan Hotels.com dan ahli gabungannya hak yang tidak eksklusif, bebas-royalti, berterusan, boleh dipindah milik, muktamad dan mempunyai hak untuk di sub-lesenkan penggunaannya, penghasilan semula, pengubahsuaian, adaptasi, penterjemahan, pengedaran, dicetak, ciptaan kerja-kerja penerbitan daripadanya dan pameran secara umum dan Penghantaran tersebut dilaksanakan di mana-mana aliran media di dunia, yang tidak diketahui atau dirancang; dan (b) memberikan Hotels.com dan ahli gabungannya dan pemegang sub-lesennya hak untuk menggunakan nama yang telah anda hantar berhubung dengan Penghantaran tersebut, sekiranya dipilih oleh mereka. Walau bagaimanapun, anda mengakui bahawa Hotels.com boleh memilih untuk menyifatkan komen atau ulasan anda (sebagai contoh, menyenaraikan nama dan tempat asal anda berkenaan dengan ulasan yang anda hantarkan) mengikut budi bicara mereka. Anda memberikan hak kepada Hotels.com untuk mendakwa mana-mana pihak yang telah melanggar hak anda atau hak Hotels.com di dalam Penghantaran tersebut, sekiranya berlaku sebarang pelanggaran Perjanjian ini. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan mengakui sebarang liabiliti ke atas mana-mana Penghantaran yang telah diposkan atau dihantar oleh anda. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan segala terma-terma dan syarat-syarat ini, sila jangan berikan kepada kami sebarang Penghantaran.
Anda adalah bertanggungjawab terhadap kandungan Penghantaran tersebut, (khususnya termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ulasan yang diposkan ke dalam Laman Web ini). Anda dilarang sama sekali untuk mengepos atau menghantar kepada atau melalui Laman Web ini:
(i)            sebarang kandungan yang bertentangan dengan undang-undang, berunsur ancaman, memfitnah, mengganggu, mengeji, lucah, pornografi, atau sebarang material atau kandungan yang mencerobohi privasi orang lain dan/atau privasi yang bertentangan dengan undang-undang;
(ii)           sebarang material komersil atau kandungan (termasuk, tetapi tidak terhad untuk, mendapatkan dana, mengiklankan, atau meniagakan mana-mana barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan); dan
(iii)          sebarang material atau kandungan yang melanggar, menyalahgunakan atau menentang sebarang hak cipta, cap dagangan, hak paten atau hak proprietari pihak ketiga. Anda akan bertanggungjawab terhadap sepenuhnya ke atas sebarang kerosakan akibat daripada sebarang pelanggaran larangan tersebut, atau kerugian yang berpunca daripada pelanggaran larangan-larangan tersebut akibat daripada mengepos kandungan anda ke Laman Web ini. Anda mengakui bahawa Hotels.com mempunyai hak untuk mengawal (sebagai contoh menggunakan, menerbitkan, mengeluarkan) sebarang kandungan yang telah anda hantarkan tanpa perlu memaklumkan kepada anda terlebih dahulu. Sekiranya anda menghantar lebih daripada satu ulasan bagi hotel yang sama, hanya Penghantaran yang terkini anda akan digunakan.
Sekiranya anda merasakan dengan benar bahawa material yang dihoskan oleh kami telah melanggar hak cipta anda, anda (atau ejen anda) boleh menghantarkan notis secara bertulis yang mengandungi maklumat seperti berikut:
Satu pengenalpastian yang jelas berkenaan dengan kerja-kerja kami yang telah melanggar hak cipta anda.
Satu pengenalpastian yang jelas berkaitan dengan material yang anda tuntut telah melanggar hak cipta kerja-kerja, dan maklumat yang membolehkan kami mengesan material berkenaan di Laman Web, seperti pautan kepada material berkenaan. Maklumat peribadi anda agar membolehkan kami memberi balasan terhadap aduan tersebut, termasuk alamat e-mel dan nombor telefon.
Pernyataan bahawa anda mempunyai “niat baik dan mempercayai dengan sebenar-benarnya bahawa material yang telah anda tuntut sebagai melanggar hak cipta tersebut, tidak mempunyai kebenaran daripada pemilik hak cipta tersebut, ejennya atau tidak dibenarkan di segi undang-undang.”
Pernyataan bahawa “maklumat yang telah dinotifikasi adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, pihak yang telah membuat aduan mempunyai kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik eksklusif hak cipta yang haknya dikatakan telah dilanggar.
Notis ini harus ditandatangani oleh orang yang telah diberikan kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik eksklusif hak cipta yang haknya dikatakan telah dilanggar.
Notis-notis yang berkaitan dengan Laman Web ini hendaklah dihantar kepada:
Hotels.com Attn: IP/Trademark Counsel 333 108th Ave NE, Bellevue WA 98004 
Kami akan mengkaji semua notis yang telah mengikut segala keperluan syarat-syarat di atas.
Kami juga mencadangkan agar anda berunding dengan penasihat undang-undang anda sebelum memfailkan notis atau notis balasan. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh dikenakan bayaran ganti rugi sekiranya anda membuat tuntutan pelanggaran hak cipta yang palsu.

Tempahan Prabayar Hotel
Anda mengakui Hotels.com menjalankan pra-rundingan dengan pembekal-pembekal hotel berhubung dengan kadar harga bilik tertentu bagi memudahkan urusan tempahan bagi pihak anda. Kadar harga bilik yang tertera di dalam Laman Web ini adalah gabungan di antara kadar pra-rundingan yang telah disediakan untuk anda dari pihak Hotels.com dan fi fasiliti yang disimpan oleh Hotels.com sebagai pampasan untuk perkhidmatan-perkhidmatan kami. Anda juga membenarkan Hotels.com untuk membuat tempahan bagi jumlah keseluruhan harga tempahan, termasuk kadar harga bilik yang tertera di dalam Laman Web ini, termasuk caj-caj cukai pemulihan dan fi-fi perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa kad kredit anda akan dicaj oleh Hotels.com pada jumlah keseluruhan harga tempahan. Di dalam menghantar permohonan tempahan anda, anda membenarkan Hotels.com untuk membantu dalam urusan tempahan anda, termasuk pengaturan pembayaran dengan pembekal-pembekal hotel.
Anda mengakui bahawa Hotels.com tidak mengutip cukai bagi tujuan pengiriman kepada pihak berkuasa.

Fi Perkhidmatan
Kami mengenakan fi perkhidmatan sebagai pampasan untuk menguruskan tempahan perjalanan anda.Fi perkhidmatan ini berbeza-beza mengikut jumlah dan jenis tempahan hotel.
Sila ambil perhatian bahawa bank anda mungkin akan menukar jumlah pembayaran kepada mata wang tempatan dan mengenakan bayaran bagi pertukaran mata wang ini. Ini bermakna amaun yang disenaraikan di dalam kredit atau kad penyata bank anda mungkin dalam mata wang tempatan dan ini akan menyebabkan jumlah yang berbeza daripada yang tertera di laman web. Bank anda mungkin akan mengenakan caj yang berasingan bagi fi transborder bagi memproses transaksi ini. Fi transborder mungkin akan dikenakan sekiranya bank yang mengeluarkan kad kredit anda berada di luar negara dari mana transaksi tersebut dilakukan.
Pertukaran mata wang asing dan fi transborder adalah ditentukan oleh bank anda pada hari mereka memproses transaksi berkenaan. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang fi atau kadar pertukaran mata wang yang digunakan untuk tempahan anda, sila hubungi bank anda.

Terma-Terma Am
Hotels.com mempunyai hak untuk menghentikan penyertaan keistimewaan mana-mana individu yang telah menjalankan aktiviti penipuan atau menggunakan Program ini dengan cara yang bertentangan dengan segala Terma-Terma dan Syarat-Syarat atau undang-undang negeri atau persekutuan, akta-akta atau ordinan-ordinan. Pemberhentian manfaat penyertaan ini mungkin akan mengakibatkan kehilangan semua manfaat dan mata kredit kesetiaan yang terkumpul. Sebagai tambahan kepada pemberhentian terhadap penyertaan keistimewaan ini, Hotels.com mempunyai hak untuk mengambil tindakan pentadbiran yang munasabah dan/atau tindakan undang-undang, termasuk dakwaan jenayah, mengikut budi bicara tunggal mereka.
Kredit Kesetiaan tidak akan dapat dijadikan harta bagi mana-mana peserta dan boleh dibatalkan oleh Hotels.com pada bila-bila masa sahaja seperti yang dinyatakan di sini. Kredit kesetiaan tidak boleh dijual, dipindah milik, digabung dengan akaun ahli-ahli yang lain, atau diserahhakkan, dan tidak akan berpindah milik apabila berlaku kematian, sebahagian daripada perkara hal ehwal domestik, atau sebaliknya mengikut penguatkuasaan undang-undang. Melainkan sekiranya perkara ini dilarang, anda bersetuju bahawa segala pertikaian, tuntutan dan kausa-kausa tindakan yang berpunca daripadanya, atau mempunyai hubungkait dengannya, Program ini harus diselesaikan secara individu, tanpa perlu memilih sebarang tindakan kelas, dan secara eksklusif oleh mahkamah yang bersesuaian yang terletak di Dallas County, Texas. Semua isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan rangkaan, kesahihan, penterjemahan dan penguatkuasaan segala Terma-Terma dan Syarat-Syarat, hak dan tanggungjawab anda, atau hak dan tanggungjawab Hotels.com yang berhubung dengan Program ini, akan dikawal oleh, dan ditafsir mengikut undang-undang negeri Texas, tanpa memberi kesan kepada pilihan undang-undang atau konflik peraturan di dalam undang-undang (sama ada Texas atau bidang kuasa undang-undang yang lain), yang mana akan menyebabkan penggunaan undang-undang dari bidang kuasa yang lain dari undang-undang negeri Texas.
Program ini akan menjadi tidak sah apabila ia bertentangan dengan undang-undang. Kegagalan Hotels.com untuk melaksanakan sebarang proviso di dalam Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini tidak akan menjadi pengenepian bagi proviso di dalam terma-terma dan syarat-syarat tersebut atau di dalam proviso yang lain. Keputusan Hotels.com terhadap semua pertanyaan dan pertikaian berkenaan dengan kelayakan Program ini, pendapatan atau penebusan kredit kesetiaan atau pematuhan anda terhadap segala Terma-Terma dan Syarat-Syarat adalah muktamad.

 

 

 

Tempahan Hotel Bayar Sekarang (Prabayar)

 

Anda mengakui bahawa Hotels.com dan anggota gabungannya telah berunding terlebih dahulu berkenaan kadar harga bilik tertentu dengan pembekal.  Hotels.com dan anggota gabungannya menyediakan perkhidmatan kepada anda untuk memudahkan urusan tempahan hotel prabayar anda dengan bayaran (“fi kemudahan”). Perkhidmatan penginapan disediakan oleh pembekal.  Kadar bilik yang dipaparkan di laman web ialah gabungan kadar bilik yang dirunding terlebih dahulu untuk bilik yang ditempah bagi pihak anda oleh Hotels.com dan anggota gabungannya serta fi kemudahan dikekalkan oleh Hotels.com dan anggota gabungannya untuk perkhidmatan mereka kepada anda. Untuk tempahan hotel prabayar, Hotels.com dan/atau anggota gabungannya mungkin menjadi pemudah cara tempahan bilik anda dan juga mengambil bayaran anda dan mengenakan caj pada kaedah pembayaran anda seperti yang dinyatakan di bawah. Anda memberi kuasa kepada Hotels.com dan anggota gabungannya untuk memudahkan urusan tempahan anda untuk jumlah harga tempahan, yang termasuk kadar bilik yang tertera di laman web ini, berserta fi kemudahan, apa-apa bayaran pemulihan cukai, fi perkhidmatan jika berkenaan dan cukai ke atas perkhidmatan Hotels.com dan anggota gabungannya.  Anda bersetuju bahawa kad pembayaran anda akan dikenakan caj oleh Hotels.com dan anggota gabungannya untuk jumlah harga tempahan (yang termasuk fi kemudahan untuk perkhidmatan kami kepada anda).

 

Setelah menyerahkan permintaan tempahan anda, anda memberi kuasa kepada Hotels.com dan anggota gabungannya, termasuk Travelscape, LLC, untuk memudahkan tempahan hotel bagi pihak anda, termasuk membuat pengaturan bayaran dengan pembekal.

