Langkau ke kandungan utama.

Terma dan Syarat

Cetak semua bahagian

ISI KANDUNGAN

 

Pengenalan

Penggunaan laman web Hotels.com

Sekatan penggunaan peribadi dan bukan komersial

Penolak tuntutan liabiliti

Ganti rugi

Tiada penggunaan yang dilarang atau menyalahi undang-undang

Pautan ke laman web pihak ketiga

Perisian yang tersedia dalam laman web ini

Syarat penggunaan untuk kod diskaun

Tempahan hartanah bayar sekarang (prabayar)

Butiran bayar sekarang atau bayar kemudian di hartanah

Harga

Cara kami memaparkan produk dan perkhidmatan di Hotels.com

Penukaran atau pembatalan

Terma & Syarat Hotels.com™ Rewards

Destinasi perjalanan

Perubahan persetujuan ini

Peraturan dan sekatan pembekal

Tempahan kumpulan

Tempahan untuk Penginapan Lama

Penukar mata wang

Fi yang dikenakan oleh bank

Kaedah bayaran alternatif

Ulasan pengguna, komen, foto dan kandungan

Garis panduan penghantaran foto

Notis bahan pelanggaran

Notis balas

Penamatan akaun

Pemberitahuan balas

Terma penggunaan tambahan untuk aplikasi mudah alih Hotels.com

 

PENGENALAN

 

Istilah "kami", "kita", "Syarikat" dan "Hotels.com" merujuk Hotels.com, LP, Texas Limited Partnership yang mempunyai pejabat berdaftar di 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, AS, anggota gabungan dan/atau pembekal dan pembekal masing-masing ("Hotels.com") dan "anda" merujuk individu yang membuat akaun dengan kami dan/atau pelanggan yang membuat tempahan kepada kami secara langsung melalui laman web ini atau secara tidak langsung melalui mana-mana anggota gabungan kami yang menyediakan perkhidmatan kami.

 

Laman web ini ditawarkan kepada anda dengan syarat bahawa penerimaan anda adalah tanpa pengubahsuaian terma, syarat dan notis yang tertera di sini sebagaimana ia wujud semasa tempahan dibuat. Segala penggunaan akaun anda oleh anda dan penggunaan maklumat berhubung dengan akaun anda oleh kami dan tempahan yang anda buat dengan kami tertakluk pada terma, syarat dan notis berikut. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan semua terma, syarat dan notis sedemikian. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan laman web ini. Hotels.com mungkin melanjutkan manfaat dalam persetujuan ini kepada syarikat sekutu yang menawarkan perkhidmatan pelancongan dalam talian atas nama Hotels.com di Malaysia.

 

PENGGUNAAN LAMAN WEB HOTELS.COM 

 

Laman web Hotels.com hanya bertujuan untuk membantu pelanggan menentukan perihal ketersediaan barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan dan membuat tempahan sah atau sebaliknya menjalankan perniagaan dengan pembekal dan bukan untuk apa-apa tujuan yang lain. Anda menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan memiliki kuasa di sisi undang-undang untuk menyertai persetujuan ini dan untuk menggunakan laman web ini menurut segala terma dan syarat di sini. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab dari segi kewangan bagi segala penggunaan laman web ini oleh anda (serta untuk penggunaan akaun anda oleh orang lain). Anda juga menjamin bahawa segala maklumat yang dibekalkan oleh anda atau orang lain yang anda berikan kebenaran untuk menggunakan laman web ini adalah benar dan tepat. Tanpa had, apa-apa tempahan spekulasi, palsu atau tipu atau apa-apa tempahan yang menunggu permintaan dilarang sama sekali. Anda bersetuju bahawa kemudahan tempahan perkhidmatan pelancongan laman web ini akan digunakan hanya untuk membuat tempahan sah atau membeli untuk diri anda atau untuk orang lain yang memberi anda kuasa untuk bertindak bagi pihaknya. Anda faham bahawa penggunaan berlebihan, aktiviti yang meragukan, tanda-tanda penipuan atau penyalahgunaan kemudahan tempahan perkhidmatan pelancongan laman web ini boleh mengakibatkan Hotels.com membatalkan mana-mana tempahan yang berkaitan dengan nama, alamat e-mel atau akaun anda dan menutup mana-mana akaun Hotels.com yang berkaitan. Hotels.com juga boleh membatalkan mana-mana tempahan yang berkaitan dengan nama, alamat e-mel atau akaun anda dan menutup mana-mana akaun Hotels.com yang berkaitan jika anda telah membuat beberapa tempahan di laman web ini dan Hotels.com menganggap (bertindak sewajarnya) bahawa mana-mana tempahan tersebut adalah untuk tujuan menjual semula. Jika tempahan yang dibatalkan tersebut merupakan tempahan yang tidak boleh dibayar balik, Hotels.com berhak untuk tidak membayar balik bayaran bagi tempahan yang dibatalkan. Jika anda telah melakukan apa-apa aktiviti penipuan, Hotels.com berhak untuk mengambil apa-apa tindakan undang-undang yang perlu dan anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar kerugian kewangan kepada Hotels.com, termasuk kos litigasi dan ganti rugi.  Untuk mempertikaikan pembatalan sesebuah tempahan atau pembekuan atau penutupan sesebuah akaun, sila hubungi perkhidmatan pelanggan.

 

SEKATAN PENGGUNAAN PERIBADI DAN BUKAN KOMERSIAL 

 

Laman web ini adalah untuk penggunaan anda sendiri dan bukan komersial. Kandungan dan maklumat di laman web ini (termasuk, namun tidak terhad pada harga dan ketersediaan perkhidmatan pelancongan), termasuk infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, ialah hak proprietari Hotels.com atau pembekal dan penyedia perkhidmatan. Selaras dengan itu, sebagai syarat menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini atau kandungan atau maklumat untuk apa-apa tujuan komersial atau bukan peribadi (secara langsung atau tidak langsung). Meskipun anda boleh membuat salinan terhad jadual perjalanan anda (dan dokumen-dokumen berkaitan) untuk perjalanan atau perkhidmatan yang telah dibeli melalui laman web ini, anda bersetuju untuk tidak membuat apa-apa pengubahsuaian, salinan, pengedaran, penghantaran, pameran, persembahan, penghasilan semula, penerbitan, pelesenan, membuat karya terbitan, pemindahan, penjualan atau penjualan semula mana-mana maklumat, perisian, produk atau perkhidmatan yang diperoleh daripada laman web ini. Di samping itu, anda bersetuju untuk tidak: 

• menggunakan laman web ini atau kandungan laman web untuk tujuan komersial, seperti (tetapi tidak terhad pada) membuat tempahan untuk perkhidmatan pelancongan atau produk lain untuk tujuan penjualan semula;

•  mengakses, memantau atau menyalin apa-apa kandungan atau maklumat laman web ini menggunakan apa-apa robot, lelabah, pengikis atau cara automatik lain atau apa-apa proses manual untuk apa-apa tujuan tanpa kebenaran bertulis daripada Hotels.com, L.P .; 

•   melanggar sekatan pada mana-mana pengepala pengecualian robot di laman web ini atau memintas atau menggagalkan langkah-langkah lain yang diambil untuk mengelak atau mengehadkan akses ke laman web ini; 

•   mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan atau boleh mengenakan, mengikut budi bicara Hotels.com, muatan berlebihan yang tidak wajar atau tidak seimbang pada infrastruktur Hotels.com; atau 

•   membuat pautan dalam kepada mana-mana bahagian laman web ini (termasuk, tanpa had, laluan pembelian untuk apa-apa perkhidmatan pelancongan) bagi apa-apa tujuan tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada Hotels.com 

 

PENOLAK TUNTUTAN LIABILITI 

 

TIDAK ADA APA-APA DALAM PERSETUJUAN INI AKAN ATAU DIANGGAP AKAN MENGEHADKAN ATAU MENGECUALIKAN LIABILITI KAMI BAGI PENIPUAN ATAU KECEDERAAN DIRI ATAU KEMATIAN AKIBAT DARIPADA KECUAIAN KAMI.

 

MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DITERBITKAN DALAM LAMAN WEB INI MUNGKIN MENGANDUNGI KETIDAKTEPATAN ATAU KESILAPAN MENAIP. SECARA KHUSUSNYA, HOTELS.COM DAN SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN TIDAK MENJAMIN KETEPATAN DAN MENOLAK LIABILITI BAGI KETIDAKTEPATAN BERHUBUNG DENGAN HARTANAH DAN GAMBAR FOTO PEMBEKAL LAIN, KEMUDAHAN HARTANAH, PELAYARAN, KERETA DAN PENERANGAN PRODUK YANG LAIN SERTA SENARAI KEMUDAHAN HARTANAH DAN PENERANGAN PRODUK LAIN YANG TERTERA DI LAMAN WEB INI, YANG MAKLUMAT DIBERIKAN OLEH PEMBEKAL MASING-MASING. PENARAFAN HARTANAH YANG DIPAMERKAN DI LAMAN WEB INI BERTUJUAN SEBAGAI GARIS PANDUAN SAHAJA DAN HOTELS.COM SERTA GABUNGAN TIDAK MENJAMIN KETEPATAN PENARAFAN TERSEBUT. MAKLUMAT DI SINI DISEMAK DAN DIUBAH DARI SEMASA KE SEMASA. HOTELS.COM, ANGGOTA GABUNGAN DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING MUNGKIN MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN DAN/ATAU PERUBAHAN DI LAMAN WEB INI PADA BILA-BILA MASA.