 

Anda mengakui bahawa kecuali seperti yang ditentukan di bawah berkenaan dengan kewajipan cukai ke atas jumlah yang kami kekalkan untuk perkhidmatan kami, Hotels.com dan anggota gabungannya tidak mengutip cukai untuk pengiriman wang kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan. Caj pemulihan cukai ke atas transaksi hotel prabayar merupakan pemulihan cukai yang dianggarkan (contohnya cukai jualan dan penggunaan, cukai penginapan, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambahan, cukai barangan serta perkhidmatan, dll.) yang dibayar oleh Hotels.com dan anggota gabungannya kepada pembekal berhubung dengan tempahan anda. Pembekal bertanggungjawab untuk membayar jumlah ini kepada bidang kuasa cukai yang berkenaan. Kebolehcukaian dan kadar cukai yang sesuai amat berbeza mengikut lokasi. Jumlah sebenar yang dibayar oleh Hotels.com dan anggota gabungannya kepada pembekal mungkin berbeza-beza daripada caj pemulihan cukai, bergantung pada kadar, kebolehcukaian dll, yang berkuat kuasa semasa penggunaan sebenar hotel oleh anda. Kami mungkin mengekalkan fi perkhidmatan sebagai pampasan tambahan dalam memberi perkhidmatan kepada tempahan perjalanan anda. Fi perkhidmatan yang dikekalkan oleh Hotels.com dan anggota gabungannya untuk perkhidmatan mereka berbeza-beza berdasarkan jumlah dan jenis tempahan.

 

Cukai jualan dan penggunaan, cukai penginapan, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambahan, cukai barangan dan perkhidmatan, cukai perkhidmatan atau cukai lain yang serupa dikenakan ke atas jumlah yang kami kenakan caj untuk perkhidmatan kami (fi kemudahan) dalam bidang kuasa tertentu. Jumlah cukai sebenar, jika ada, pada perkhidmatan kami, mungkin berbeza-beza bergantung pada kadar yang berkuat kuasa semasa penginapan anda

BUTIRAN BAYAR DALAM TALIAN SEKARANG ATAU BAYAR KEMUDIAN DI HOTEL

 

 

 

Dengan sesetengah hotel, anda mungkin diberikan pilihan untuk membayar dalam talian dengan segera atau membayar kemudian di hotel itu sendiri. Jika anda memilih pilihan untuk membayar dalam talian dengan segera, anda akan dikenakan bayaran jumlah dalam mata wang yang anda pilih dengan segera. Syarikat yang mengambil bayaran tersebut dan mengenakan caj pada kad bayaran anda akan merupakan: (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spain atau gabungan lain Hotels.com bagi pihak Hotels.com atau penyedia perkhidmatan perjalanan, atau (2) penyedia perkhidmatan perjalanan secara langsung.
Jika anda memilih untuk membayar kemudiannya di hotel itu sendiri, hotel akan mengecaj anda dalam mata wang tempatan bagi hotel berkenaan sewaktu penginapan anda dan pampasan kami diterima sebagai pertimbangan untuk perkhidmatan kami kepada pembekal.. Kadar cukai dan kadar pertukaran mata wang boleh berubah dalam masa tempahan dan penginapan. Anda perlu memberikan butiran kad pembayaran anda dan pembekal atau Hotels.com seringkali perlu mengesahkan: (i) kesahihan kad pembayaran (menerusi caj nilai nominal yang sama ada akan dibayar balik dalam masa beberapa hari atau ditolak daripada bayaran terakhir yang perlu dibayar kepada pembekal) dan, (ii) ketersediaan dana pada kad pembayaran (perlu disahkan oleh bank yang mengeluarkan kad kredit anda). Hotels.com berhak untuk membatalkan tempahan anda jika pembayaran penuh tidak diterima tepat pada masanya (sila lihat Peraturan Pembekal dan Sekatan)
 
Kebanyakan bank dan syarikat kad kredit mengenakan fi transaksi kepada pemegang akaun mereka apabila pengeluar kad dan lokasi saudagar (sebagaimana yang ditakrifkan oleh jenama kad (cth: Visa, MasterCard, American Express)) berada di negara berlainan. Kadar pertukaran mata wang, jika ada, dan sebarang fi transaksi adalah ditentukan sepenuhnya oleh bank atau agensi lain yang memproses transaksi tersebut. Fi ini boleh dikenakan oleh pengeluar kad sebagai caj kepada akaun pemegang kad. Ini bermakna amaun yang disenaraikan pada penyata kad debit atau kredit anda mungkin berlainan daripada angka yang ditunjukkan pada halaman ringkasan bil untuk tempahan yang dibuat di Laman Web ini. Jika anda ada sebarang soalan tentang fi ini atau sebarang kadar pertukaran yang dikenakan pada tempahan anda, sila hubungi bank anda.

HARGA
Harga perkhidmatan pelancongan ini akan disebutkan di laman web dari semasa ke semasa, kecuali dalam keadaan di mana terdapat kesilapan nyata. Harga adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, tetapi perubahan tidak akan menjejaskan tempahan yang sudah pun diterima.  Meskipun dengan usaha terbaik Hotels.com, sesetengah perkhidmatan pelancongan yang tersenarai di laman web mungkin ditetapkan harga yang tidak betul. HOTELS.COM SECARA NYATANYA BERHAK UNTUK MEMBETULKAN SEBARANG KESILAPAN HARGA DI LAMAN WEB KAMI DAN/ATAU PADA TEMPAHAN MENUNGGU KELULUSAN YANG DIBUAT DI BAWAH HARGA YANG TIDAK BETUL. DALAM KEADAAN SEDEMIKIAN, JIKA TERSEDIA, KAMI AKAN MENAWARKAN ANDA PELUANG UNTUK MENYIMPAN TEMPAHAN MENUNGGU KELULUSAN ANDA PADA HARGA YANG BETUL ATAU KAMI AKAN MEMBATALKAN TEMPAHAN ANDA TANPA PENALTI. Hotels.com tidak wajib untuk memberikan perkhidmatan pelancongan kepada anda pada harga yang tidak betul (lebih rendah), walaupun setelah anda dihantarkan pengesahan tempahan anda.

 

 

 

CARA KAMI MEMAPARKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN DI HOTELS.COM
Pengembara mempunyai banyak pilihan di Hotels.com untuk membantu mereka mencari hotel yang sesuai.  Tetapan “isih” membolehkan pengembara menyusun hasil carian mengikut keutamaan mereka, sama ada berdasarkan harga, skor ulasan yang disahkan atau kriteria lain.  Tetapan “tapis” juga membolehkan pengembara untuk menambahkan atau mengecualikan pelbagai pilihan agar bersesuaian dengan keperluan perjalanan mereka.  Jika tiada pilihan dipilih, Hotels.com akan menunjukkan julat pilihan yang relevan dalam hasil carian, berdasarkan kriteria yang dijelaskan di bawah.
Dalam isihan lalai “Kegemaran Kami”, susunan isihan membayangkan kerelevanan hartanah mengikut kriteria carian anda, kerana kami ingin memastikan anda dapat mencari tawaran yang sesuai bagi diri anda dengan cepat dan mudah.  Kami mengukur kerelevanan dengan mengambil kira faktor seperti lokasi hartanah, skor ulasannya, kepopularan hartanah (diukur berdasarkan bilangan pengembara di laman kami yang membuat tempahan di hartanah tersebut), kualiti kandungan yang disediakan oleh hartanah serta daya saing kadar dan ketersediaan hartanah, berbanding dengan hartanah lain yang memenuhi kriteria carian anda yang dipilih. Pampasan yang kami dapat daripada sesebuah hartanah bagi tempahan yang dibuat melalui laman web kami juga menjadi faktor bagi kedudukan relatif hartanah dengan tawaran serupa, berasaskan faktor kerelevanan yang dihuraikan di atas. Pada isih bukan lalai kami (sebagai contoh, mengikut harga atau pengadaran bintang), hartanah dengan keputusan serupa akan disusun berdasarkan faktor di atas.

Selain itu, Hotels.com terus mengoptimumkan perkhidmatan kami untuk menyediakan pengalaman terbaik kepada pengembara.  Selaras dengan itu, kami mungkin menguji algoritma susunan isihan lalai yang lain dari semasa ke semasa.

 


 
PENUKARAN ATAU PEMBATALAN
Anda boleh menukar atau membatalkan tempahan penginapan anda sama ada dalam talian di bawah Tempahan anda apabila mendaftar masuk ke akaun Hotels.com anda atau dengan memanggil nombor khidmat pelanggan kami 1-800-814652.
Anda boleh menukar nama tetamu, jenis katil, keutamaan merokok, permintaan khas, opsyen kebolehcapaian, jenis bilik, bilangan tetamu dan tarikh perjalanan secara percuma untuk anda daripada Hotels.com. Pembekal penginapan mungkin mengenakan caj lain dan/atau bayaran pembatalan.  Caj berbeza mengikut tempahan, maka sila semak e-mel pengesahan anda untuk butiran.
Anda bersetuju untuk membayar sebarang bayaran pembatalan atau penukaran yang diperlukan pembekal yang dikenakan terhadap anda. Dalam kes terhad, beberapa hotel tidak membenarkan penukaran atau pembatalan tempahan selepas ia dilakukan, seperti yang dinyatakan dalam peraturan dan pengehadan tempahan hotel. Anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang dikenakan berkenaan dengan tempahan hotel prabayar anda.
Dalam keadaan hotel tidak dapat menunaikan tempahan anda, Hotels.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos yang ditanggung akibat penempatan semula.
Jika anda tidak datang untuk malam pertama tempahan anda tetapi bercadang untuk mendaftar masuk untuk malam berikutnya dalam tempahan, anda mesti mengesahkan tempahan dengan Hotels.com tidak lewat daripada tarikh daftar masuk asal bagi mengelakkan pembatalan keseluruhan tempahan. Jika anda tidak mengesahkan perubahan tempahan dengan Hotels.com keseluruhan tempahan boleh dibatalkan dan bayaran balik hanya akan dibayar kepada anda selaras dengan Peraturan dan Sekatan hotel yang berkenaan, seperti yang diberitahu dalam proses tempahan

Terma dan syarat ini ini tidak boleh ditukar oleh mana-mana orang yang tidak dibenarkan, termasuk pekerja Hotels.com.
 
Terma dan syarat Hotels.com™ Rewards
Hotels.com Rewards ialah program kesetiaan Hotels.com (“Program”). Untuk setiap malam yang anda tempah dan menginap di hartanah Hotels.com Rewards yang layak, anda mengumpul satu cap (“Cap”). Apabila anda mengumpul 10 Cap dengan kami, kami memberi anda 1 malam reward untuk ditebus (“Malam Reward”). Malam Reward ini tidak termasuk cukai dan fi, di mana anda perlu bayar apabila menebus Malam Reward anda. Anda juga perlu membayar fi penebusan (“Fi Penebusan”) apabila menebus Malam Reward anda pada laman web komputer/mudah alih kami. Anda tidak akan dikenakan Fi Penebusan apabila menebus Malam Reward anda pada aplikasi mudah alih kami. 
Semua tempahan mesti dibuat secara dalam talian atau pada aplikasi kami. Anda hanya boleh mengumpulkan Cap atau menebus Malam Reward di hartanah Hotels.com Rewards yang layak, dan anda mesti membayar untuk penginapan anda semasa membuat tempahan.

 


Program ini terbuka kepada sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas yang mendaftar dengan Hotels.com dengan alamat e-mel yang sah, dan kemudian menyertai Program. Syarikat, persatuan, atau kumpulan lain tidak boleh mengambil bahagian. Pekerja Expedia, Inc. tidak akan dapat mengumpul Cap atau menebus Malam Reward jika mereka membuat tempahan melalui program B.E.S.T., atau jika mereka menggunakan diskaun pekerja. Jika pekerja Expedia, Inc. membuat tempahan tanpa menggunakan diskaun mereka, mereka akan dapat mengumpulkan Cap dan Malam Reward Hotels.com Rewards

Mengumpulkan Cap
Anda akan mengumpulkan 1 Cap bagi setiap malam anda menginap di hartanah Hotels.com Rewards yang layak. Kumpulkan 10 Cap dan kami akan memberi anda 1 Malam Reward. Anda mesti mendaftar masuk ke akaun Hotels.com anda apabila membuat tempahan secara dalam talian dan pada aplikasi mudah alih kami. 
Dengan itu, kami boleh menambah Cap yang anda kumpulkan ke akaun anda selepas penginapan anda kelak. Sekiranya anda membuat tempahan dengan kami melalui telefon, anda mesti memberitahu kami alamat e-mel dalam akaun anda agar kami tahu ke mana untuk menambah Cap yang anda kumpulkan. Hanya ahli Hotels.com Rewards boleh mengumpulkan Cap. Tetamu lain dalam tempahan yang sama tidak mengumpulkan malam. Anda tidak boleh mengumpulkan Cap bagi sebarang tempahan hotel yang anda buat sebelum anda menyertai Program ini.


Kami akan menambah sebarang Cap yang anda kumpulkan ke akaun anda dalam masa 72 jam selepas mendaftar keluar dari hartanah Hotels.com Rewards. Sekiranya anda mengumpulkan Cap tetapi kemudian kami percaya bahawa anda tidak melengkapkan penginapan hotel anda (“Cap Tidak Sah”), kami berhak untuk mengeluarkan Cap Tidak Sah ini dari akaun anda. Ini boleh berlaku jika anda membatalkan tempahan atau tidak hadir ke hotel, yang akan membuatkan malam tersebut tidak sah. Cap Tidak Sah tidak dikira ke arah 10 Cap yang anda perlukan untuk menebus Malam Reward.