 

HOTELS.COM, SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN DAN PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK MEMBUAT APA-APA REPRESENTASI BERKENAAN KESESUAIAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB INI BAGI APA-APA TUJUAN DAN PENYERTAAN ATAU TAWARAN MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DI LAMAN WEB INI UNTUK JUALAN TIDAK AKAN MEMBENTUK APA-APA PENGESAHAN ATAU PENGESYORAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN SEDEMIKIAN OLEH HOTELS.COM ATAU SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN. SEGALA MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADA” DAN TANPA APA-APA JENIS WARANTI. HOTELS.COM, SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING DENGAN INI MENOLAK TUNTUTAN TERHADAP SEMUA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT BERHUBUNG DENGAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN INI, TERMASUK SEMUA WARANTI DAN SYARAT TERSIRAT TENTANG SIFAT BOLEH DAGANG, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, HAK MILIK DAN KETAKLANGGARAN TERTENTU.

 

SYARIKAT PENGANGKUTAN, HARTANAH DAN PEMBEKAL YANG LAIN YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PELANCONGAN ATAUPUN PERKHIDMATAN LAIN UNTUK HOTELS.COM IALAH KONTRAKTOR BEBAS DAN BUKAN EJEN ATAU PEKERJA HOTELS.COM ATAU SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN. HOTELS.COM DAN SYARIKAT-SYARIKAT SEKUTU TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA PERBUATAN, RALAT, PENINGGALAN, REPRESENTASI, WARANTI, KEMUNGKIRAN ATAU KECUAIAN DARIPADA MANA-MANA PEMBEKAL SEDEMIKIAN ATAU UNTUK APA-APA KECEDERAAN DIRI, KEMATIAN, KEROSAKAN HARTA ATAU APA-APA KEROSAKAN ATAU PERBELANJAAN LAIN YANG BERPUNCA DARIPADANYA. HOTELS.COM DAN SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGANNYA TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI DAN TIDAK AKAN MEMULANGKAN WANG APABILA BERLAKUNYA KELEWATAN, PEMBATALAN, TEMPAHAN SECARA BERLEBIHAN, MOGOK, FORCE MAJEURE ATAU SEBAB-SEBAB YANG BERLAKU DI LUAR KAWALAN TERUS MEREKA, DAN MEREKA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG PERBELANJAAN TAMBAHAN, PENINGGALAN, KELEWATAN, PENGHALAAN SEMULA ATAU TINDAKAN OLEH MANA-MANA PIHAK BERKUASA ATAU KERAJAAN.

 

HOTELS.COM, SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI APA-APA GANTI RUGI TERHADAP KEROSAKAN YANG BERLAKU SECARA TERUS, TIDAK TERUS, PUNITIF, SAMPINGAN, KHUSUS, YANG BERPUNCA DARIPADA ATAU BERHUBUNG KAIT DENGAN, PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU DENGAN KELEWATAN ATAU KETIDAKBOLEHAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI, ATAU BAGI APA-APA MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB INI ATAU SEBALIKNYA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB INI, SAMA ADA BERDASARKAN KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT ATAUPUN SEBALIKNYA, WALAUPUN HOTELS.COM, SYARIKAT-SYARIKAT GABUNGAN DAN/ATAU PEMBEKAL-PEMBEKAL MASING-MASING TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN BERLAKU GANTI RUGI TERSEBUT. DISEBABKAN SESETENGAH NEGERI/BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU SEKATAN LIABILITI UNTUK GANTI RUGI SAMPINGAN, SEKATAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKAITAN BAGI ANDA.

 

Jika, meskipun dengan sekatan di atas, Hotels.com atau pembekal didapati bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara berkaitan dengan mana-mana kejadian yang diterangkan di atas, maka liabiliti Hotels.com dan/atau pembekal mereka tidak akan melampaui, secara agregat, lebih besar daripada (a) fi perkhidmatan yang anda bayar kepada Hotels.com berkaitan dengan transaksi tersebut di Laman Web ini atau (b) Satu Ratus Sepuluh dolar AS (AS$110.00) atau yang bersamaan dalam mata wang tempatan.

 

Had liabiliti mencerminkan peruntukan risiko antara semua pihak. Had yang dinyatakan dalam bahagian ini akan bertahan dan terpakai walaupun apa-apa remedi terhad yang dinyatakan dalam persetujuan ini didapati telah gagal untuk tujuan utama. Had liabiliti yang disediakan dalam persetujuan ini dibuat untuk kepentingan Hotels.com dan/atau pembekal masing-masing. 

 

GANTI RUGI 

 

Anda bersetuju untuk mempertahankan dan menanggung rugi Hotels.com, syarikat-syarikat gabungan dan/atau pembekal-pembekal dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja atau ejen mereka daripada apa-apa tuntutan, kausa-kausa tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, ganti rugi, denda, penalti atau kos lain atau apa-apa jenis perbelanjaan termasuk namun tidak terhad pada fi guaman dan perakaunan yang munasabah, yang dibawa oleh:

• anda atau bagi pihak anda yang melebihi liabiliti yang dinyatakan di atas; atau 

• oleh pihak ketiga akibat 

-        kemungkiran anda terhadap persetujuan ini atau dokumen-dokumen yang dirujuk di sini; 

-        pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak-hak pihak ketiga; atau 

-        penggunaan laman web ini oleh anda. 

 

TIADA PENGGUNAAN YANG DILARANG ATAU MENYALAHI UNDANG-UNDANG 

 

Sebagai syarat menggunakan laman web ini, anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan laman web ini bagi apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat dan notis ini.

 

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA 

 

Laman web ini mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak lain selain daripada Hotels.com. Hiperpautan tersebut hanya akan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Hotels.com tidak mengawal laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau penggunaan anda terhadap laman web tersebut. Kemasukan hiperpautan ke laman web tersebut oleh Hotels.com tidak membayangkan apa-apa endorsan terhadap kandungan dalam laman web berkenaan atau apa-apa perhubungan dengan pengendali-pengendali.

 

PERISIAN YANG TERSEDIA DALAM LAMAN WEB INI 

 

Apa-apa perisian yang tersedia dengan cara muat turun daripada laman web ini (“Perisian”) merupakan kerja-kerja hak cipta Hotels.com, syarikat-syarikat gabungan dan/atau para pembekal. Penggunaan Perisian ini oleh anda dikawal oleh terma-terma perjanjian lesen pengguna akhir, jika ada, yang turut disertakan, atau termasuk bersama Perisian (“Perjanjian Lesen”). Anda tidak boleh memasang atau menggunakan apa-apa Perisian yang disertakan dengan atau termasuk Perjanjian Lesen, melainkan anda bersetuju terlebih dahulu dengan terma-terma Perjanjian Lesen tersebut.

 

Untuk mana-mana Perisian yang tidak disertakan bersama Perjanjian Lesen, Hotels.com dengan ini memberi anda, sebagai pengguna, lesen peribadi yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian itu untuk melihat dan jika tidak, menggunakan laman web ini sejajar dengan segala terma dan syarat ini dan bukan untuk apa-apa tujuan lain.

 

Sila ambil perhatian bahawa semua Perisian, termasuk, tanpa batasan, semua kod HTML dan kawalan Active X yang terkandung dalam laman web ini adalah milik Hotels.com, syarikat-syarikat gabunga dan/atau para pembekal dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan juga peruntukan triti antarabangsa. Apa-apa penghasilan atau pengedaran semula Perisian ini dilarang sama sekali di sisi undang-undang dan boleh mengakibatkan penalti sivil dan jenayah yang berat. Penceroboh akan didakwa ke tahap paling maksimum yang mungkin.

 

TANPA MEMBATASKAN PERKARA YANG SEBELUMNYA, PENYALINAN ATAU PENGHASILAN SEMULA PERISIAN INI KE PELAYAR ATAU LOKASI LAIN UNTUK PENGHASILAN ATAU PENGEDARAN SEMULA SELANJUTNYA DILARANG SAMA SEKALI. PERISIAN INI DIJAMIN, JIKA ADA SEKALIPUN, HANYA MENGIKUT TERMA DALAM PERSETUJUAN LESEN TERSEBUT.

 

Anda mengakui bahawa Perisian ini dan mana-mana dokumentasi dan/atau maklumat teknikal sertaan tertakluk pada undang-undang dan peraturan kawalan eksport AS yang dikenakan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport semula Perisian tersebut, secara langsung atau tidak langsung, ke mana-mana negara yang tertakluk pada sekatan eksport AS.

 

SYARAT PENGGUNAAN UNTUK KOD DISKAUN

 

Kod diskaun ("Kupon") boleh digunakan untuk tempahan hartanah prabayar, tidak termasuk tempahan di hartanah yang tidak menyertai yang senarai tersebut akan disediakan bersama-sama dengan setiap Kupon tertentu.

 

Hartanah yang mengambil bahagian tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

 

Kupon dengan diskaun dalam mata wang tertentu (contohnya, diskaun USD10) tidak boleh digunakan untuk tempahan yang dibayar dalam mata wang yang berbeza.

 

Sekiranya membuat tempahan beberapa bilik (iaitu, apabila anda menempah 2 atau lebih bilik dalam tempahan yang sama) (i) potongan hanya berlaku untuk harga bilik pertama yang termasuk dalam permintaan tempahan dan (ii) apa-apa keperluan perbelanjaan minimum mesti dipenuhi dalam tempahan bilik pertama, sebelum cukai dan fi.

 

Untuk sekatan tertentu ke atas penggunaan Kupon, sila lihat komunikasi Kupon yang berkaitan. 

 

Kupon tidak dapat digabungkan dengan kupon, promosi atau tawaran istimewa lain atau ketika menebus Malam Ganjaran Hotels.com anda.  

 

Hanya satu Kupon boleh digunakan untuk satu tempahan. Terma dan syarat tempahan yang biasa dikenakan dan semua tempahan tertakluk pada ketersediaan. Kupon tidak boleh dijual atau ditukar hak milik.

  

Semua cukai, fi, caj dan bayaran tambahan akan dikenakan untuk tempahan yang dibuat menggunakan Kupon. Caj-caj ini perlu dibayar pada masa tempahan atau terus di hartanah dan merupakan tanggungjawab anda. Kupon mempunyai nilai hanya apabila ditebus mengikut segala terma dan syarat tawaran. Kecuali dinyatakan dalam terma dan syarat Kupon, Kupon tidak mempunyai nilai tunai dan tiada bayaran balik atau alternatif tunai akan ditawarkan jika sebahagian Kupon ditebus.

 

Kupon sekali guna akan dianggap telah digunakan sepenuhnya sebaik sahaja tempahan yang layak telah dibuat dan tidak akan dikembalikan atau diganti dan tidak akan ada bayaran balik jika sebahagian Kupon ditebus. Kupon berbilang guna akan dianggap telah digunakan sepenuhnya mengikut sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat Kupon individu.

 

Sekiranya tarikh penginapan ditukar selepas penggunaan Kupon, maka Kupon tersebut tidak akan diguna pakai terhadap jadual perjalanan yang diubah. Kupon tidak boleh digunakan untuk apa-apa tempahan yang telah dibeli sebelum ini. 

 

Kupon tidak boleh (a) diterbitkan, dipindahkan atau dijual oleh anda atau (b) diperoleh melalui saluran yang tidak dibenarkan, diubah, disalin, dipalsukan atau diusik dengan apa-apa cara sekalipun. Tindakan sedemikian akan mengakibatkan Kupon dianggap tidak sah dan boleh menjadi penipuan.

 

Hotels.com boleh, mengikut budi bicara mutlak dan tanpa memberikan apa-apa sebab, membatalkan semua tempahan yang dibuat menggunakan Kupon jika menurut pendapat yang munasabah, anda telah (a) melanggar persetujuan ini atau terma dan syarat Kupon tersebut, (b) menggunakan kupon yang tidak sah, (c) menggunakan Kupon dengan tujuan untuk menjual semula mana-mana penginapan yang ditempah atau (d) bertindak melakukan penipuan dengan cara lain. Hotels.com berhak untuk tidak membayar balik pelanggan bagi transaksi yang dibatalkan, termasuk apa-apa tempahan tidak boleh dibayar balik.

 

Kupon tidak boleh digunakan oleh agensi-agensi pelancongan yang bergabung dengan program agensi pelancongan Hotels.com.

 

Hotels.com berhak untuk mengubah syarat-syarat penggunaan ini atau untuk menarik balik Kupon pada bila-bila masa.

 

TEMPAHAN HARTANAH BAYAR SEKARANG (PRABAYAR)

 

Anda mengakui bahawa Hotels.com dan anggota gabungan telah berunding terlebih dahulu berkenaan kadar harga bilik tertentu dengan  pembekal.  Hotels.com dan anggota gabungan menyediakan perkhidmatan kepada anda untuk memudahkan urusan tempahan hotel prabayar anda dengan fi (“fi kemudahan”). Perkhidmatan penginapan disediakan oleh pembekal.  Kadar bilik yang dipaparkan di laman web ialah gabungan kadar bilik yang dirunding terlebih dahulu untuk bilik yang ditempah bagi pihak anda oleh Hotels.com dan anggota gabungan serta fi kemudahan dikekalkan oleh Hotels.com dan anggota gabungan untuk perkhidmatan mereka kepada anda. Untuk tempahan hotel prabayar, Hotels.com dan/atau anggota gabungan mungkin menjadi pemudah cara tempahan bilik anda dan juga mengambil bayaran anda dan mengenakan caj kaedah pembayaran anda seperti yang dinyatakan di bawah. Anda memberikan kuasa kepada Hotels.com dan anggota gabungan untuk memudahkan urusan tempahan anda untuk jumlah harga tempahan, yang termasuk kadar bilik yang tertera di  laman web berserta fi kemudahan, apa-apa bayaran pemulihan cukai, fi perkhidmatan jika berkenaan dan cukai ke atas perkhidmatan Hotels.com dan anggota  gabungan.  Anda bersetuju bahawa kad pembayaran anda akan dikenakan caj oleh Entiti Pedagang Hotels.com (seperti yang ditakrifkan di bawah) untuk jumlah harga tempahan (yang termasuk fi kemudahan untuk perkhidmatan kami kepada anda).

 

Setelah menyerahkan permintaan tempahan, anda memberikan kebenaran kepada Hotels.com dan anggota gabungan, termasuk Travelscape, LLC, untuk memudahkan tempahan bagi pihak anda, termasuk membuat pengaturan bayaran dengan pembekal.

 

Anda mengakui bahawa kecuali seperti yang ditentukan di bawah berkenaan dengan kewajipan cukai ke atas jumlah yang kami kekalkan untuk perkhidmatan kami, Hotels.com dan anggota gabungan tidak mengutip cukai untuk pengiriman wang kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan. Caj pemulihan cukai ke atas transaksi hotel prabayar merupakan pemulihan cukai yang dianggarkan (contohnya cukai jualan dan penggunaan, cukai penginapan, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambahan, cukai barangan serta perkhidmatan, cukai perkhidmatan dsb.) yang dibayar oleh Hotels.com dan anggota gabungan kepada pembekal berhubung dengan tempahan anda.  Pembekal bertanggungjawab membayar jumlah ini kepada bidang kuasa cukai yang berkenaan. Kebolehcukaian dan kadar cukai yang sesuai amat berbeza mengikut lokasi. Jumlah sebenar yang dibayar oleh Hotels.com dan anggota gabungan kepada pembekal mungkin berbeza-beza daripada bayaran pemulihan cukai, bergantung pada kadar, kebolehcukaian dsb., yang berkuat kuasa semasa penggunaan sebenar hartanah oleh anda. Kami mungkin mengekalkan fi perkhidmatan sebagai pampasan tambahan untuk memberikan perkhidmatan kepada tempahan perjalanan anda. Fi perkhidmatan yang dikekalkan oleh Hotels.com dan anggota gabungan untuk perkhidmatan  yang diberikan berbeza-beza berdasarkan jumlah dan jenis tempahan.

 

Cukai jualan dan penggunaan, cukai penginapan, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambahan, cukai barangan dan perkhidmatan, cukai perkhidmatan atau cukai lain yang serupa dikenakan ke atas jumlah yang kami kenakan caj untuk perkhidmatan kami (fi kemudahan) dalam bidang kuasa tertentu. Jumlah cukai sebenar, jika ada, pada perkhidmatan kami, mungkin berbeza-beza bergantung pada kadar yang berkuat kuasa semasa penginapan anda.

 

BUTIRAN BAYAR DALAM TALIAN SEKARANG ATAU BAYAR KEMUDIAN DI HARTANAH

  

Dengan sesetengah hartanah, anda mungkin diberikan pilihan untuk membayar dalam talian dengan segera atau membayar kemudian di hartanah  itu sendiri. Jika anda memilih pilihan untuk membayar dalam talian dengan segera, anda akan dikenakan bayaran jumlah dalam mata wang yang anda pilih dengan segera. Syarikat yang mengambil bayaran tersebut dan mengenakan caj pada kad pembayaran anda ialah: (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spain, Travelscape LLC, atau anggota gabungan Hotels.com yang lain (“Entiti Pedagang Hotels.com”) bagi pihak Hotels.com atau penyedia perkhidmatan perjalanan atau (2) penyedia perkhidmatan perjalanan secara langsung. Apabila Entiti Pedagang Hotels.com mengambil pembayaran anda dan mengenakan caj pada kad anda, undang-undang yang mentadbir transaksi pembayaran tersebut merupakan undang-undang lokasi Entiti Pedagang Hotels.com. Anda bersetuju bahawa Mahkamahdi lokasi tersebut akan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan apa-apa pertikaian yang timbul daripada transaksi pembayaran dengan Entiti Pedagang Hotels.com. Bagi mengelakkan keraguan, istilah pedagang dalam Terma Penggunaan ini merujuk kepada ahli gabungan Hotels.com yang dibenarkan dan dipertanggungjawabkan oleh institusi kewangan untuk memproses transaksi pembayaran anda.