 


Anda boleh menyemak akaun anda bagi mengetahui berapa Cap yang telah anda kumpulkan pada bila-bila masa. Hanya daftar masuk di Hotels.com, atau hubungi pusat panggilan kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan akaun anda betul. Jika anda percaya bahawa anda tidak mengumpulkan jumlah Cap yang betul, kami akan menyemaknya untuk anda. Sekiranya sebarang tempahan tidak sah seperti yang disebut sebelum ini, kami akan mengeluarkannya dari akaun anda.


Selain daripada maklumat di atas, anda tidak akan mengumpulkan Cap untuk yang berikut:
1.    Tempahan yang dibuat dengan laman anggota gabungan Hotels.com
2.    Tempahan yang dibuat sebelum anda menyertai Program
3.    Tempahan pakej iaitu hotel + penerbangan
4.    Sesetengah tempahan dibuat menggunakan kupon, baucar atau kod diskaun - anda perlu memeriksa terma bagi setiap satu
5.    Tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan Perjalanan Kumpulan
6.    Tempahan yang tiada kos langsung, iaitu percuma
 
 
Menebus Malam Reward
Apabila anda mengumpulkan 10 Cap, kami akan memberi anda 1 Malam Reward untuk ditebus di mana-mana hartanah Hotels.com Rewards yang layak. Anda boleh menebus Malam Reward anda secara dalam talian, atau pada aplikasi kami.

 


Nilai maksimum bagi Malam Reward anda adalah berdasarkan nilai 10 Cap yang anda kumpulkan selagi ia belum tamat tempoh. Nilai ini bersamaan dengan kadar purata harian, tidak termasuk cukai dan fi, bagi Cap yang anda kumpulkan sebelum itu. Jika anda telah mengumpulkan Cap pada Harga Eksklusif Hotels.com (sepertimana yang ditakrifkan di bawah), maka harga inilah yang akan digunakan untuk tujuan pengiraan dan bukannya harga biasa. Anda mesti membayar cukai, fi, makanan dan sebarang kos lain yang berkaitan dengan Malam Reward anda. Anda juga perlu membayar Fi Penebusan apabila anda menebus Malam Reward anda pada komputer/laman web mudah alih kami. Anda tidak akan dikenakan Fi Penebusan apabila anda menebus Malam Reward anda pada aplikasi mudah alih kami.

 


Sekiranya anda menggunakan mata wang berlainan apabila mengumpulkan 10 Cap anda, nilai setiap Cap dikira menggunakan mata wang yang dikaitkan dengan wilayah yang anda berada semasa anda menyertai Program ini.


Penginapan Malam Reward adalah tertakluk kepada semua terma dan syarat tempahan yang berkenaan. Anda tidak akan mengumpulkan Cap apabila menebus Malam Reward anda. Cap yang terkumpul tidak mempunyai nilai tunai, dan anda tidak boleh menebus Malam Reward anda dengan wang tunai.

 


Sekiranya anda menebus Malam Reward anda pada penginapan yang kurang daripada nilai maksimum Malam Reward anda, anda tidak akan mendapat perbezaannya dalam wang tunai, kredit atau apa-apa yang lain. Anda boleh menebus Malam Reward anda pada penginapan yang kosnya lebih daripada nilai maksimum Malam Reward anda - hanya bayar perbezaannya.

 


Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 Malam Reward untuk ditebus, anda boleh memilih tempahan mana yang hendak digunakan. Jika anda memilih untuk menggunakan berbilang Malam Reward pada tempahan yang sama anda akan dikenakan Fi Penebusan untuk setiap Malam Reward yang anda tebus. Anda tidak boleh menggabungkan Malam Reward anda dengan sebarang tawaran, kupon, baucar, atau kod diskaun yang lain, kecuali terma bagi setiap satu menyatakan bahawa anda boleh berbuat demikian. Ini bermaksud bahawa apabila anda membuat tempahan penginapan dan menebus Malam Reward anda, pada umumnya anda tidak boleh mendapat diskaun lain atas tempahan itu.


Jika anda menebus Malam Reward anda pada tempahan yang lebih daripada 1 malam, kami akan menggunakan nilainya pada malam yang paling mahal dalam tempahan itu secara automatik, tertakluk kepada nilai maksimumnya.

 


Penginapan Malam Reward tertakluk kepada semua dasar pembatalan yang berkenaan yang dikenakan kepada kami oleh hartanah Hotels.com Rewards. Sekiranya anda membatalkan Malam Reward yang mana, anda telah membayar untuk tempahan tersebut dan anda melakukan pembatalan, anda layak untuk mendapat bayaran balik sepenuhnya, yang kami akan kembalikan Malam Reward ke akaun anda serta bayaran balik untuk apa-apa Fi Penebusan. Jika anda membatalkan Malam Reward yang mana, anda telah membayar untuk tempahan tersebut dan anda melakukan pembatalan, anda layak untuk mendapat 1-99% bayaran balik, Reward Night tidak akan dikembalikan semula ke akaun anda serta apa-apa Fi Penebusan boleh dibayar balik kepada anda bergantung kepada dasar perubahan dan/atau pembatalan hartanah tersebut. Jika anda membatalkan Malam Reward yang mana, anda telah membayar untuk tempahan tersebut dan anda melakukan pembatalan, anda tidak layak mendapat sebarang bayaran balik, Malam Reward tidak akan dikembalikan kepada akaun anda serta apa-apa Fi Penebusan tidak akan dibayar balik kepada anda.

 


Sekiranya anda ingin mengubah tarikh tempahan yang termasuk Malam Reward yang anda tebus, anda perlu membatalkan tempahan, tunggu Malam Reward dikembalikan ke akaun anda, kemudian buat semula tempahan agar anda boleh menggunakan Malam Reward anda pada tempahan yang baharu.

Tingkat Hotels.com Rewards
Program ini mempunyai 3 tingkat: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver dan Hotels.com RewardsGold. Anda akan menyertai sebagai ahli Hotels.com Rewards. Apabila anda mengumpulkan 10-29 Cap dalam satu tahun keahlian, anda akan layak menjadi ahli Hotels.com Rewards Silver. Apabila anda mengumpulkan 30 Cap atau lebih dalam satu tahun keahlian, anda akan layak menjadi ahli Hotels.com RewardsGold. Tahun keahlian berjalan selama setahun dari tarikh anda mula mencipta akaun, dan setiap ulang tahun selepas itu.
Ahli Silver dan Gold mempunyai nombor telefon khas yang boleh mereka hubungi 24/7 untuk membuat tempahan atau berbincang mengenainya. Dan terdapat juga faedah-faedah lain seperti akses jualan awal dan tawaran eksklusif. Ini semua akan tersedia dalam masa 2 minggu selepas layak menjadi ahli Silver dan Gold, dan akan sah sepanjang baki tahun keahlian dan seluruh tahun keahlian yang berikutnya. Jika anda tidak mengumpulkan Cap yang mencukupi untuk kekal menjadi ahli Silver atau Gold, kami akan menurunkan anda ke tingkat bawah untuk tahun keahlian yang berikutnya.

Perubahan dan Penamatan
Cap anda tidak akan tamat tempoh selagi anda memastikan akaun anda aktif sekurang-kurangnya sekali setiap 12 bulan. Ini bermaksud anda mesti mengumpulkan satu Cap atau menebus satu Malam Reward pada masa itu, dan apabila anda berbuat demikian, tarikh tamat tempoh akan dilanjutkan selama 12 bulan lagi. Jika anda tidak mengumpulkan Cap atau menebus Malam Reward dalam tempoh 12 bulan, Cap anda akan tamat tempoh dan kami mungkin menyahaktifkan akaun anda. Jika ini berlaku, Cap anda tidak akan diberikan semula. Log masuk ke akaun anda bagi menyemak bila Cap anda akan tamat tempoh.


Kami mungkin mengubah terma dan syarat kami pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, termasuk peraturan mengumpulkan Cap, tingkat keahlian yang berbeza serta keperluan kelayakannya dan faedah-faedah yang berkaitan, peraturan bagi menebus Malam Reward anda, senarai hartanah Hotels.com Rewards yang layak, dan nilai maksimum Malam Reward. Kami mungkin akan menyampaikan perubahan ini kepada anda melalui e-mel atau laman web Hotels.com kami. Oleh itu sila pastikan anda menyemak akaun anda dengan kerap.


Hotels.com Rewards tiada tarikh tamat dan kami akan meneruskan sehingga kami menutupnya, yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sekiranya kami benar-benar menutup Program ini, anda akan diberikan 30 hari dari tarikh kami mengumumkan penutupan bagi menebus sebarang Malam Reward yang anda miliki dalam akaun anda. Selepas tarikh itu, anda akan kehilangan Malam Reward anda dan anda tidak akan diberikan pampasan.
Dengan terus mengumpulkan Cap dan menebus Malam Reward dengan Hotels.com Rewards, anda menerima sebarang perubahan kepada terma dan syarat ini. Anda bertanggungjawab untuk mengikuti perkembangan sebarang perubahan yang mungkin kami buat. Versi yang terkini sentiasa boleh didapati di laman web kami.

Terma & Syarat Am Hotels.com Rewards
Kami berhak untuk menamatkan keahlian anda jika anda melakukan penipuan atau menggunakan program kesetiaan kami dalam cara yang tidak mematuhi terma dan syarat kami, atau mana-mana undang-undang, peraturan, statut atau ordinans persekutuan atau negeri. Sekiranya kami menamatkan keahlian anda, anda mungkin kehilangan Cap yang terkumpul serta faedah-faedahnya. Kami juga berhak mengambil tindakan pentadbiran dan/atau perundangan yang sesuai, termasuk membuat dakwaan jenayah jika perlu.


Sepanjang anda menjadi ahli Hotels.com Rewards, kami mungkin menyampaikan sebarang kemas kini pada akaun anda atau transaksi melalui e-mel. Kami boleh mengambil balik Cap anda pada bila-bila masa. Anda tidak boleh menjual atau memindah milik Cap anda, atau menggabungkannya dengan Cap ahli lain. Cap dan Malam Reward tidak boleh dipindah milik jika ahli meninggal dunia, jika terdapat isu berkaitan domestik, ataupun mengikut undang-undang. Anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan tindakan seperti ini diselesaikan secara individu, tanpa perlu menggunakan sebarang bentuk tindakan kelas, dan secara eksklusif oleh mahkamah yang sesuai yang terletak di Dallas, Texas.


Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang terma dan syarat ini atau hak dan kewajipan anda, ia akan ditadbir, dan ditafsir mengikut undang-undang Negeri Texas.
Program ini terbatal sekiranya dilarang oleh undang-undang. Kegagalan kami menguatkuasakan sebarang peruntukan terma dan syarat ini tidak akan membentuk penepian peruntukan itu atau sebarang peruntukan lain. Keputusan kami tentang semua pertanyaan atau pertikaian berhubung Program ini adalah muktamad.

 

 

 

Eksklusif Gold dan Silver Hotels.com Rewards

 

Ahli Silver dan Gold Hotels.com Rewards layak untuk kemudahan di hartanah yang terpilih. Kelayakan untuk kemudahan adalah berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards anda semasa membuat tempahan dan kemudahan yang disediakan akan ditunjukkan pada penyenaraian hartanah semasa membuat tempahan. Kemudahan boleh berubah-ubah mengikut hartanah, jenis bilik, ketersediaan dan tarikh perjalanan serta tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa. Tempoh penginapan minimum mungkin diperlukan.

 

 

 

Hartanah Akses VIP

 

Ahli Silver dan Gold Hotels.com Rewards layak untuk kemudahan eksklusif di hartanah Akses VIP. Kelayakan untuk kemudahan adalah berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards anda semasa membuat tempahan dan kemudahan yang disediakan akan ditunjukkan pada penyenaraian hartanah semasa membuat tempahan. Kemudahan boleh berubah-ubah mengikut hartanah dan tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

 

Hartanah yang mengambil bahagian dalam rangkaian hartanah Akses VIP yang menawarkan manfaat adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Kemudahan adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pengembara tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Silver dan Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan. Ahli Silver dan Gold dijamin mendapat Wi-Fi percuma di hartanah Akses VIP. Ini merujuk Wi-Fi standard. Wi-Fi premium tersedia dengan caj tambahan. Ini tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

 

Ahli Gold mungkin layak menerima naik taraf semasa daftar masuk di hartanah Akses VIP yang mengambil bahagian, tertakluk pada ketersediaan. Kelayakan untuk naik taraf bilik adalah berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards semasa membuat tempahan. Naik taraf hartanah Akses VIP adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada bilik tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan. Naik taraf bilik mungkin termasuk naik taraf percuma kepada kategori bilik dengan nilai atau kualiti yang lebih baik. Jikalau bukan naik taraf bilik, pengembara mungkin menerima pengaturan penginapan kepada tingkat yang diutamakan atau pengaturan penginapan kepada lokasi yang diutamakan di suatu tingkat, seperti jauh dari lif atau mesin ais. Naik taraf bilik tidak boleh ditempah.