 

Sekiranya anda memilih untuk membayar kemudian di hartanah  itu sendiri,  hartanah akan mengenakan caj kepada anda dalam mata wang tempatan hartanah  berkenaan pada waktu penginapan anda dan pampasan kami diterima sebagai balasan untuk perkhidmatan kami kepada pembekal. Kadar cukai dan kadar pertukaran mata wang asing boleh berubah dalam masa antara tempahan dibuat dan penginapan. Anda perlu memberikan butiran kad pembayaran anda dan pembekal atau Hotels.com seringkali perlu mengesahkan: (i) kesahihan kad pembayaran (menerusi caj nilai nominal yang sama ada akan dibayar balik dalam masa beberapa hari atau ditolak daripada bayaran akhir yang perlu dibayar kepada pembekal) dan, (ii) ketersediaan dana pada kad pembayaran (yang perlu disahkan oleh bank yang mengeluarkan kad kredit anda). Hotels.com berhak untuk membatalkan tempahan anda jika pembayaran penuh tidak diterima tepat pada masanya (sila lihat Peraturan dan Sekatan Pembekal)

 

HARGA

  

Harga perkhidmatan pelancongan ini akan disebutkan di laman web dari semasa ke semasa, kecuali dalam keadaan yang terdapat kesilapan nyata. Harga tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa, tetapi perubahan tidak akan menjejaskan tempahan yang sudah pun diterima.  Meskipun mengikut usaha terbaik Hotels.com, sesetengah perkhidmatan pelancongan yang tersenarai di laman web mungkin ditetapkan pada harga yang tidak betul. HOTELS.COM SECARA NYATA BERHAK UNTUK MEMBETULKAN APA-APA KESILAPAN HARGA DI LAMAN WEB KAMI DAN/ATAU PADA TEMPAHAN MENUNGGU KELULUSAN YANG DIBUAT DI BAWAH HARGA YANG TIDAK BETUL. DALAM KEADAAN SEDEMIKIAN, JIKA TERSEDIA, KAMI AKAN MENAWARKAN PELUANG KEPADA ANDA UNTUK MENYIMPAN TEMPAHAN MENUNGGU KELULUSAN ANDA PADA HARGA YANG BETUL ATAU KAMI AKAN MEMBATALKAN TEMPAHAN ANDA TANPA PENALTI. Hotels.com tidak wajib untuk memberikan perkhidmatan pelancongan kepada anda pada harga yang tidak betul (lebih rendah), walaupun setelah pengesahan tempahan dihantarkan kepada anda.

 

CARA KAMI MEMAPARKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN DI HOTELS.COM

Pelanggan mempunyai banyak pilihan di Hotels.com untuk membantu mereka mencari hartanah yang sesuai. Tetapan “isih” membolehkan pelanggan menyusun hasil carian mengikut keutamaan mereka, sama ada berdasarkan harga, skor ulasan yang disahkan atau kriteria lain. Tetapan “tapis” juga membolehkan pelanggan untuk menambahkan atau mengecualikan pelbagai pilihan agar bersesuaian dengan keperluan perjalanan mereka. Jika tiada pilihan dipilih, Hotels.com akan menunjukkan julat pilihan yang relevan dalam hasil carian, berdasarkan kriteria yang dijelaskan di bawah.

Dalam isihan lalai “Kegemaran Kami”, susunan isihan membayangkan kerelevanan hartanah mengikut kriteria carian anda, kerana kami ingin memastikan anda dapat mencari tawaran yang sesuai bagi diri anda dengan cepat dan mudah. Kami mengukur kerelevanan dengan mengambil kira faktor seperti lokasi hartanah, skor ulasan, kepopularan hartanah (diukur berdasarkan bilangan pelanggan di laman kami yang membuat tempahan di hartanah tersebut), kualiti kandungan yang disediakan oleh hartanah serta daya saing kadar dan ketersediaan hartanah, berbanding dengan hartanah lain yang memenuhi kriteria carian anda yang dipilih. Pampasan yang kami dapat daripada sesebuah hartanah bagi tempahan yang dibuat melalui laman web kami juga menjadi faktor bagi kedudukan relatif hartanah dengan tawaran serupa, berasaskan faktor kerelevanan yang dihuraikan di atas. Pada isih bukan lalai kami (sebagai contoh, mengikut harga atau pengadaran bintang), hartanah dengan keputusan serupa akan disusun berdasarkan faktor di atas.

Selain itu, Hotels.com terus mengoptimumkan perkhidmatan kami untuk menyediakan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Selaras dengan itu, kami mungkin menguji algoritma susunan isihan lalai yang lain dari semasa ke semasa.

 

PENUKARAN ATAU PEMBATALAN

 

Anda boleh menukar atau membatalkan tempahan penginapan anda sama ada dalam talian di bawah Tempahan anda apabila log masuk ke akaun Hotels.com anda atau dengan memanggil nombor khidmat pelanggan kami. 

 

Anda boleh menukar nama tetamu, jenis katil, pilihan merokok, permintaan khas, pilihan kebolehcapaian, jenis bilik, bilangan tetamu dan tarikh perjalanan secara percuma dengan Hotels.com. Pembekal penginapan mungkin mengenakan caj lain dan/atau fi pembatalan.  Caj berbeza mengikut tempahan, jadi sila semak e-mel pengesahan anda untuk butiran lanjut.

 

Anda bersetuju untuk membayar apa-apa fi pembatalan atau penukaran yang dikenakan oleh pembekal kepada anda. Dalam kes terhad, sesetengah hartanah tidak membenarkan perubahan atau pembatalan tempahan selepas tempahan dibuat, seperti yang dinyatakan dalam peraturan dan sekatan untuk tempahan hartanah. Anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang dikenakan berkenaan dengan tempahan hartanah prabayar anda.

 

Dalam keadaan apabila sesebuah hartanah tidak dapat menunaikan tempahan anda, Hotels.com tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kos yang ditanggung akibat penempatan semula.

 

Jika anda tidak datang untuk malam pertama tempahan anda tetapi bercadang untuk mendaftar masuk untuk malam berikutnya dalam tempahan, anda mesti mengesahkan tempahan dengan Hotels.com tidak lewat daripada tarikh daftar masuk asal bagi mengelakkan pembatalan keseluruhan tempahan. Jika anda tidak mengesahkan perubahan tempahan dengan Hotels.com, keseluruhan tempahan boleh dibatalkan dan bayaran balik hanya akan dibayar kepada anda selaras dengan Peraturan dan Sekatan hartanah yang berkenaan, seperti yang diberitahu dalam proses tempahan.

 

TERMA DAN SYARAT HOTELS.COM™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards ialah program kesetiaan Hotels.com (“Program”). Untuk setiap malam, anda menempah dan menginap di hartanah Hotels.com Rewards yang layak, anda mengumpulkan satu setem (“Setem”). Apabila anda mengumpulkan 10 Setem dengan kami, kami akan memberi anda 1 malam ganjaran untuk ditebus ("Malam Reward"). Malam Reward ini tidak termasuk cukai dan fi yang berkaitan dengan tempahan anda yang mesti anda bayar semasa menebus Malam Reward anda. Anda perlu membayar fi penebusan (“Fi Penebusan”) apabila anda menempah Malam Reward anda pada laman web komputer/mudah alih.  Anda tidak akan dikenakan Fi Penebusan apabila menempah Malam Reward anda pada aplikasi mudah alih kami.

 

Semua tempahan mesti dibuat dalam talian atau aplikasi mudah alih kami. Anda hanya boleh mengumpulkan Setem atau menebus Malam Reward di hartanah Hotels.com Rewards yang layak.

 

Program ini terbuka kepada sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas yang mendaftar dengan Hotels.com dengan alamat e-mel yang sah dan kemudiannya menyertai Program tersebut. Syarikat, persatuan atau kumpulan lain tidak boleh mengambil bahagian.

 

MENGUMPUL SETEM

 

Anda mengumpulkan satu setem bagi setiap malam anda menginap di hartanah Hotels.com Rewards yang layak. Kumpulkan 10 Setem dan kami memberi anda 1 Malam Reward. Anda mesti log masuk ke akaun Hotels.com anda apabila membuat tempahan dalam talian supaya kami boleh menambah Setem yang anda kumpulkan ke akaun anda selepas penginapan anda kelak. Sekiranya anda membuat tempahan dengan kami melalui telefon, anda mesti memberitahu kami alamat e-mel dalam akaun anda agar kami tahu tempat untuk menambah Setem yang anda kumpulkan. Hanya ahli Hotels.com Rewards boleh mengumpulkan Setem. Tetamu lain dalam tempahan yang sama tidak boleh mengumpulkan Setem dan anda tidak boleh mengumpulkan Setem bagi apa-apa tempahan hotel yang anda buat sebelum anda menyertai Program ini.

 

Kami akan menambah mana-mana Setem yang anda kumpulkan ke akaun anda dalam masa 72 jam selepas mendaftar keluar dari hartanah Hotels.com Rewards. Sekiranya anda mengumpulkan Setem tetapi kemudiannya kami percaya bahawa anda tidak melengkapkan penginapan hotel anda (“Setem Tidak Sah”), kami berhak untuk mengeluarkan Setem Tidak Sah ini daripada akaun anda. Ini boleh berlaku jika anda membatalkan tempahan atau tidak mendaftar masuk di hartanah yang menjadikan Setem tersebut tidak sah. Setem Tidak Sah tidak dikira bagi 10 Setem yang anda perlukan untuk menebus Malam Reward. Anda mungkin perlu menunggu hingga 35 hari untuk menebus Malam Reward anda sekiranya sejumlah Cap anda dikumpulkan melalui pilihan "bayar kemudian/bayar di hartanah".  

 

Anda boleh menyemak akaun anda untuk mengetahui bilangan Setem yang anda telah kumpulkan pada bila-bila masa. Hanya log masuk di Hotels.com melalui aplikasi mudah alih kami atau hubungi pusat panggilan kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan akaun anda betul. Jika anda percaya bahawa anda tidak mengumpulkan jumlah Setem yang betul, kami akan melakukan semakan untuk anda. Sekiranya mana-mana tempahan tidak sah seperti yang disebutkan sebelum ini, kami akan mengeluarkan Setem daripada akaun anda.