 

Ahli Gold mungkin menerima daftar masuk awal dan daftar keluar lewat di hartanah Akses VIP yang mengambil bahagian, tertakluk pada ketersediaan. Kelayakan untuk daftar masuk awal dan daftar keluar lewat adalah berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards semasa membuat tempahan. Daftar masuk awal dan daftar keluar lewat adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pengembara tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan.

HARGA EKSKLUSIF
Harga Eksklusif Hotels.com ("Harga Eksklusif") adalah tersedia untuk pelanggan-pelanggan berikut:
•    Ahli Hotels.com Rewards;
•    pengguna yang mendedahkan Harga Eksklusif di laman web dengan melanggan untuk menerima e-mel daripada Hotels.com; dan
•    pengguna Aplikasi Mudah Alih (sepertimana yang ditakrifkan dalam terma dan syarat di bawah).
Ahli Hotels.com Rewards – Jika anda log masuk ke akaun Hotels.com anda semasa melayari laman web tersebut, secara automatik, anda akan ditunjukkan Harga Eksklusif untuk hotel terpilih di tempat tajuk rentang "Harga Eksklusif Anda" dipaparkan.
Pelanggan e-mel – Jika anda melayari laman web dan tidak log masuk sebagai ahli Hotels.com Rewards, anda masih akan dapat mendedahkan Harga Eksklusif dengan melanggan untuk menerima e-mel daripada Hotels.com. Klik 'Dedahkan sekarang' di tempat Harga Eksklusif disebutkan dalam hasil carian hotel anda dan masukkan alamat e-mel anda untuk  berbuat demikian. Hasil carian anda kemudiannya akan menunjukkan Harga Eksklusif untuk hotel terpilih di tempat tajuk rentang "Harga Eksklusif Anda" dipaparkan. Jika anda pernah melanggan melalui e-mel, kami mungkin dapat mengingati anda berdasarkan tetapan pelayar anda dan jangka masa yang berlalu sejak langganan anda, dalam keadaan mana, Harga Eksklusif anda akan dipaparkan. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima tawaran hebat dan peringatan jualan murah melalui e-mel. Namun begitu, anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa dengan mengklik pautan 'Henti Langganan' pada mana-mana e-mel kami. Jika anda berhenti melanggan, anda tidak lagi akan mendapat akses kepada Harga Eksklusif melalui kaedah ini melainkan anda melanggan semula.
Pengguna Aplikasi Mudah Alih – Apabila menggunakan Aplikasi Mudah Alih, secara automatik, anda akan ditunjukkan Harga Eksklusif untuk hotel terpilih di tempat tajuk rentang "Harga Eksklusif Anda" dipaparkan. Pengguna Aplikasi Mudah Alih tidak akan melihat Harga Eksklusif apabila mengakses laman web menerusi platform lain, melainkan mereka log masuk sebagai ahli Hotels.com Rewards atau telah melanggan kepada Hotels.com melalui e-mel.
Terma dan Syarat Am Harga Eksklusif
Harga Eksklusif adalah tersedia di hotel terpilih dan pada tarikh terpilih sahaja. Harga Eksklusif akan hanya dipaparkan jika berkaitan dengan carian hotel anda.
Apabila Harga Eksklusif dipaparkan bersebelahan dengan harga yang dipotong (cth "£150 £100"), harga yang dipotong adalah harga biasa untuk hotel tersebut di Hotels.com tanpa sebarang diskaun lain.
Bahagian "Harga" terma dan syarat ini juga dikenakan pada Harga Eksklusif. Harga Eksklusif adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa. Namun begitu, perubahan tidak akan menjejaskan tempahan yang telah pun diterima.

TERMA JAMINAN HARGA
Jaminan Harga - Jika anda terjumpa kadar lebih rendah di Hotels.com atau di laman web lain selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda, kami akan menawarkan perbezaan harga kepada anda. Tempahan pakej tidak layak untuk mendapat jaminan ini, serta adalah tertakluk pada terma dan syarat lain, seperti yang dinyatakan di bawah.

Penyerahan Tuntutan -

•        Untuk tempahan tidak boleh dibayar balik: Hotels.com akan memberikan pampasan kepada anda dalam bentuk kupon yang bernilai sama dengan perbezaan harga. Kupon tersebut boleh digunakan untuk tempahan akan datang di laman Hotels.com. Anda hendaklah menghubungi pusat panggilan pelanggan atau menyerahkan permintaan anda menggunakan borang Jaminan Harga dalam talian selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda. Bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami, seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami.

•        Untuk tempahan boleh dibayar balik:

a)     Apabila kadar lebih murah terdapat di Hotels.com: Anda boleh sama ada menghubungi pusat panggilan pelanggan selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda atau membatalkan tempahan anda yang sedia ada dalam talian di bawah Tempahan Anda semasa log masuk ke akaun Hotels.com anda dan membuat tempahan semula dalam talian pada harga lebih murah tersebut. Jika anda menghubungi kami, bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami itu, seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami. Berdasarkan permintaan anda, wakil perkhidmatan pelanggan kami akan menempah semula bilik yang boleh didapati pada kadar lebih rendah tersebut menggunakan butiran pembayaran yang anda berikan melalui telefon. Tempahan asal anda akan dibatalkan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami dan anda akan menerima bayaran balik untuk harga asal yang telah dibayar. Bayaran balik akan diproses oleh Hotels.com dengan serta-merta, tetapi bank anda boleh mengambil masa sehingga 30 hari untuk memproses pembayaran balik tersebut.

b)     Apabila kadar lebih murah terdapat di laman pesaing: Hotels.com akan membayar balik perbezaan harga. Anda hendaklah menghubungi pusat panggilan pelanggan atau menyerahkan permintaan anda menggunakan borang Jaminan Harga dalam talian selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda. Bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami, seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami. Bayaran balik akan diproses oleh Hotels.com dengan serta-merta selepas pengesahan permintaan anda, tetapi bank anda boleh mengambil masa sehingga 30 hari untuk memproses pembayaran balik tersebut.
Perbandingan hendaklah dibuat berdasarkan jadual perjalanan yang sama - Jaminan Harga tersedia hanya untuk jadual perjalanan yang benar-benar sama, termasuk hartanah, jenis bilik, dasar pembatalan yang dikenakan dan tarikh perjalanan seperti yang ditempah melalui hotels.com. Selain itu, perbandingan hendaklah dibuat dengan hartanah sama yang dibeli secara kendiri melalui laman web lain.  Dalam kata lain, hartanah yang ditempah di laman web lain sebagai sebahagian daripada pakej tidak layak mendapat Jaminan Harga. Jaminan Harga dikenakan pada kos perjalanan yang ditempah, sebagaimana yang tertera pada pengesahan tempahan anda, termasuk sebarang cukai dan fi yang dikutip oleh kami daripada anda pada masa tempahan dibuat. Jaminan Harga tidak dikenakan pada sebarang cukai atau fi yang dikutip oleh mana-mana pihak ketiga daripada anda, seperti cukai dan fi yang mungkin dikutip oleh hotel secara langsung daripada anda apabila anda menginap di hotel tersebut.  Jaminan Harga tidak tersedia untuk tempahan di laman web yang butiran hartanah atau tempahan lain tidak diketahui sehinggalah setelah dibeli. Anda perlu memenuhi semua keperluan yang dikenakan pada harga lebih rendah (jika ada), termasuk, tanpa pengehadan, keperluan berkaitan penginapan, wilayah dan umur.
Perbandingan hendaklah tersedia kepada orang ramai - Jaminan Harga dikenakan hanya pada harga yang diiklankan dan tersedia kepada orang ramai. Ia juga dikenakan pada Harga Eksklusif kami. Jaminan Harga tidak dikenakan pada kadar yang ditawarkan pada laman web program keahlian pesaing; diskaun atau kadar korporat; harga kumpulan, carter, program ganjaran, insentif, mesyuarat, konvensyen, penyatuan atau antara syarikat; harga yang diperoleh melalui lelongan atau proses yang serupa; atau harga yang tersedia hanya dengan menggunakan kupon atau promosi lain yang tidak ditawarkan kepada orang ramai. Kadar lebih rendah tidak boleh berasal daripada laman web tempat anda membuat panggilan untuk mendapatkan kadar tersebut, atau daripada e-mel yang anda terima.
Pengesahan Tuntutan - Semua permintaan adalah tertakluk pada pengesahan oleh hotels.com. Kami tidak akan menerima imej tangkapan skrin atau bukti berupa lain bagi harga lebih rendah yang kami tidak boleh sahkan sendiri. Kami juga tidak akan mengesahkan sebarang permintaan yang kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, adalah hasil daripada ralat cetakan atau lain-lain atau dibuat dengan tujuan untuk menipu atau secara tidak jujur.
Bayaran Balik untuk Permintaan yang Disahkan (untuk tempahan boleh dibayar balik sahaja) - Permintaan bayaran balik yang disahkan akan menerima kredit pada kad yang digunakan untuk tempahan tersebut. Jika anda telah membayar untuk hotel anda semasa tempahan dibuat, kami akan menghantarkan bayaran balik anda setelah pengesahan dilakukan ke atas permintaan anda.  Jika anda telah memilih untuk membayar untuk tempahan Hotels.com anda kemudiannya di hotel dan anda dapati harga yang lebih murah di laman web lain, anda hendaklah membayar harga asal setelah tiba di hotel dan kami akan menghantar bayaran balik anda setelah penginapan anda selesai.  Sila ambil perhatian, sebarang bayaran balik boleh mengambil masa sehingga 30 hari atau kitar bil berikutnya untuk dipaparkan pada penyata anda.
Kupon (untuk tempahan tidak boleh dibayar balik) - Kupon akan dihantar kepada anda melalui e-mel sebaik selepas permintaan anda dibuat dan disahkan oleh Hotels.com. Ini adalah tertakluk pada terma & syarat kupon (lihat yang tersebut di bawah tajuk ‘Syarat penggunaan untuk kod diskaun’).
Perubahan - Kami berhak menurut budi bicara mutlak kami untuk mengubah suai atau menghentikan Jaminan Harga atau mengehadkan ketersediaannya kepada mana-mana individu, pada bila-bila masa, atas apa-apa atau tanpa sebab, dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tanggungan kepada anda. Trema yang berkuat kuasa pada masa tempahan anda dibuat akan menentukan kelayakan anda di bawah Jaminan Harga. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa peruntukan daripada Terma & Syarat ini tidak bermaksud penepian peruntukan tersebut.

DESTINASI PELANCONGAN
Walaupun kebanyakan pelancongan, termasuk pelancongan antarabangsa, dapat dilaksanakan tanpa sebarang masalah, perjalanan ke sesetengah destinasi berkemungkinan melibatkan risiko yang lebih tinggi berbanding destinasi yang lain. Oleh itu, Hotels.com menggesa para penumpang untuk mengkaji segala larangan, amaran, pengumuman dan nasihat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia sebelum membuat sebarang tempahan ke destinasi pelancongan antarabangsa. Maklumat mengenai keadaan-keadaan di negara-negara yang lain dan tahap risiko yang dikaitkan dengan pelancongan ke destinasi pelancongan tersebut boleh didapati di
http://www.imi.gov.my/
http://www.kln.gov.my/
http://www.aapa.org.my/
http://www.dph.gov.my/
http://www.dph.gov.my/dcd/
http://fsis.moh.gov.my/fqc/
http://www.infosihat.gov.my/
http://www.moh.gov.my/MohPortal/index.jsp
http://www2.treasury.gov.my/
http://www.gov.my/MyGov/BI/Directory/Citizen/Home.htm   
 
DENGAN MENAWARKAN PENJUALAN PELANCONGAN KE DESTINASI ANTARABANGSA, HOTELS.COM TIDAK AKAN MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI ATAU WARANTI BAHAWA PERJALANAN KE DESTINASI TERSEBUT ADALAH TINDAKAN YANG WAJAR ATAU TANPA SEBARANG RISIKO, DAN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN YANG AKAN TERJADI AKIBAT DARIPADA PERJALANAN KE DESTINASI TERSEBUT.
PENOLAK TUNTUTAN LIABILITI, MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN YANG DITERBITKAN DI DALAM LAMAN WEB INI MUNGKIN MENGANDUNGI KETIDAKTEPATAN ATAU RALAT, TERMASUK RALAT PADA PENENTUAN HARGA. SECARA KHUSUS, HOTELS.COM, SUBSIDIARINYA DAN AHLI GABUNGAN KORPORAT (SECARA KOLEKTIF DIKENALI SEBAGAI “SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM”) DAN AHLI GABUNGAN, RAKAN JENAMA DAN/ATAU RAKAN KONGSI LAMAN WEB YANG MEMPUNYAI LINK KEPADANYA MELALUI KAMI YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN (SECARA KOLEKTIF DIKENALI SEBAGAI, “AHLI GABUNGAN HOTELS.COM”) TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN BAHAWA KETEPATAN DAN PENOLAK TUNTUTAN LIABILITI BAGI SEMUA RALAT ATAU SEBARANG KETIDAKTEPATAN YANG BERKAITAN DENGAN MAKLUMAT DAN PENERANGAN MENGENAI HOTEL BERKENAAN, PENERBANGAN, PELAYARAN, KERETA DAN PRODUK PENGANGKUTAN YANG TERTERA DI LAMAN WEB INI (TERMASUK, TANPA SEBARANG HAD, HARGA, FOTOGRAF-FOTOGRAF, SENARAI KEMUDAHAN-KEMUDAHAN HOTEL, PENERANGAN PRODUK-PRODUK AM, DAN SEBAGAINYA), YANG MANA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN OLEH PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING. SECARA TAMBAHAN, HOTELS.COM SECARA TERANG MENYIMPAN HAK BAGI MEMBETULKAN SEBARANG KESILAPAN DALAM PENENTUAN HARGA DI DALAM LAMAN WEB INI DAN/ATAU TEMPAHAN YANG BELUM DIPUTUSKAN YANG TELAH DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN HARGA YANG TIDAK TEPAT. DI DALAM SITUASI TERSEBUT, KAMI AKAN MENAWARKAN PELUANG BAGI ANDA MENYIMPAN TEMPAHAN YANG BELUM DIPUTUSKAN TERSEBUT DENGAN MENGGUNAKAN HARGA YANG SEBENAR ATAU, DI ATAS PILIHAN ANDA, KAMI AKAN MEMBATALKAN TEMPAHAN ANDA TANPA PERUBAHAN DI HOTELS.COM ATAU  MENGENAKAN SEBARANG YURAN PEMBATALAN.
PENILAIAN HOTEL YANG TERTERA DI LAMAN WEB INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PANDUAN AM, DAN SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM , AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN MENGENAI KETEPATAN PENGKLASIFIKASIAN.  SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM , AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN BAHAWA PRODUK-PRODUK DAN PERKHIDMATAN TERTENTU DAPAT DISEDIAKAN PADA MASA ITU. SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM , AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING AKAN MEMBUAT PEMBAHARUAN DAN/ATAU PERUBAHAN DI DALAM LAMAN WEB INI PADA BILA-BILA MASA SAHAJA.
SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK AKAN MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI BERKENAAN DENGAN KESESUAIAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, DAN PERKHIDMATAN YANG TERKANDUNG DI DALAM LAMAN WEB INI BAGI APA JUA TUJUAN, DAN PENYERTAAN ATAU KEGIATAN MENAWARKAN  SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DI DALAM LAMAN WEB INI TIDAK AKAN MEMBENTUK SEBARANG PENGESAHAN ATAU PENGESYORAN TERHADAP PRODUK ATAU PERKHIDMATAN OLEH SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, ATAU AHLI GABUNGAN HOTELS.COM. SEGALA MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, DAN PERKHIDMATAN ADALAH DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN TANPA SEBARANG JENIS WARANTI. SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING MENOLAK TUNTUTAN TERHADAP SEMUA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT DI DALAM LAMAN WEB INI, SERVER ATAU SEBARANG E-MEL YANG DIHANTAR MELALUI SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU SEBARANG KOMPONEN YANG MEMBAHAYAKAN. SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING DI SINI MENOLAK SEMUA TUNTUTAN WARANTI DAN SYARAT-SYARAT BERKAITAN DENGAN SEMUA WARANTI YANG TERSIRAT DAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN, KESESUAIAN BAGI SESEBUAH TUJUAN, HAK MILIK DAN KETIADAAN PELANGGARAN HAK.
SYARIKAT PENGANGKUTAN BARANG-BARANG, HOTEL-HOTEL DAN PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG LAIN YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PELANCONGAN ATAUPUN PERKHIDMATAN YANG LAIN DI DALAM LAMAN WEB INI TERDIRI DARIPADA KONTRAKTOR BEBAS DAN BUKAN EJEN ATAU PEKERJA SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM ATAU AHLI GABUNGAN HOTELS.COM. SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM DAN AHLI GABUNGAN HOTELS.COM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG PERBUATAN, RALAT, PENINGGALAN, REPRESENTASI, WARANTI, PELANGGARAN SEBARANG KLAUSA DI DALAM PERJANJIAN INI, ATAU KECUAIAN YANG BERPUNCA DARIPADA PEMBEKAL TERSEBUT ATAU PADA SEBARANG KECEDERAAN PERIBADI, KEMATIAN, KEROSAKAN HARTA, ATAU SEBARANG KEROSAKAN ATAU PERBELANJAAN YANG BERPUNCA DARIPADANYA. SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM DAN AHLI GABUNGAN HOTELS.COM TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI DAN TIDAK AKAN MEMULANGKAN WANG APABILA BERLAKUNYA KELEWATAN, PEMBATALAN, TEMPAHAN SECARA BERLEBIHAN, FORCE MAJEURE ATAU SEBAB-SEBAB YANG BERLAKU DI LUAR KAWALAN TERUS MEREKA, DAN MEREKA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PERBELANJAAN TAMBAHAN, PENINGGALAN,  KELEWATAN, PENGHALAAN SEMULA ATAU TINDAK-TINDAK OLEH MANA-MANA PIHAK BERKUASA ATAU KERAJAAN.
SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM, DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEBARANG GANTI RUGI TERHADAP KEROSAKAN YANG BERLAKU SECARA TERUS, TIDAK TERUS, PUNITIF, SECARA KEBETULAN, KHUSUS, YANG BERPUNCA DARIPADA, ATAU BERHUBUNG KAIT DENGAN, AKSES ANDA KEPADA, PAPARAN ATAU PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU DENGAN KELEWATAN ATAU KETIDAKBOLEHAN MENGAKSES, MEMAPARKAN ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP PENDAPAT YANG DIPAPARKAN DI LAMAN WEB INI; SEBARANG VIRUS KOMPUTER, HALAMAN LINK, PRODUK-PRODUK, DAN PERKHIDMATAN YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB INI; ATAU DALAM HAL LAIN YANG TIMBUL DARI AKTIVITI PENGAKSESAN, MEMAPAR ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI) SAMA ADA BERDASARKAN TEORI KECUAIAN, KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT ATAU PUN SEBALIKNYA, DAN WALAUPUN SYARIKAT-SYARIKAT HOTELS.COM, AHLI GABUNGAN HOTELS.COM DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TELAH DINASIHATI MENGENAI KEMUNGKINAN BERLAKU GANTI RUGI TERSEBUT.
Jika, biarpun had-had di atas, Syarikat-Syarikat Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com atau pembekal-pembekal masing-masing didapati bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau mempunyai berhubung kait dengan mana-mana kejadian yang disebutkan di atas, liabiliti Syarikat-Syarikat Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com atau pembekal-pembekal tersebut tidak akan melebihi, dalam agregat, yang lebih daripada (a) fi transaksi yang dinilai untuk transaksi Laman Web ini, atau (b) satu ratus dolar (USD$100) (atau nilai yang sama dengan nilai mata wang tempatan)
Had liabiliti mencerminkan peruntukan risiko di antara kedua-dua pihak. Had-had yang ditetapkan di bahagian ini akan berterusan dan digunakan walaupun sebarang remedi yang terhad seperti yang ditetapkan di dalam terma-terma ini didapati gagal. Had-had liabiliti yang disediakan di dalam terma-terma ini biasanya untuk manfaat Syarikat-Syarikat Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com atau pembekal-pembekal tersebut.

TANGGUNG RUGI 
Anda bersetuju untuk mempertahankan dan menanggung rugi Syarikat-Syarikat Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com atau pembekal-pembekal tersebut dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja atau ejen mereka daripada sebarang tuntutan, kausa-kausa tindakan, permintaan, mendapat kembali, kehilangan, kerugian, ganti rugi, denda, penalti atau kos yang lain atau perbelanjaan termasuk tetapi tidak terhad kepada fi guaman dan perakaunan yang munasabah, yang dibawa oleh pihak ketiga yang berlaku akibat daripada :
(a)  perlanggaran klausa-klausa di dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen yang berkaitan oleh anda;
(b)  pelanggaran sebarang undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda; atau
(c)  penggunaan Laman Web ini oleh anda.

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA
Laman Web ini mungkin mengandungi hiperpautan kepada laman web yang dikendalikan oleh pihak lain selain daripada Hotels.com. Hiperpautan tersebut hanya akan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami tidak mengawal laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau privasi atau segala kegiatan di laman web tersebut. Oleh itu, anda harus untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahawa apa-apa pautan yang anda pilih atau perisian yang dimuat turun (sama ada melalui Laman Web ini atau laman web yang lain) adalah bebas daripada virus, cacing, kuda trojan, kerosakan dan perkara lain yang mempunyai sifat pemusnahan secara semula jadi. Penyertaan kami ke dalam hiperpautan ke laman web tersebut tidak mengimplikasikan sebarang endorsan terhadap material di dalam laman web berkenaan atau sebarang penyatuan dengan pengendali-pengendalinya.
 
Perisian yang boleh didapati di dalam Laman Web ini.
Sebarang perisian yang boleh didapati dengan cara muat turun melalui Laman Web ini (“Perisian”) adalah merupakan kerja-kerja hak cipta Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com, dan/atau para pembekal-pembekal masing-masing. Penggunaan Perisian ini dikawal oleh terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian lesen pengguna akhir, jika ada, yang turut disertakan, atau termasuk Perisian (“Perjanjian Perlesenan”). Anda tidak dibenarkan untuk memasang atau mengguna sebarang Perisian yang mengandungi atau mempunyai Perjanjian Perlesenan melainkan anda bersetuju terlebih dahulu dengan segala terma-terma yang terkandung di dalam Perjanjian Perlesenan. Untuk sebarang Perisian yang didapati melalui muat turun di dalam Laman Web ini yang tidak disertakan bersama Perjanjian Perlesenan, kami kini memberikan kepada anda, sebagai pengguna, penggunaan Perisian secara terhad, peribadi, lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian bagi melihat dan menggunakan Laman Web ini sejajar dengan segala terma-terma dan syarat-syarat tersebut dan bukan untuk sebarang tujuan lain.
Sila ambil perhatian bahawa segala Perisian, termasuk, tanpa batasan, semua kod HTML dan kawalan Active X yang terkandung di dalam Laman Web ini adalah milik Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com, dan/atau para pembekal masing-masing, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan juga proviso triti antarabangsa. Sebarang penghasilan atau pengedaran semula semua Perisian ini adalah dilarang sama sekali, dan boleh mengakibatkan penalti sivil dan jenayah yang berat. Penceroboh akan didakwa ke tahap semaksima mungkin.
TANPA MEMBATASKAN PERKARA YANG SETERUSNYA, SEBARANG SALINAN ATAU PENGHASILAN ATAU PENGEDARAN SEMULA PERISIAN INI KEPADA SERVER YANG LAIN ATAU PADA LOKASI UNTUK PENGHASILAN ATAU PENGEDARAN SEMULA ADALAH DILARANG SAMA SEKALI. PERISIAN INI DIJAMIN, HANYA MENGIKUT TERMA-TERMA DI DALAM PERJANJIAN PERLESENAN TERSEBUT.

Syarat penggunaan untuk kod diskaun

Kod diskaun ("Kupon") boleh digunakan untuk prabayar tempahan hotel, tidak termasuk tempahan di hotel yang tidak menyertai yang mana senarai tersebut akan disediakan bersama-sama dengan setiap Kupon tertentu.
Hotel-hotel yang menyertai adalah tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.
Kupon dengan diskaun dalam mata wang tertentu (contohnya pengurangan Euro 10) tidak boleh digunakan untuk tempahan yang dibayar dalam mata wang yang berbeza.
Sekiranya diskaun adalah berdasarkan peratusan (contohnya pengurangan 10%), dalam kes tempahan beberapa bilik (iaitu, apabila anda menempah 2 atau lebih bilik dalam tempahan yang sama) diskaun hanya dikenakan ke atas harga dari bilik pertama yang termasuk dalam permintaan tempahan.
Untuk sekatan tertentu ke atas penggunaan Kupon sila lihat komunikasi Kupon yang berkaitan.
Hanya satu Kupon boleh digunakan untuk satu tempahan.Terma dan syarat tempahan yang biasa dikenakan dan semua tempahan tertakluk pada ketersediaan. Kupon tidak boleh dijual atau ditukar hak milik.