 

Selain daripada maklumat di atas, anda tidak akan mengumpulkan Setem untuk yang berikut:

1. Tempahan yang dibuat dengan laman syarikat gabungan Hotels.com

2. Tempahan yang dibuat sebelum anda menyertai Program ini

3. Tempahan pakej iaitu hartanah + penerbangan

4. Sesetengah tempahan dibuat menggunakan kupon, baucar atau kod diskaun - anda perlu memeriksa terma bagi setiap satu daripada ini

5. Tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan Perjalanan Kumpulan

6. Tempahan yang tiada kos langsung, iaitu percuma

 

MENEBUS MALAM REWARD

 

Apabila anda mengumpul 10 Setem, kami akan memberi anda 1 Malam Reward untuk ditebus di mana-mana hartanah Hotels.com Rewards yang layak. Anda boleh menebus Malam Reward anda dalam talian dan di aplikasi mudah alih kami.

 

Nilai maksimum Malam Reward anda berdasarkan nilai 10 Setem yang anda kumpulkan selagi ia belum tamat tempoh. Nilai ini bersamaan dengan purata kadar harian, tidak termasuk cukai dan fi, bagi Setem-Setem yang anda kumpul sebelum itu.

 

Jika anda telah mengumpulkan Setem pada Harga Eksklusif Hotels.com (seperti yang ditakrifkan di bawah), maka harga inilah yang akan digunakan untuk tujuan pengiraan dan bukannya harga biasa. Anda mesti membayar cukai, fi, makanan dan mana-mana kos lain yang berkaitan dengan Malam Reward anda. Anda perlu membayar Fi Penebusan apabila anda menempah Malam Reward anda pada laman web komputer/mudah alih kami. Anda tidak akan dikenakan Fi Penebusan apabila anda menebus Malam Reward anda pada aplikasi mudah alih kami.

 

Sekiranya anda menggunakan mata wang berlainan apabila mengumpulkan 10 Cap anda, nilai setiap Cap dikira menggunakan mata wang yang dikaitkan dengan wilayah yang anda berada semasa anda menyertai Program ini.

 

Penginapan Malam Reward tertakluk pada semua terma dan syarat tempahan yang berkenaan. Anda tidak akan mengumpulkan Setem semasa menebus Malam Reward anda. Setem yang terkumpul tidak mempunyai nilai tunai dan anda tidak boleh menebus Malam Reward anda dengan wang tunai.

 

Sekiranya anda menebus Malam Reward anda pada penginapan yang kurang daripada nilai maksimum Malam Reward anda, anda tidak akan mendapat perbezaan dalam wang tunai, kredit atau apa-apa bentuk yang lain. Anda boleh menebus Malam Reward anda pada penginapan yang berkos lebih daripada nilai maksimum Malam Reward anda - anda bayar perbezaan sahaja.

 

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 Malam Reward untuk ditebus, anda boleh memilih tempahan untuk diguna pakai. Jika anda memilih untuk menggunakan berbilang Malam Reward pada tempahan yang sama, anda akan dikenakan Fi Penebusan untuk setiap Malam Reward yang anda tebus pada laman web komputer/mudah alih kami. Anda tidak boleh menggabungkan Malam Reward anda dengan mana-mana tawaran, kupon, baucar atau kod diskaun yang lain, melainkan terma bagi setiap satu ini menyatakan bahawa anda boleh berbuat demikian. Ini bermaksud bahawa apabila anda membuat tempahan penginapan dan menebus Malam Reward anda, secara umumnya anda tidak boleh mendapat diskaun lain untuk tempahan itu.

 

Jika anda menebus Malam Reward anda untuk tempahan yang lebih dari 1 malam, kami akan menggunakan nilai pada malam yang paling mahal dalam tempahan itu secara automatik, tertakluk pada nilai maksimum.

 

Penginapan Malam Reward tertakluk pada semua dasar pembatalan berkenaan yang dikenakan kepada kami oleh hartanah Hotels.com Rewards. Sekiranya anda membatalkan Malam Reward yang sekiranya anda membayar untuk tempahan dan melakukan pembatalan, anda berhak mendapat bayaran balik penuh, kami akan mengembalikan Malam Reward ke akaun anda dan memberikan bayaran balik bagi apa-apa Fi Penebusan. Sekiranya anda membatalkan Malam Reward yang anda telah bayar untuk tempahan dan melakukan pembatalan, anda berhak mendapat bayaran balik bagi 1-99%, Malam Reward tidak akan dikembalikan ke akaun anda tetapi kami akan mengembalikan apa-apa Fi Penebusan. Sekiranya anda membatalkan Malam Reward yang anda telah bayar untuk tempahan dan melakukan pembatalan, anda tidak berhak mendapat pengembalian dana penuh, Malam Reward tidak akan dikembalikan ke akaun anda dan apa-apa Fi Penebusan tidak akan dibayar balik kepada anda.

 

Sekiranya anda ingin mengubah tarikh tempahan yang termasuk Malam Reward yang anda tebus, anda perlu membatalkan tempahan tersebut, tunggu Malam Reward dikembalikan ke akaun anda, kemudian tempah semula agar anda boleh menggunakan Malam Reward anda pada tempahan yang baharu.

 

TINGKAT HOTELS.COM REWARDS

 

Program ini mempunyai 3 tingkat: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver dan Hotels.com Rewards Gold. Anda akan menyertai sebagai ahli Hotels.com Rewards. Apabila anda mengumpulkan 10-29 Setem dalam satu tahun keahlian, anda akan layak menjadi ahli Hotels.com Rewards Silver. Apabila anda mengumpulkan 30 Setem atau lebih dalam satu tahun keahlian, anda akan layak menjadi ahli Hotels.com Rewards Gold. Tahun keahlian berjalan selama setahun daripada tarikh anda mula mencipta akaun dan setiap ulang tahun selepas itu.

 

Ahli Silver dan Gold Hotels.com Rewards layak untuk kemudahan di hartanah yang terpilih. Kelayakan untuk kemudahan berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards anda semasa membuat tempahan dan kemudahan yang disediakan akan ditunjukkan pada penyenaraian hartanah semasa membuat tempahan. Kemudahan boleh berubah-ubah mengikut hartanah, jenis bilik, ketersediaan dan tarikh perjalanan serta tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa. Tempoh penginapan minimum mungkin diperlukan.

 

Ahli-ahli Silver dan Gold mempunyai nombor telefon khusus yang mereka dapat hubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk membuat tempahan atau berbincang tentang tempahan mereka. Terdapat juga manfaat-manfaat lain seperti akses jualan awal dan tawaran eksklusif. Ini semua akan tersedia dalam masa 2 minggu selepas layak menjadi ahli Silver dan Gold, serta akan kekal sah sepanjang baki tahun keahlian dan seluruh tahun keahlian yang berikutnya. Jika anda tidak mengumpulkan Setem yang mencukupi untuk kekal menjadi ahli Silver atau Gold, kami akan menurunkan anda ke tingkat bawah untuk tahun keahlian yang berikutnya.

 

HARTANAH AKSES VIP

 

Ahli Silver dan Gold Hotels.com Rewards layak untuk kemudahan eksklusif di hartanah Akses VIP. Kelayakan untuk kemudahan berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards anda semasa membuat tempahan dan kemudahan yang disediakan akan ditunjukkan pada penyenaraian hartanah semasa membuat tempahan. Kemudahan boleh berubah-ubah mengikut hartanah dan tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

 

Hartanah yang mengambil bahagian dalam rangkaian hartanah Akses VIP yang menawarkan manfaat tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis. Kemudahan adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pelanggan tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Silver dan Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan. Ahli Silver dan Gold dijamin mendapat Wi-Fi percuma di hartanah Akses VIP. Ini merujuk Wi-Fi standard. Wi-Fi premium tersedia dengan caj tambahan. Ini tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

 

Ahli Gold mungkin layak menerima naik taraf semasa daftar masuk di hartanah Akses VIP yang mengambil bahagian, tertakluk pada ketersediaan. Kelayakan untuk naik taraf bilik berdasarkan tingkat keahlian Hotels.com Rewards semasa membuat tempahan. Naik taraf hartanah Akses VIP adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada bilik tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan. Naik taraf bilik mungkin termasuk naik taraf percuma kepada kategori bilik dengan nilai atau kualiti yang lebih baik. Jikalau bukan naik taraf bilik, pelanggan mungkin menerima pengaturan penginapan kepada tingkat yang diutamakan atau pengaturan penginapan kepada lokasi yang diutamakan di suatu tingkat, seperti jauh dari lif atau mesin ais. Naik taraf bilik tidak boleh ditempah.

 

Ahli Gold mungkin menerima daftar masuk awal dan daftar keluar lewat di hartanah Akses VIP yang mengambil bahagian, tertakluk pada ketersediaan. Kelayakan untuk daftar masuk awal dan daftar keluar lewat berdasarkan tingkat Hotels.com Rewards semasa membuat tempahan. Daftar masuk awal dan daftar keluar lewat adalah bertujuan untuk pemegang akaun utama dan hanya akan dilanjutkan kepada pelanggan tambahan yang ditempah melalui akaun ahli Silver dan Gold mengikut budi bicara hartanah dan tertakluk pada ketersediaan.

 

PERUBAHAN DAN PENAMATAN

 

Setem anda tidak akan tamat tempoh selagi anda memastikan akaun anda aktif sekurang-kurangnya sekali setiap 12 bulan. Ini bermaksud anda mesti mengumpulkan satu Setem atau menebus satu Malam Reward pada masa itu dan apabila anda berbuat demikian, tarikh tamat tempoh akan dilanjutkan selama 12 bulan lagi. Jika anda tidak mengumpulkan Setem atau menebus Malam Reward dalam masa 12 bulan, Setem anda akan tamat tempoh dan kami mungkin menyahaktifkan akaun anda. Jika ini berlaku, Setem anda tidak akan diberikan semula. Log masuk ke akaun anda untuk menyemak bila Setem anda akan tamat tempoh.

 

Kami boleh mengubah terma dan syarat kami pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, termasuk peraturan mengumpulkan Setem, tingkat keahlian yang berbeza serta keperluan kelayakan dan manfaat-manfaat yang berkaitan, peraturan bagi menebus Malam Reward anda, senarai hartanah Hotels.com Rewards yang layak dan nilai maksimum Malam Reward. Kami mungkin akan menyampaikan perubahan ini kepada anda melalui e-mel atau laman web Hotels.com kami, jadi pastikan anda menyemak akaun anda dengan kerap.

 

Hotels.com Rewards tiada tarikh tamat dan akan diteruskan sehingga kami menutup Program, yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sekiranya kami benar-benar menutup Program ini, anda akan diberikan 30 hari daripada tarikh kami mengumumkan penutupan Program untuk menebus apa-apa Malam Reward yang anda miliki dalam akaun anda. Selepas tarikh itu, anda akan kehilangan Malam Reward anda dan tidak akan diberikan pampasan.

 

Dengan terus mengumpulkan malam dan menebus Malam Reward dengan Hotels.com Rewards, anda menerima apa-apa perubahan kepada terma dan syarat ini. Anda bertanggungjawab untuk mengikuti perkembangan terhadap apa-apa perubahan yang kami mungkin buat. Versi yang terkini sentiasa boleh didapati di laman web kami.

 

TERMA DAN SYARAT UMUM HOTELS.COM™ REWARDS

 

Kami berhak untuk menamatkan keahlian anda jika anda melakukan penipuan atau menggunakan program kesetiaan kami dalam cara yang tidak mematuhi terma dan syarat kami atau mana-mana undang-undang, peraturan, statut atau ordinan persekutuan atau negeri. Sekiranya kami menamatkan keahlian anda, anda mungkin kehilangan Setem yang terkumpul serta manfaat-manfaat Setem. Kami juga berhak mengambil tindakan pentadbiran dan/atau perundangan yang sesuai, termasuk membuat dakwaan jenayah jika perlu.

 

Sepanjang anda menjadi ahli Hotels.com Rewards, kami mungkin menyampaikan apa-apa kemas kini kepada akaun atau transaksi anda melalui e-mel. Kami boleh menarik balik Setem anda pada bila-bila masa. Anda tidak boleh menjual atau memindah milik Setem anda atau menggabungkan Setem dengan Setem ahli lain. Setem dan Malam Reward tidak boleh dipindah milik jika ahli meninggal dunia, jika terdapat isu domestik ataupun mengikut undang-undang. Anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan tindakan seperti ini diselesaikan secara individu, tanpa perlu menggunakan apa-apa bentuk tindakan kelas dan secara eksklusif oleh mahkamah sesuai yang terletak di Dallas, Texas.

 

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan tentang terma dan syarat ini atau hak dan kewajipan anda, ia akan dikawal dan ditafsir mengikut undang-undang Negeri Texas.

 

Program ini terbatal sekiranya dilarang oleh undang-undang. Kegagalan kami menguatkuasakan apa-apa peruntukan terma dan syarat ini tidak akan membentuk penepian peruntukan itu atau apa-apa peruntukan lain. Keputusan kami mengenai semua pertanyaan atau pertikaian berhubung Program ini adalah muktamad.

 

HARGA EKSKLUSIF

 

 

Harga Eksklusif Hotels.com ("Harga Eksklusif") tersedia untuk pelanggan-pelanggan berikut:

 

  • Ahli Hotels.com™ Rewards;
    • Jika anda log masuk ke akaun Hotels.com anda semasa melayari laman web tersebut, secara automatik, anda akan ditunjukkan Harga Eksklusif untuk hartanah terpilih di tempat tajuk rentang "Harga Eksklusif Anda" dipaparkan.
  • pengguna Aplikasi Mudah Alih (sepertimana yang ditakrifkan dalam terma dan syarat di bawah).
    • Apabila menggunakan Aplikasi Mudah Alih, secara automatik, anda akan ditunjukkan Harga Eksklusif untuk hartanah terpilih di tempat tajuk rentang "Harga Eksklusif Anda" dipaparkan. Pengguna Aplikasi Mudah Alih tidak akan melihat Harga Eksklusif apabila mengakses laman web menerusi platform lain, melainkan mereka log masuk sebagai ahli Hotels.com Rewards™.

 

Harga Eksklusif tersedia di hartanah terpilih dan pada tarikh terpilih sahaja. Harga Eksklusif akan hanya dipaparkan jika berkaitan dengan carian anda dan tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa. Apabila Harga Eksklusif dipaparkan bersebelahan harga yang telah dipadamkan (cth. "RM800 RM550"), harga yang telah dipadamkan adalah berdasarkan kadar standard hartanah di laman kami, seperti yang ditentukan dan dibekalkan oleh hartanah.   Bahagian "Harga" pada terma dan syarat ini juga diguna pakai kepada Harga Eksklusif.

 

 

TERMA JAMINAN HARGA

 

Jaminan Harga - Jika anda terjumpa kadar lebih rendah di Hotels.com atau di laman web lain selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda, kami akan menawarkan perbezaan harga kepada anda. Tempahan pakej tidak layak untuk mendapat jaminan ini, serta tertakluk pada terma dan syarat lain, seperti yang dinyatakan di bawah.

 

Penyerahan Tuntutan - 

 

• Bagi tempahan tidak boleh dibayar balik:  Hotels.com akan memberikan pampasan kepada anda dalam bentuk kupon yang bernilai sama dengan perbezaan harga. Kupon tersebut boleh digunakan untuk tempahan akan datang di laman Hotels.com. Anda hendaklah menghubungi pusat panggilan pelanggan atau menyerahkan permintaan anda menggunakan borang Jaminan Harga dalam talian selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda. Bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami, seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami. 

 

• Untuk tempahan boleh dibayar balik: 

 

a) Apabila kadar lebih murah terdapat di Hotels.com: Anda boleh sama ada menghubungi pusat panggilan pelanggan selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda atau membatalkan tempahan anda yang sedia ada dalam talian di bawah Tempahan Anda semasa log masuk ke akaun Hotels.com anda dan membuat tempahan semula dalam talian pada harga lebih murah tersebut. Jika anda menghubungi kami, bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami. Berdasarkan permintaan anda, wakil perkhidmatan pelanggan kami akan menempah semula bilik yang boleh didapati pada kadar lebih rendah tersebut menggunakan butiran pembayaran yang anda berikan melalui telefon. Tempahan asal anda akan dibatalkan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami dan anda akan menerima bayaran balik untuk harga asal yang telah dibayar. Bayaran balik akan diproses oleh Hotels.com dengan serta-merta, tetapi bank anda boleh mengambil masa sehingga 30 hari untuk memproses pembayaran balik tersebut.

 

b) Apabila kadar lebih murah terdapat di laman pesaing: Hotels.com akan membayar balik perbezaan harga. Anda hendaklah menghubungi pusat panggilan pelanggan atau menyerahkan permintaan anda menggunakan borang Jaminan Harga dalam talian  selewat-lewatnya jam 23:59 waktu tempatan sehari sebelum penginapan anda. Bilik yang berkadar lebih rendah hendaklah tersedia untuk tempahan semasa anda menghubungi kami, seperti yang ditentukan oleh wakil perkhidmatan pelanggan kami. Bayaran balik akan diproses oleh Hotels.com dengan serta-merta selepas pengesahan permintaan anda, tetapi bank anda boleh mengambil masa sehingga 30 hari untuk memproses pembayaran balik tersebut.

 

Perbandingan hendaklah dibuat berdasarkan jadual perjalanan yang sama - Jaminan Harga tersedia hanya untuk jadual perjalanan yang benar-benar sama, termasuk hartanah, jenis bilik, dasar pembatalan yang dikenakan dan tarikh perjalanan seperti yang ditempah melalui Hotels.com. Selain itu, perbandingan hendaklah dibuat dengan hartanah sama yang dibeli secara kendiri melalui laman web lain.  Dalam kata lain, hartanah yang ditempah di laman web lain sebagai sebahagian daripada pakej tidak layak mendapat Jaminan Harga. Jaminan Harga dikenakan pada kos perjalanan yang ditempah, sebagaimana yang tertera pada pengesahan tempahan anda, termasuk apa-apa cukai dan fi yang dikutip oleh kami daripada anda pada masa tempahan dibuat. Jaminan Harga tidak diguna pakai pada mana-mana cukai atau fi yang dikutip oleh mana-mana pihak ketiga daripada anda, seperti cukai dan fi yang mungkin dikutip oleh hartanah secara langsung daripada anda apabila anda menginap di hartanah tersebut.  Jaminan Harga tidak tersedia untuk tempahan di laman web dengan butiran hartanah atau tempahan lain tidak diketahui sehinggalah setelah dibeli. Anda perlu memenuhi semua keperluan yang dikenakan pada harga lebih rendah (jika ada), termasuk, tanpa pengehadan, keperluan berkaitan penginapan, wilayah dan umur.

 

Perbandingan hendaklah tersedia kepada orang ramai - Jaminan Harga dikenakan hanya pada harga yang diiklankan dan tersedia kepada orang ramai. Ia juga dikenakan pada Harga Eksklusif kami. Jaminan Harga tidak dikenakan pada kadar yang ditawarkan pada laman web program keahlian pesaing; diskaun atau kadar korporat; harga kumpulan, carter, program ganjaran, insentif, mesyuarat, konvensyen, penyatuan atau antara syarikat; harga yang diperoleh melalui lelongan atau proses yang serupa; atau harga yang tersedia hanya dengan menggunakan kupon atau promosi lain yang tidak ditawarkan kepada orang ramai. Kadar lebih rendah tidak boleh berasal daripada laman web tempat anda membuat panggilan untuk mendapatkan kadar tersebut atau daripada e-mel yang anda terima. 