Semua cukai, fi, caj, dan bayaran tambahan akan dikenakan untuk tempahan yang dibuat menggunakan Kupon.. Kos-kos tersebut perlu dibayar pada masa tempahan atau secara terus di hotel dan ia adalah tanggungjawab anda.Kupon mempunyai nilai hanya apabila ditebus mengikut semua terma dan syarat tawaran. Kupon tidak boleh dikembalikan untuk mendapatkan wang tunai atau yang setara dengannya.

Kupon sekali guna akan dianggap telah diguna sepenuhnya sebaik sahaja tempahan yang layak telah dibuat dan tidak akan dikembalikan atau diganti dan tidak akan ada bayaran balik jika Kupon ditebus sebahagiannya. Kupon berbilang guna akan dianggap telah diguna sepenuhnya mengikut sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat Kupon individu.

Sekiranya tarikh penginapan ditukar selepas penggunaan Kupon, maka Kupon tersebut tidak akan terpakai terhadap jadual perjalanan yang diubah.  Kupon tidak boleh digunakan untuk sebarang tempahan yang telah dibeli sebelum ini. Kupon tidak boleh digunakan oleh agensi-agensi pelancongan yang bersekutu dengan program agensi pelancongan Hotels.com.
Hotels.com berhak untuk mengubah syarat penggunaan atau menarik balik Kupon pada bila-bila masa.

TEMPAHAN KUMPULAN
Anda tidak boleh menempah lebih daripada 8 bilik dalam talian untuk hotel/tarikh penginapan yang sama.  Jika kami menentukan anda telah menempah lebih daripada 8 bilik dalam tempahan berasingan, kami boleh membatalkan tempahan anda dan mengecaj anda bayaran pembatalan jika berkenaan.  Jika anda membayar deposit yang tidak boleh dipulangkan, deposit anda akan terbatal.  Jika anda ingin menempah 9 atau lebih bilik, anda mesti menghubungi pakar perjalanan kumpulan Expedia melalui telefon atau dengan mengisikan borang perjalanan kumpulan dalam talian.   Salah seorang pakar perjalanan kumpulan kami akan mencari permintaan anda dan menghubungi anda untuk melengkapkan tempahan anda.  Anda mungkin diminta menandatangani kontrak bertulis da/atau bayar deposit yang tidak dapat dipulangkan.

TEMPAHAN UNTUK PENGINAPAN LAMA
 
Anda tidak boleh menempah lebih daripada 28 malam dalam talian untuk hotel yang sama.  Jika kami menentukan bahawa anda telah menempah lebih daripada 28 malam keseluruhannya dalam tempahan berasingan, kami boleh membatalkan tempahan anda dan mengenakan bayaran fi pembatalan terhadap anda, jika berkenaan.  Jika anda telah membayar deposit tidak boleh dibayar balik, deposit anda akan dilucutkan.  Jika anda ingin menempah  29 malam atau lebih daripada itu, anda hendaklah menghubungi pakar perjalanan penginapan lama Hotels.com melalui telefon atau dengan mengisi borang perjalanan penginapan lama dalam talian.   Seorang daripada pakar perjalanan penginapan lama kami akan meneliti permintaan anda dan menghubungi anda untuk melengkapkan tempahan anda itu.  Anda mungkin diminta menandatangani kontrak bertulis dan/atau membayar deposit tidak boleh dibayar balik.

Pertukaran Mata Wang
Kadar pertukaran mata wang adalah berdasarkan kepada sumber-sumber yang boleh didapati secara umum dan hanya sepatutnya digunakan sebagai garis panduan sahaja. Kadar pertukaran mata wang tidak disahkan sebagai tepat dan kadar sebenar pertukaran mata wang ini mungkin berbeza. Senarai semakan kadar pertukaran mata wang tidak dikemaskinikan setiap hari. Sila semak tarikh pada ciri-ciri pertukaran mata wang untuk melihat tarikh terakhir senarai semakan pertukaran mata wang tersebut dikemaskinikan. Maklumat yang dibekalkan melalui permohonan ini dipercayai tepat, tetapi Hotels.com, Ahli Gabungan Hotels.com, dan/atau para pembekal masing-masing tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan terhadap ketepatan maklumat tersebut. Apabila menggunakan maklumat ini bagi tujuan kewangan, kami menasihati anda supaya berunding dengan ahli profesional yang berkelayakan untuk mengesahkan ketepatan kadar mata wang tersebut. Kami tidak akan membenarkan penggunaan maklumat ini bagi sebarang tujuan yang lain daripada penggunaan peribadi anda dan anda dilarang sama sekali terlibat dengan penjualan, pengedaran dan penggunaan semula segala maklumat ini bagi sebarang tujuan komersil.

ULASAN PENGGUNA, KOMEN, FOTO DAN KANDUNGAN
 
Hotels.com boleh memaparkan ulasan, komen, foto dan lain-lain bahan yang berkaitan dengan hotel serta pengalaman percutian dan perjalanan yang lain ("Ulasan"). Hotels.com boleh juga menawarkan kemudahan yang membenarkan pengguna laman web ini untuk menyiarkan Ulasan ("Ulasan Pengguna"). Anda menolak sebarang hak keempunyaan yang anda mungkin ada terhadap Ulasan Pengguna sedemikian, dan ia boleh diguna, disalin, diedar dan dikemukakan dalam sebarang cara dan bentuk dengan bebas oleh Hotels.com atai gabungannya tanpa kebenaran anda. Di mana kemudahan penyiaran ini dibenarkan, anda bersetuju dengan nyata untuk hanya menyerahkan Ulasan Pengguna yang bersesuaian dengan perkhidmatan tersebut, dengan mematuhi terma dan syarat ini serta garis-garis panduan sertaan lain yang tersedia di laman web ini. Anda memberikan Hotels.com dan subsidiari serta gabungan korporatnya (dirujuk secara kolektif sebagai "Syarikat-syarikat Hotels.com") dan rakan-rakan kongsi gabungan, jenama bersama dan/atau laman web yang berpautan, yang kami sediakan perkhidmatan melalui mereka (dirujuk secara kolektif sebagai "Gabungan Hotels.com"), hak tidak eksklusif, tanpa royalti, berterusan, boleh dipindah milik, tidak boleh dibatal dan boleh diberi sub lesen penuh untuk (a) mengguna, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuai, menterjemah, mengedar, menerbit, menghasilkan kerja terbitan daripada dan memaparkan secara umum serta melaksanakan Ulasan Pengguna sedemikian di seluruh dunia dalam sebarang media, yang kini dikenali atau selepas ini diusahakan; dan (b) menggunakan nama yang anda serahkan berhubung dengan Ulasan Pengguna sedemikian. Anda bersetuju bahawa Syarikat-syarikat Hotels.com boleh memilih untuk mengatribut Ulasan Pengguna anda (misalnya, menyenaraikan nama dan tempat asal anda pada ulasan hotel yang anda serahkan) mengikut budi bicara kami dan bahawa Ulasan Pengguna sedemikian boleh dikongsi dengan rakan-rakan kongsi pembekal kami. Anda selanjutnya memberikan hak kepada Syarikat-syarikat Hotels.com untuk mendakwa sesiapa atau mana-mana entiti yang melanggar hak-hak anda atau Syarikat-syarikat Hotels.com dalam Ulasan Pengguna melalui pelanggaran Terma-terma Penggunaan ini. Anda menerima dan bersetuju bahawa Ulasan Pengguna tidak bersifat sulit dan tidak mempunyai hak keempunyaan. Anda secara nyata melepaskan sebarang dan segala ‘hak moral’ (termasuk hak-hak atribusi atau integriti) yang mungkin kekal dalam Ulasan Pengguna anda dan bersetuju bahawa anda tiada bantahan kepada penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, pembuangan atau eksploitasi Ulasan Pengguna anda oleh kami, Gabungan Hotels.com atau mana-mana daripada rakan kongsi atau pemegang lesen kami.
 
Secara khusus, dengan menggunakan perkhidmatan sedemikiam, anda mengemukakan dan menjamin bahawa:
 
•   anda memiliki atau sebaliknya mengawal segala hak kepada Ulasan Pengguna yang anda siarkan;
•   setakat tarikh penyiaran, Ulasan Pengguna yang diserahkan adalah tepat;
•   Ulasan Pengguna yang anda bekalkan tidak melanggari mana-mana terma dan syarat penggunaan, garis panduan atau dasar Hotels.com (sebagaimana yang terpakai dari semasa ke semasa);
•   anda tidak akan secara sengaja atau cuai menyiarkan maklumat yang boleh menyebabkan kerugian atau menyinggung sesiapa atau perniagaan mereka dan secara khususnya: anda tidak akan menyiarkan sebarang komen, maklumat atau bahan yang tidak benar; bersifat jahat; memfitnah; mengeji; lucah atau yang secara munasabahnya boleh dianggap sedemikian;
•   anda tidak akan bertindak dalam sebarang cara untuk menipu atau mengeliru dan tidak akan terlibat dalam atau menggalakkan sebarang aktiviti penipuan atau yang menyalahi undang-undang;
•   anda tidak akan menyiarkan atau mengedarkan sebarang maklumat atau bahan yang dimiliki oleh mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis pihak tersebut untuk berbuat demikian;
•   semua foto yang diserahkan adalah tertakluk pada garis=garis panduan penyerahan foto kami
 
Kami ingin menarik perhatian anda terhadap fakta bahawa ulasan yang dipaparkan pada halaman web ini berasal daripada pengguna disahkan yang menginap di hotel yang ditempah melalui Hotels.com atau di laman web jenama lain dalam kumpulan Expedia. Hotels.com tidak menuntut keempunyaan, gabungan dengan, atau pengendorsan terhadap mana-mana foto yang diserahkan oleh pengguna akhir melalui laman web kami.
 
Hotels.com tidak mengedit Ulasan atau Ulasan Pengguna yang diserahkan dan sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang, tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan dalam sebarang cara bagi Ulasan atau Ulasan Pengguna sedemikian atau penyiaran, penggunaan atau pengedarannya yang berikutan. Selain itu, Hotels.com tidak mengesahkan, mengendorskan atau meluluskan pendapat atau komen yang dinyatakan dalam mana-mana Ulasan atau Ulasan Pengguna yang merupakan pendapat peribadi individu-individu yang menyerahkannya. Sebarang keputusan yang dibuat berasaskan ulasan atau komen yang kelihatan pada perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Dari semasa ke semasa, Hotels.com mungkin menawarkan pelanggannya insentif untuk memberi Ulasan Pengguna (iaitu kupon diskaun, pas masuk ke cabutan hadiah, dll.). Adalah mustahak bagi kami bahawa Ulasan Pengguna bersifat saksama dan jujur; insentif-insentif ini akan tersedia kepada para pelanggan tidak kira sama ada Ulasan Pengguna yang diberikan bersifat positif atau negatif.
 
Hotels.com berhak, tanpa sebarang sebab dan atas budi bicaranya, untuk menolak penyiaran atau membuang (tanpa notis) mana-mana Ulasan atau Ulasan Pengguna. Antara lainnya, ini termasuk keadaan di mana Hotels.com menerima aduan dari pihak ketiga dan/atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa terdapat pelanggaran akan terma dan syarat ini.
 

GARIS PANDUAN PENGHANTARAN FOTO
 
Sebarang foto yang anda hantar mestilah:
 
•         Mematuhi topik – Semua foto mesti berkaitan dengan penginapan, restoran, lokasi atau pengalaman perjalanan am.
•         Mesra komuniti/keluarga –
Ø  Jangan hantar sebarang foto atau bahan yang melanggar undang-undang, menjelikkan, berbentuk pornografi, lucah, mengganggu atau menghina.
Ø  Jangan hantar foto atau bahan yang menceroboh privasi atau melanggar sebarang hak peribadi mana-mana individu atau entiti.
Ø  Jangan serahkan foto atau maklumat mengenai kanak-kanak atau sebarang pihak ketiga tanpa persetujuan mereka (atau persetujuan ibu bapa mereka jika kanak-kanak di bawah umur 13 tahun).
Ø  Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak boleh menyerahkan foto atau bahan lain.
•         Asli – Anda hanya boleh menghantar foto anda sendiri.  Jangan hantar foto daripada sebarang sumber lain (peribadi atau komersial).  Jangan hantar foto yang melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak harta lain bagi mana-mana pihak ketiga.
•         Bukan komersial – Jangan hantar foto yang termasuk logo, penjenamaan, bahan promosi atau sebarang kandungan lain yang bertujuan digunakan atas tujuan komersial.
•         Tiada fail berbahaya – Jangan hantar foto yang mengandungi virus atau kod berbahaya lain yang sama ada bertujuan atau mungkin menyebabkan kerosakan pada komputer dan sistem Hotels.com dan/atau orang yang menggunakannya.
•         Sifat fail: Tiada foto individual boleh melebihi saiz fail 5MB. Foto yang dihantar mesti dalam format .jpg, .bmp, .gif atau .png.
 
•          NOTIS BAHAN BERBENTUK PELANGGARAN
•         Jika anda percaya dalam niat baik bahawa bahan yang dihoskan oleh kami melanggar hak cipta anda, anda (atau ejen anda) boleh menghantar kami notis bertulis yang termasuk maklumat berikut.  Harap maklum bahawa kami tidak akan memproses aduan anda jika ia tidak dilengkapkan dengan betul atau tidak lengkap. Sebarang salah gambaran dalam notis anda berkenaan dengan sama ada kandungan atau aktiviti melanggar mungkin mendedahkan anda kepada liabiliti untuk ganti rugi. 
•         1. Pengenalan jelas karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar.
•         2. Pengenalan jelas bahan berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar pada Laman web, seperti pautan kepada bahan yang melanggar.
•         3. Alamat, alamat e-mel dan nombor telefon anda.
•         4. Pernyataan bahawa anda mempunyai "kepercayaan niat baik bahawa bahan yang didakwa melanggar hak cipta tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang."
•         5. Pertanyaan bahawa "maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan di bawah penalti sumpah bohong, pihak yang mengadu dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah melanggar."
•         6. Tandatangan oleh orang yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar.
 
•         Anda boleh menghantar kami notis anda melalui e-mel ke hotels-copyright@hotels.com, melalui faks ke (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints atau dengan menggunakan maklumat hubungan di bawah:
•         Hotels.com, L.P.
•         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
•         c/o NRAI
•         16055 Space Center Blvd., Suite 235
•         Houston, TX 77062

NOTIS BALAS
•         Jika bahan yang telah anda siarkan dikeluarkan, anda boleh memfailkan notis balas melalui faks atau pos biasa yang menetapkan item yang ditentukan di bawah.  Anda mungkin perlu mendapatkan nasihat udang-undang sebelum berbuat demikian. Sila sertakan butiran berikut:
1. Pengenalan kandungan khusus yang telah dikeluarkan atau dinyahdayakan dan lokasi kandungan tersebut muncul di Laman Web. Sila berikan alamat URL jika boleh.
•         2. Nama, alamat pos, nombor telefon dan alamat e-mel anda.
•         3. Pernyataan bahawa anda mempersetujui dengan bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan untuk daerah bidang kuasa yang alamat anda terletak atau jika alamat anda di luar Amerika Syarikat, untuk sebarang daerah bidang kuasa yang Hotels.com mungkin ditemui dan anda akan menerima perkhidmatan proses daripada pihak yang melaporkan kandungan anda atau ejen pihak tersebut.
•         4. Pernyataan berikut: "Saya bersumpah, di bawah penalti sumpah bohong, bahawa saya mempunyai kepercayaan niat baik bahawa kandungan yang dikenal pasti di atas telah dikeluarkan atau dinyahdayakan akibat dalam kesilapan atau pengenalan yang salah.”
•         Tandatangani kertas ini dan hantar komunikasi bertulis ke alamat berikut:
•         Hotels.com, L.P.
•         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
•         c/o NRAI
•         16055 Space Center Blvd., Suite 235
•         Houston, TX 77062
•         ATAU anda boleh hantarkannya melalui faks ke: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Untuk sebarang soalan lain berkenaan proses DMCA untuk Hotels.com, sila hubungi kami di (425) 679-3751.
 
TERMA AM

Penggunaan pemetaan yang tertera di Laman Web dikawal oleh Terma-terma Penggunaan Microsoft dan Penyataan Privasi Microsoft. Microsoft menyimpan hak-hak untuk menukar Terma-terma Penggunaan dan Penyataan Privasi Microsoft pada bila-bila masa, tertakluk kepada budi bicara tunggal mereka.

Sila klik di sini untuk maklumat tambahan:

Microsoft Virtual Earth End User Agreement
Microsoft Online Privacy Statement

Laman Web ini dikendalikan oleh entiti A.S dan Perjanjian ini dikawal oleh undang-undang negeri Texas, USA. Anda dengan ini memberi persetujuan secara sukarela  kepada bidang kuasa eksklusif dan lokasi Mahkamah di Dallas, Texas, USA, untuk semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini. Penggunaan Laman Web ini tidak dibenarkan di bidang kuasa yang tidak memberi kesan kepada semua peruntukkan-peruntukan terma-terma dan syarat-syarat di sini, termasuk, tanpa had, perenggan ini.

Anda bersetuju bahawa tidak ada sebarang hubungan usaha sama, perkongsian, atau hubungan pekerjaan yang wujud antara anda dan Syarikat-Syarikat Hotels.com akibat Perjanjian ini atau penggunaan Laman Web ini.

Pelaksanaan kami di dalam Perjanjian ini adalah tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada dan proses undang-undang, dan tidak ada apa-apa yang terkandung di dalam Perjanjian ini yang membataskan hak-hak kami bagi mematuhi penguatkuasaan undang-undang atau kerajaan lain, atau permohonan-permohonan atau keperluan-keperluan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda atau maklumat-maklumat yang diberikan atau dikumpul oleh kami berkenaan dengan penggunaan tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa anda akan membawa sebarang tuntutan atau kausa tindakan yang timbul daripada atau adalah berpunca daripada akses atau penggunaan anda di Laman Web ini dalam masa dua (2) tahun dari tarikh tuntutan tersebut dibuat atau kausa tindakan tersebut berbangkit, jika tidak, tuntutan dan kausa tindakan tersebut akan dikecualikan sama sekali.

Sekiranya mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini diputuskan sebagai tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan berdasarkan undang-undang yang digunakan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti penolak-penolak tuntutan dan had liabiliti sepertimana yang dinyatakan di atas, maka proviso yang tidak sah dan tidak dapat dikuatkuasakan akan disifatkan sebagai proviso yang telah digantikan dengan satu proviso yang sah dan boleh dikuatkuasakan dan yang merupakan padanan terbaik kepada proviso asal dan Perjanjian ini akan diteruskan.

Perjanjian ini (dan lain-lain terma-terma dan syarat-syarat yang dirujuk di sini) membentuk seluruh perjanjian ini antara anda dan Hotels.com yang berkaitan dengan Laman Web ini dan ianya digantikan dengan segala bentuk komunikasi dan cadangan sebelum dan semasa, meskipun secara elektronik, lisan, atau bertulis, di antara pelanggan dan Hotels.com yang berkaitan kepada Laman Web ini. Salinan cetakan Perjanjian ini dan sebarang notis yang diberikan dalam format elektronik diterima dalam prosiding-prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan kepada atau berkaitan dengan Perjanjian ini pada tahap yang sama dan tertakluk kepada syarat-syarat seperti dokumen-dokumen perniagaan dan rekod asal yang telah dikeluarkan dan disimpan dalam bentuk bercetak.

Nama-nama syarikat, produk-produk, orang, sifat orang, dan/atau butir-butir yang dinyatakan dalam Laman Web adalah direka dan tidak bertujuan untuk mewakili mana-mana individu, syarikat, produk atau sebarang kejadian.

Mana-mana hak yang tidak dinyatakan secara terus di sini adalah terpelihara.

Penjual Pelancongan
Hotels.com adalah peniaga pelancongan yang berdaftar dalam negeri-negeri seperti yang dinyatakan di bawah:
Nombor pendaftaran California: 2083949-50
Nombor pendaftaran Florida: ST-36670
Nombor pendaftaran Iowa: 862
Nombor pendaftaran Nevada: 2007-0019
 
Pendaftaran sebagai peniaga pelancongan di California tidak bermakna ia merupakan satu kelulusan negeri.

Anda mungkin layak untuk menerima bayaran daripada Dana Pemulihan sekiranya anda telah membayar wang kepada peniaga pelancongan yang berdaftar di Nevada untuk pembelian perkhidmatan pelancongan atau sijil percutian dan anda telah mengalami kerugian kewangan tertentu akibat daripada transaksi tersebut. Untuk mendapatkan maklumat berkaitan kepada hak-hak anda di bawah Dana Pemulihan dan pemfailan tuntutan untuk mendapatkan pampasan daripada Dana Pemulihan, anda boleh menghubungi Bahagian Hal Ehwal Pengguna daripada Jabatan Perniagaan dan Industri di negeri Nevada di lokasi-lokasi seperti yang berikut:

Nevada Selatan:
1850 East Sahara Avenue
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104
Nombor Telefon: (702) 486-7355
Faks: (702) 486-7371
Emel: ncad@fyiconsumer.org
 
Nevada Utara:
4600 Kietzke Lane
Building B, Suite 113
Reno, Nevada 89502
Nombor Telefon: (775) 688-1800
Faks: (775) 688-1803
 
Perkhidmatan Bantuan
Bagi mendapat jawapan yang segera kepada segala pertanyaan anda, atau cara-cara untuk menghubungi kami, sila lawati
/customer_care/faq.html  Perkhidmatan Pelanggan kami, Atau anda boleh menulis kepada kami dan menghantarkannya ke alamat:
Attn: Customer Service Hotels.com 10440 North Central Expressway Suite 400 Dallas, Texas 75231 USA

HAK CIPTA DAN NOTIS TANDA DAGANGAN
Semua kandungan Laman Web ini adalah © 2015 Hotels.com, L.P. Hak cipta terpelihara. Hotels.com, L.P. tidak bertanggungjawab untuk kandungan pada laman web yang dikendalikan oleh pihak lain selain daripada Hotels.com, L.P. Hotels.com, Hotels, Hotels.com,  Finding You the Perfect Place, Five Star, Hotel Price Index,  Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Wake Up Happy, Hotels.com Rewards, Smart Character, logo Hotels.com Rewards dan logo Hotels.com adalah sama ada tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Hotels.com, L.P. di A.S. dan/atau negara lain. Logo dan produk lain dan nama syarikat yang disebut dalam ini mungkin tanda dagangan pemilik masing-masing.

Jika anda menyedari sebarang pelanggaran jenama kami, sila beritahu kami melalui e-mel di hotline@expedia.com . Kami hanya membalas mesej berkenaan pelanggaran jenama di e-mel ini.

TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA & PEMBERITAHUAN BALAS

Hotels.com menghormati hak cipta orang lain.  Jika anda percaya dalam niat baik bahawa bahan yang dihoskan kami telah melanggar hak cipta anda, anda (atau ejen anda) boleh menghantar kami notis bertulis yang termasuk maklumat berikut.  Harap maklum bahawa kami tidak akan memproses aduan anda jika ia tidak diisikan dengan betul atau jika aduan tidak lengkap:

1.    Pengenalan yang jelas karya hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar.

2.    Pengenalan jelas bahan yang anda dakwa melanggar karya berhak cipta dan maklumat yang akan membolehkan kami mencari bahan tersebut pada Laman web, seperti pautan kepada bahan yang melanggar.

3.    Maklumat hubungan anda agar kami boleh membalas aduan anda, lebih bagus jika alamat e-mel dan nombor telefon disertakan.

4.    Pernyataan bahawa anda mempunyai "kepercayaan niat baik bahawa bahan yang didakwa sebagai pelanggaran hak cipta tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang."

5.    Pernyataan bahawa "maklumat dalam pemberitahuan adalah benar dan di bawah penalti sumpah bohong, pihak yang membuat aduan dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang telah dilanggar."

6.    Notis mesti ditandatangani oleh orang yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang telah dilanggar.
 
Notis berkenaan dengan Laman web ini mestilah dihantar kepada kami melalui e-mel ke hotels-copyright@hotels.com untuk resolusi pantas.

Anda juga boleh menghantar kami notis anda menggunakan maklumat hubungan di bawah:

Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062

ATAU anda boleh memfaksnya ke: (001) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Kami akan menyemak dan membalas semua notis yang mematuhi keperluan di atas. Jika anda mengeluarkan atau menyahdayakan capaian sebagai balasan kepada notis sedemikian, kami mungkin memaklumkan pemilih atau pentadbir laman atau kandungan yang terjejas agar mereka boleh membuat pemberitahuan balas.

Kami cadangkan anda mendapatkan nasihat undang-undang sebelum memfailkan notis.  Sebarang salah gambaran dalam notis anda berkenaan dengan sama ada kandungan atau aktiviti melanggar boleh mendedahkan anda kepada liabiliti pampasan (termasuk kos dan bayaran peguam).  Dalam satu kes yang melibatkan kandungan dalam talian (Lihat Online Policy Group vs. Diebold, Inc.), sebuah syarikat membayar lebih daripada $100,000 dalam kos dan bayaran peguam selepas menyasarkan kandungan yang dilindungi oleh doktrin penggunaan adil A.S.

Untuk sebarang soalan tambahan berkenaan proses DMCA untuk Hotels.com, sila hubungi kami di (001) 425 679-3753.