 

Pengesahan Tuntutan - Semua permintaan adalah tertakluk pada pengesahan oleh Hotels.com. Kami tidak akan menerima imej tangkapan skrin atau bukti berupa lain bagi harga lebih rendah yang kami tidak boleh sahkan sendiri. Kami juga tidak akan mengesahkan apa-apa permintaan yang kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, ialah hasil daripada ralat cetakan atau lain-lain atau dibuat dengan tujuan untuk menipu atau secara tidak jujur. 

 

Bayaran Balik untuk Permintaan yang Disahkan (untuk tempahan boleh dibayar balik sahaja) - Permintaan bayaran balik yang disahkan akan menerima kredit pada kad yang digunakan untuk tempahan tersebut. Jika anda telah membayar untuk hartanah anda semasa tempahan dibuat, kami akan menghantarkan bayaran balik anda setelah pengesahan dilakukan ke atas permintaan anda.  Jika anda telah memilih untuk membayar tempahan Hotels.com anda kemudian di hartanah dan anda dapati harga yang lebih murah di laman web lain, anda hendaklah membayar harga asal setelah tiba di hartanah dan kami akan menghantar bayaran balik anda setelah penginapan anda selesai.  Sila ambil perhatian, apa-apa bayaran balik boleh mengambil masa sehingga 30 hari atau kitaran bil berikutnya untuk dipaparkan pada penyata anda.

 

Kupon (untuk tempahan tidak boleh dibayar balik sahaja) - Kupon akan dihantarkan kepada anda melalui e-mel sebaik selepas permintaan anda dibuat dan disahkan oleh Hotels.com. Ini adalah tertakluk pada terma & syarat kupon (lihat yang tersebut di bawah tajuk ‘Syarat penggunaan untuk kod diskaun’).

 

Perubahan - Kami berhak menurut budi bicara mutlak kami untuk mengubah suai atau menghentikan Jaminan Harga atau mengehadkan ketersediaan kepada mana-mana individu, pada bila-bila masa, atas apa-apa atau tanpa sebab dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau liabiliti kepada anda. Terma yang berkuat kuasa pada masa tempahan anda dibuat akan menentukan kelayakan anda di bawah Jaminan Harga. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa peruntukan daripada Terma & Syarat ini tidak bermaksud penepian peruntukan tersebut.

 

DESTINASI PERJALANAN 

 

Walaupun kebanyakan perjalanan, termasuk perjalanan ke destinasi antarabangsa, dapat dilaksanakan tanpa apa-apa masalah, perjalanan ke sesetengah destinasi boleh melibatkan risiko yang lebih tinggi berbanding dengan destinasi yang lain. Hotels.com menggesa para penumpang untuk menyemak semula segala larangan, amaran, pengumuman dan nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di negara mereka

Kesihatan: Suntikan perjalanan yang disyorkan boleh berubah pada bila-bila masa dan anda harus berjumpa doktor mengenai cadangan semasa sebelum anda berangkat. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda mendapat suntikan yang disyorkan, mengambil semua ubat yang disyorkan dan mengikuti semua nasihat perubatan berhubung dengan perjalanan anda. 

 

DENGAN MENAWARKAN PENJUALAN PERJALANAN KE DESTINASI ANTARABANGSA TERTENTU, HOTELS.COM TIDAK MEMBUAT APA-APA REPRESENTASI ATAU JAMINAN BAHAWA PERJALANAN KE DESTINASI TERSEBUT IALAH TINDAKAN YANG WAJAR ATAU TANPA APA-APA RISIKO DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA GANTI RUGI ATAU KERUGIAN YANG MUNGKIN DIAKIBATKAN DARIPADA PERJALANAN KE DESTINASI TERSEBUT.

 

PERUBAHAN PERSETUJUAN INI

 

Hotels.com berhak untuk mengubah terma, syarat dan notis yang ditawarkan laman web ini dan anda bersetuju untuk menerima dan terikat oleh terma, syarat dan notis tersebut yang berkuat kuasa semasa penggunaan laman web ini dan kemudahan oleh anda.

 

Persetujuan ini dikawal oleh undang-undang negeri Texas, USA. Anda dengan ini memberikan persetujuan kepada bidang kuasa eksklusif dan lokasi Mahkamah di Dallas, Texas, USA, untuk semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Penggunaan laman web ini tidak dibenarkan di mana-mana bidang kuasa yang tidak memberikan kesan kepada semua peruntukan terma-terma dan syarat-syarat di sini, termasuk, tanpa had, perenggan ini.

 

Anda bersetuju bahawa tidak ada apa-apa usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi yang wujud antara anda dengan Hotels.com akibat persetujuan ini atau penggunaan laman web ini.

 

Pelaksanaan persetujuan ini oleh Hotels.com tertakluk pada undang-undang dan proses undang-undang yang sedia ada dan tidak ada apa-apa yang terkandung dalam persetujuan ini yang membataskan hak-hak Hotels.com untuk mematuhi permintaan atau keperluan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda atau maklumat-maklumat yang diberikan atau dikumpul oleh Hotels.com berkenaan dengan penggunaan tersebut.

 

Sekiranya mana-mana bahagian dalam persetujuan ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan menurut undang-undang yang digunakan termasuk, tetapi tidak terhad pada waranti penolak tuntutan dan had liabiliti yang dinyatakan di atas, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak dapat dikuatkuasakan akan disifatkan sebagai digantikan oleh peruntukan yang sah dan dapat dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan maksud peruntukan asal dan persetujuan akan terus berkuat kuasa.

  

Perjanjian ini (dan lain-lain terma dan syarat yang dirujuk di sini) membentuk keseluruhan perjanjian ini antara anda dengan Hotels.com yang berkaitan dengan laman web ini dan menggantikan segala bentuk komunikasi dan cadangan semasa dan sebelum ini, sama ada secara elektronik, lisan atau bertulis, antara pelanggan dengan Hotels.com berhubung dengan laman web ini. Salinan cetak persetujuan ini dan apa-apa notis yang diberikan dalam format elektronik diterima dalam prosiding-prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan kepada atau berkaitan dengan persetujuan ini pada tahap yang sama dan tertakluk pada syarat-syarat sama seperti dokumen-dokumen perniagaan dan rekod asal yang telah dikeluarkan dan disimpan dalam bentuk bercetak.

 

Rekaan nama-nama syarikat, produk, orang, watak dan/atau data yang disebutkan di sini tidak bertujuan untuk mewakili mana-mana individu, syarikat, produk atau apa-apa kejadian sebenar.

 

Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.

 

PERATURAN DAN SEKATAN PEMBEKAL

 

Terma-terma dan syarat-syarat tambahan akan dikenakan untuk tempahan dan pembelian barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan yang anda pilih. Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti. Anda bersetuju untuk mematuhi segala terma dan syarat pembelian yang akan dikenakan oleh mana-mana pembekal yang anda pilih untuk berurus niaga, termasuk, tetapi tidak terhad pada pembayaran semua jumlah yang patut dibayar menurut peraturan dan sekatan pembekal berkaitan ketersediaan dan penggunaan tambang, produk atau perkhidmatan. Kami berhak untuk membatalkan tempahan anda sekiranya pembayaran sepenuhnya tidak diterima pada masanya. Anda mengakui bahawa sesetengah pembekal pihak ketiga yang menawarkan perkhidmatan dan/atau aktiviti tertentu boleh menghendaki anda untuk menandatangani penepian liabiliti mereka sebelum menyertai perkhidmatan dan/atau aktiviti yang mereka tawarkan. Anda memahami bahawa apa-apa pelanggaran terhadap syarat pembelian mana-mana pembekal boleh mengakibatkan pembatalan tempahan anda, penafian akses kepada mana-mana penerbangan, hartanah atau kereta, dalam perlucutan wang yang dibayar untuk tempahan atau pembelian sedemikian dan Hotels.com boleh mendebitkan akaun anda untuk apa-apa kos yang ditanggung oleh Hotels.com akibat pelanggaran sedemikian. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya bagi segala caj, fi, duti, cukai dan penaksiran yang berbangkit daripada penggunaan laman web ini.

 

TEMPAHAN KUMPULAN

 

Anda tidak boleh menempah lebih daripada 8 bilik dalam talian untuk hartanah/tarikh penginapan yang sama.  Jika kami menentukan anda telah menempah lebih daripada 8 bilik dalam tempahan berasingan, kami boleh membatalkan tempahan anda dan mengecaj fi pembatalan kepada anda jika berkenaan.  Jika anda telah membayar deposit tidak boleh dibayar balik, deposit anda akan dilucutkan.  Jika anda ingin menempah 9 atau lebih bilik, anda mesti menghubungi pakar perjalanan kami melalui telefon atau dengan mengisikan borang perjalanan kumpulan dalam talian.  Salah seorang pakar perjalanan kami akan menyemak permintaan anda dan menghubungi anda untuk melengkapkan tempahan anda.  Anda mungkin diminta menandatangani kontrak bertulis dan/atau membayar deposit tidak boleh dibayar balik. 