PENAMATAN AKAUN

Berpandukan Akta Hak Cipta Digital Milenium ("DMCA") dan undang-undang berkenaan yang lain, Hotels.com telah menerapkan dasar penamatan, dalam keadaan yang sewajarnya dan pada budi bicara mutlak Hotels.com, pelanggan atau pemegang akaun yang dianggap pesalah berulang. Hotels.com juga boleh dalam budi bicara mutlaknya mengehadkan akses ke Laman dan/atau menamatkan akaun sebarang pengguna yang melanggar sebarang hak harta intelektual orang lain, sama ada atau tidak terdapat sebarang pelanggaran berulang. Jika anda percaya bahawa pemegang akaun atau pelanggan merupakan pesalah berulang, sila berikan maklumat yang mencukupi untuk kami mengesahkan bahawa pemegang atau pelanggan akaun merupakan pesalah berulang semasa memfailkan notis anda.
 
TERMA PENGGUNAAN TAMBAHAN UNTUK APLIKASI MUDAH ALIH HOTELS.COM

Bahagian ini menjelaskan terma dan syarat tambahan ("Terma Penggunaan Aplikasi") yang mengawal penggunaan dalam telefon mudah alih anda, telefon pintar atau peranti mudah alih lain, aplikasi kami yang dinamakan "Mudah Alih Hotels.com" ("Aplikasi Mudah Alih"). Dengan memilih butang "Terima" menggunakan Aplikasi anda bersetuju untuk terikat dengan:

(i)    terma dan syarat
(ii)   Terma Penggunaan Aplikasi ini; dan
(iii)  
Kenyataan Privasi kami (https://ms.hotels.com/customer_care/privacy.html);
 
bersama-sama dirujuk di bawah sebagai "Dasar kami". Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Dasar kami, anda tidak boleh menggunakan Aplikasi Mudah Alih dan anda mesti memilih butang "Tolak" dan membuang Aplikasi Mudah Alih daripada peranti anda.

Oleh kerana anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar kami, kami memberikan anda lesen tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk memuat turun, memasang dan menggunakan Aplikasi Mudah Alih dan mengakses kandungan dan maklumat tersedia dalam Aplikasi Mudah Alih ("Kandungan") (termasuk, tanpa had, harga dan ketersediaan perkhidmatan perjalanan) menurut peruntukan Dasar kami.

Kesemua terma dan syarat yang dijelaskan di atas mengawal
1)     penggunaan laman web kami oleh anda;
2)     semua kandungan, perkhidmatan, ciri, perisian, kupon dan program ganjaran yang tersedia kepada anda melalui laman web kami;
3)     hubungan perundangan kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada liabiliti kami terhadap anda); dan
4)     hak-hak yang tersedia kepada kami;
 
akan digunakan secara saksama dan sepenuhnya dan akan mengawal asas yang membolehkan Hotels.com menyediakan Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan untuk kegunaan anda. Semua rujukan kepada "laman web" dalam terma dan syarat di atas dianggap termasuk rujukan kepada Aplikasi Mudah Alih dan/atau Kandungan dan tertakluk pada penggunaan Aplikasi Mudah Alih dan/atau Kandungan seperti yang diperlukan oleh konteks. Semua rujukan kepada "perjanjian" atau "terma dan syarat" juga dianggap termasuk rujukan kepada Terma Penggunaan Aplikasi ini seperti yang diperlukan oleh konteks.

Aplikasi Mudah Alih ini adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda

Sebagai syarat penggunaan Aplikasi Mudah Alih ini dan Kandungan, anda memberi jaminan bahawa anda tidak akan menggunakan Aplikasi Mudah Alih ini dan Kandungan untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Dasar kami.

Peranti anda mesti disambungkan ke internet agar Aplikasi Mudah Alih berfungsi dengan betul. Anda bertanggungjawab membuat semua persiapan yang diperlukan agar peranti anda mempunyai sambungan internet dan bertanggungjawab terhadap semua jumlah yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan anda yang timbul daripada penghantaran dan penerimaan data oleh Aplikasi Mudah Alih (termasuk tetapi tidak terhad kepada caj perayauan data). Sila maklum bahawa Aplikasi Mudah Alih akan memindahkan sebilangan kecil data secara automatik sebagai sebahagian daripada operasi normalnya, sila lihat bahagian "Maklumat tentang anda dan penggunaan Aplikasi Mudah Alih oleh anda" di bawah untuk maklumat lanjut.

Kecuali seperti yang nyata dijelaskan dalam terma dan syarat atau seperti yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang tempatan, anda berjanji:
1)      untuk tidak menyalin Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan kecuali di mana penyalinan sedemikian berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Mudah Alih yang normal;
2)      untuk tidak menyewakan, memajakkan, memberikan sublesen, meminjamkan, menterjemahkan, menggabungkan, menyesuaikan, mempelbagaikan atau mengubah Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan;
3)      untuk tidak membuat perubahan kepada, atau pengubahsuaian terhadap, keseluruhan atau mana-mana bahagian Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan, atau membenarkan Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan atau mana-mana bahagian daripada kedua-duanya dicantumkan dengan, atau digabungkan dalam, mana-mana program lain;
4)      untuk tidak memisahkan, menyahkompil, membalikkan atau membuat ciptaan terbitan berdasarkan, keseluruhan atau mana-mana bahagian Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan, begitu juga percubaan untuk membuat mana-mana perkara sedemikian kecuali setakat mana tindakan sedemikian tidak boleh dilarang undang-undang; dan
5)      untuk tidak memberi atau tidak menyediakan Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan secara keseluruhan atau sebahagian (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyenaraian program, penyenaraian program sumber dan objek, kod objek dan kod sumber), dalam apa-apa bentuk kepada mana-mana pihak ketiga.
 
RESERVASI HAK

Anda mengakui bahawa semua hak harta intelek, hak milik dan kepentingan dalam Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan dimiliki oleh Hotels.com atau pembekal dan penyedia kami. Hak ini dilindungi oleh undang-undang dan triti di seluruh dunia. Semua hak sedemikian adalah terpelihara.

Anda mengakui bahawa anda tiada hak dalam, atau terhadap, Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan selain daripada hak terhad untuk menggunakannya menurut Dasar kami.
 
Anda mengakui bahawa Aplikasi Mudah Alih dan mana-mana dokumentasi dan/atau maklumat teknikal sertaan adalah tertakluk pada undang-undang dan peraturan kawalan eksport AS yang dikenakan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport semula Aplikasi Mudah Alih, secara langsung atau tidak langsung, ke mana-mana negara yang tertakluk pada sekatan eksport AS.

MAKLUMAT TENTANG ANDA DAN PENGGUNAAN APLIKASI MUDAH ALIH OLEH ANDA
Kami memproses maklumat anda menurut Kenyataan Privasi kami. Dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih ini, anda membenarkan pemprosesan sedemikian maka sila baca kenyataan privasi kami dengan teliti.

Seperti diterangkan lebih lanjut dalam Kenyataan Privasi kami, Aplikasi Mudah Alih akan secara automatik mengumpul maklumat tentang:

1)      bagaimana anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih;
2)      Kandungan mana yang anda mengakses;
3)      ralat atau masalah teknikal yang terjadi pada Aplikasi semasa digunakan.
 
Dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih, anda mengakui, bersetuju dan membenarkan pengumpulan maklumat ini secara automatik.

Apabila anda menggunakan ciri 'cari hotel berdekatan anda' dalam Aplikasi Mudah Alih, kami menggunakan data geolokasi tersedia daripada peranti anda menggunakan GPS atau data rangkaian selular untuk menentukan hotel berdekatan lokasi anda. Walaupun maklumat ini dikumpulkan tanpa nama, maklumat ini mungkin mendedahkan lokasi tepat atau lokasi anggaran anda kepada kami. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk mencari hotel, seperti diterangkan lebih lanjut dalam Kenyataan Privasi kami. Kami tidak mengumpulkan data lokasi melalui Aplikasi Mudah Alih melainkan anda mengaktifkan ciri 'cari hotel berdekatan anda' dalam Aplikasi Mudah Alih. Dengan menggunakan ciri 'cari hotel berdekatan anda' anda mengakui, bersetuju dan membenarkan Hotels.com menggunakan data lokasi tersebut untuk memberikan Kandungan dan perkhidmatan yang relevan kepada lokasi anda melalui Aplikasi Mudah Alih. Perkongsian data lokasi melalui Aplikasi Mudah Alih boleh dimatikan pada bila-bila masa dalam menu tetapan.

PENAMATAN

Hotels.com boleh menamatkan Terma Penggunaan ini serta-merta secara bertulis kepada anda jika:
1.    Anda melanggar Terma Penggunaan ini secara berterusan atau secara material; atau
2.    Hotels.com, mengikut budi bicaranya, membuat keputusan untuk menarik balik Aplikasi Mudah Alih sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya.
 
Atas penamatan untuk sebarang sebab:
1)   semua hak yang diberikan kepada anda dalam Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan menurut Terma Penggunaan ini akan dihentikan;
2)   anda mesti menghentikan semua penggunaan Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan; dan
3)   anda mesti memadam atau membuang Aplikasi Mudah Alih daripada peranti anda.

Terma Penggunaan ini mengikat anda dan kami, serta pengganti dan pemegang serah hak kami masing-masing. Anda tidak boleh memindahkan, menyerahkan, menggadai ataupun sebaliknya melupuskan Terma Penggunaan ini, atau apa-apa hak atau kewajipan anda yang timbul menurut Terma Penggunaan ini, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Kami boleh memindahkan, menyerahkan, menggadai, memberikan subkontrak ataupun sebaliknya melupuskan Terma Penggunaan ini, atau apa-apa hak atau kewajipan kami yang timbul menurut Terma Penggunaan ini, pada bila-bila masa sepanjang tempoh Terma Penggunaan ini.

Jika kami gagal, pada bila-bila masa sepanjang tempoh Terma Penggunaan ini, untuk berkeras terhadap pelaksanaan tegas mana-mana kewajipan anda menurut Terma Penggunaan ini, atau jika kami gagal untuk menggunakan mana-mana hak atau remedi yang layak kami terima menurut Terma Penggunaan ini, ini bukan merupakan penepian hak atau remedi dan tidak melepaskan anda daripada pematuhan kepada kewajipan sedemikian. Penepian oleh kami akan mana-mana keingkaran tidak akan menjadi penepian keingkaran yang berikutan. Tiada penepian oleh kami terhadap mana-mana Terma Penggunaan ini akan berkuat kuasa melainkan ia jelas dinyatakan sebagai penepian dan dimaklumkan kepada anda secara bertulis.

PERANTI APPLE

Jika anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih pada peranti Apple (contohnya iPhone, iPod, iPad) maka selain daripada Terma Penggunaan di atas anda juga bersetuju seperti berikut:

1)   anda mengakui bahawa Terma Penggunaan adalah antara kami dan anda sahaja, dan bukan dengan Apple Inc. di One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Amerika Syarikat ("Apple");

2)   lesen yang diberikan kepada anda untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih adalah terhad kepada lesen tak boleh dipindah milik untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih pada produk sistem operasi mudah alih (iOS) Apple yang anda miliki atau kawal;

3)   anda mengakui bahawa Apple tiada kewajipan langsung untuk menyediakan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berhubung dengan Aplikasi Mudah Alih;

4)   jika berlaku sebarang kegagalan Aplikasi Mudah Alih untuk mematuhi mana-mana waranti yang dikenakan anda boleh memaklumkan Apple, dan Apple akan membayar balik harga belian (jika ada) untuk Aplikasi Mudah Alih kepada anda dan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan, Apple tidak mempunyai kewajipan waranti lain apa jua sekalipun berhubung dengan Aplikasi Mudah Alih;

5)   anda mengakui bahawa kami, bukan Apple, yang bertanggungjawab menyelesaikan apa-apa tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga berkaitan dengan Aplikasi Mudah Alih;

6)   anda mengakui bahawa, sekiranya mana-mana pihak ketiga membuat dakwaan bahawa Aplikasi Mudah Alih atau pemilikan dan penggunaan Aplikasi oleh anda melanggar hak harta intelek pihak ketiga tersebut, Apple tidak akan bertanggungjawab terhadap penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan apa-apa dakwaan pelanggaran harta intelek tersebut;

7)   anda mewakili dan menjamin yang anda tidak berada di negara yang tertakluk pada embargo Kerajaan AS atau yang ditentukan oleh Kerajaan AS sebagai negara yang "membantu pengganas" dan anda tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai pihak yang dilarang atau disekat oleh Kerajaan AS; dan

8)   anda mengakui dan bersetuju bahawa Apple, dan subsidiari Apple, adalah benefisiari pihak ketiga dalam Terma Penggunaan, dan bahawa, dengan penerimaan Terma Penggunaan oleh anda, Apple mempunyai hak (dan akan dianggap menerima hak) untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.


Disemak semula pada 1 Jun 2020.

© 2020 Hotels.com, L.P. Hak cipta terpelihara.