 

TEMPAHAN UNTUK PENGINAPAN LAMA

 

Anda tidak boleh membuat tempahan selama lebih dari 28 malam dalam talian bagi hartanah yang sama.  Jika kami menentukan anda telah menempah lebih dari 28 malam dalam tempahan berasingan, kami boleh membatalkan tempahan anda dan mengecaj fi pembatalan kepada anda jika berkenaan.  Jika anda telah membayar deposit tidak boleh dibayar balik, deposit anda akan dilucutkan.  Jika anda ingin menempah 29 malam atau lebih, anda mesti menghubungi pakar perjalanan kami melalui telefon atau dengan mengisikan borang perjalanan penginapan lama dalam talian.  Salah seorang pakar perjalanan kami akan menyemak permintaan anda dan menghubungi anda untuk melengkapkan tempahan anda.  Anda mungkin diminta menandatangani kontrak bertulis dan/atau membayar deposit tidak boleh dibayar balik.

 

PENUKAR MATA WANG 

 

Jika penukar mata wang tersedia di Laman Web, kadar mata wang yang dipaparkan berdasarkan pelbagai sumber yang boleh didapati secara umum dan harus digunakan sebagai garis panduan sahaja dan kami dan/atau pembekal masing-masing tidak menjamin ketepatan kadar.

 

FI YANG DIKENAKAN OLEH BANK

 

Sesetengah bank dan syarikat pengeluar kad mengenakan fi untuk transaksi rentas sempadan atau antarabangsa. Contohnya, jika anda membuat tempahan menggunakan kad yang dikeluarkan di negara yang berbeza dari lokasi pedagang, syarikat pengeluar kad anda mungkin mengenakan fi transaksi rentas sempadan atau antarabangsa kepada anda. Di samping itu, sesetengah bank dan syarikat pengeluar kad mengenakan fi untuk penukaran mata wang. Contohnya, jika anda membuat tempahan dalam mata wang selain mata wang kad kredit anda, syarikat kad kredit anda boleh menukar jumlah tempahan kepada mata wang kad kredit anda dan mengenakan fi penukaran kepada anda. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan tentang fi ini atau kadar pertukaran yang dikenakan kepada tempahan anda, sila hubungi bank atau syarikat pengeluar kad anda.

 

KAEDAH PEMBAYARAN ALTERNATIF

Dari semasa ke semasa, kami bekerjasama dengan pembekal kaedah pembayaran alternatif termasuk syarikat pembiayaan pengguna untuk menawarkan kaedah pembayaran alternatif semasa daftar keluar. Contohnya, jika kami menawarkan pilihan pembiayaan masa nyata kaedah pembayaran alternatif untuk pembelian tempahan perjalanan di Laman Web kami yang boleh dibayar kepada syarikat pembiayaan pengguna dalam pembayaran bulanan tetap. Rujukan apa-apa nama, tanda, produk atau perkhidmatan pembekal pembayaran alternatif atau pautan ke laman web atau maklumat pembekal tersebut di Laman Web bukan merupakan pengesahan, penajaan atau cadangan pembekal pembayaran alternatif atau maklumat, produk atau perkhidmatan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau tindakan atau peninggalan mana-mana pembekal pembayaran alternatif. Penggunaan mana-mana kaedah pembayaran pembekal pembayaran alternatif oleh anda adalah atas risiko anda sendiri dan akan ditadbir oleh terma dan dasar pembekal pembayaran alternatif tersebut.

 

ULASAN PENGGUNA, KOMEN, FOTO DAN KANDUNGAN

 

Hotels.com boleh memaparkan ulasan, komen, foto dan lain-lain bahan yang berkaitan dengan hartanah serta pengalaman percutian dan perjalanan yang lain ("Ulasan"). Hotels.com boleh juga menawarkan kemudahan yang membenarkan pengguna laman web ini menyiarkan Ulasan ("Ulasan Pengguna"). Anda menolak apa-apa hak proprietari yang anda mungkin ada terhadap Ulasan Pengguna sedemikian dan ia boleh diguna, disalin, diedar dan dikemukakan dalam apa-apa cara dan bentuk dengan bebas oleh Hotels.com atau gabungan tanpa kebenaran anda. Apabila kemudahan penyiaran ini dibenarkan, anda bersetuju dengan nyata untuk hanya menyerahkan Ulasan Pengguna yang bersesuaian dengan perkhidmatan tersebut, dengan mematuhi terma dan syarat ini serta garis-garis panduan sertaan lain yang tersedia di laman web ini. Anda memberikan Hotels.com dan subsidiari serta gabungan korporat (dirujuk secara kolektif sebagai "Syarikat-syarikat Hotels.com") dan anggota gabungan, jenama bersama dan/atau laman web yang berpautan, yang kami sediakan perkhidmatan melalui mereka (dirujuk secara kolektif sebagai "Gabungan Hotels.com"), hak tidak eksklusif, tanpa royalti, berterusan, boleh dipindah milik, tidak boleh dibatal dan boleh diberi sublesen penuh untuk (a) menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, mengedar, menerbitkan, menghasilkan kerja terbitan daripada dan memaparkan secara umum serta melaksanakan Ulasan Pengguna sedemikian di seluruh dunia dalam apa-apa media, yang kini dikenali atau selepas ini diusahakan; dan (b) menggunakan nama yang anda serahkan berhubung dengan Ulasan Pengguna sedemikian. Anda mengakui bahawa Syarikat-syarikat Hotels.com boleh memilih untuk mengatribut Ulasan Pengguna anda (misalnya, menyenaraikan nama dan tempat asal anda pada ulasan hartanah yang anda serahkan) mengikut budi bicara kami dan bahawa Ulasan Pengguna sedemikian boleh dikongsi dengan rakan-rakan kongsi pembekal kami. Anda selanjutnya memberikan hak kepada Syarikat-syarikat Hotels.com untuk mendakwa sesiapa atau mana-mana entiti yang melanggar hak-hak anda atau Syarikat-syarikat Hotels.com dalam Ulasan Pengguna melalui pelanggaran persetujuan ini. Anda menerima dan bersetuju bahawa Ulasan Pengguna tidak bersifat sulit dan tidak mempunyai hak proprietari. Anda secara nyata melepaskan apa-apa dan segala ‘hak moral’ (termasuk hak-hak atribusi atau integriti) yang mungkin kekal dalam Ulasan Pengguna anda dan bersetuju bahawa anda tiada bantahan kepada penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, pembuangan atau eksploitasi Ulasan Pengguna anda oleh kami, syarikat-syarikat gabungan Hotels.com atau mana-mana rakan kongsi atau pemegang lesen kami.

 

Secara khusus, dengan menggunakan perkhidmatan sedemikian, anda mengemukakan dan menjamin bahawa:

•   anda memiliki atau sebaliknya mengawal segala hak kepada Ulasan Pengguna yang anda siarkan; 

•   setakat tarikh penyiaran, Ulasan Pengguna yang diserahkan adalah tepat; 

•   Ulasan Pengguna yang anda bekalkan tidak melanggar mana-mana terma dan syarat penggunaan, garis panduan atau dasar Hotels.com (sebagaimana yang terpakai dari semasa ke semasa); 

•   anda tidak akan secara sengaja atau cuai menyiarkan maklumat yang boleh menyebabkan kerugian atau menyinggung sesiapa atau perniagaan mereka dan secara khususnya: anda tidak akan menyiarkan apa-apa komen, maklumat atau bahan yang tidak benar; bersifat jahat; memfitnah; mengeji; lucah atau yang secara munasabahnya boleh dianggap sedemikian; 

•   anda tidak akan bertindak dalam apa-apa cara untuk menipu atau mengeliru dan tidak akan terlibat dalam atau menggalakkan apa-apa aktiviti penipuan atau yang menyalahi undang-undang; 

•   anda tidak akan menyiarkan atau mengedarkan apa-apa maklumat atau bahan yang dimiliki oleh mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis pihak tersebut untuk berbuat demikian; 

•   Semua foto yang diserahkan tertakluk pada garis panduan penyerahan foto kami

 

Kami ingin menarik perhatian anda terhadap fakta bahawa ulasan yang dipaparkan pada halaman web ini berasal daripada pengguna disahkan yang menginap di hartanah yang ditempah melalui Hotels.com atau di laman web jenama lain dalam kumpulan Expedia. Hotels.com tidak menuntut keempunyaan, gabungan dengan atau sokongan terhadap mana-mana foto yang diserahkan oleh pengguna akhir melalui laman-laman web kami.

 

Hotels.com tidak mengedit Ulasan atau Ulasan Pengguna yang diserahkan dan sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, tidak akan bertanggungjawab atau menanggung tanggungjawab dalam apa-apa cara bagi Ulasan atau Ulasan Pengguna sedemikian atau penyiaran, penggunaan atau pengedaran yang berikutan. Selain itu, Hotels.com tidak mengesahkan, menyokong atau meluluskan pendapat atau komen yang dinyatakan dalam mana-mana Ulasan atau Ulasan Pengguna yang merupakan pendapat peribadi individu-individu yang menyerahkan komen. Apa-apa keputusan yang dibuat berasaskan ulasan atau komen yang kelihatan pada perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Dari semasa ke semasa, Hotels.com mungkin menawarkan insentif kepada pelanggan kerana memberikan Ulasan Pengguna (iaitu kupon diskaun, pas masuk ke cabutan hadiah, dsb.). Ulasan Pengguna perlulah bersifat saksama dan jujur; insentif-insentif ini akan tersedia kepada para pelanggan tidak kira sama ada Ulasan Pengguna yang diberikan bersifat positif atau negatif.

 

Hotels.com berhak, tanpa apa-apa sebab dan atas budi bicara, untuk menolak penyiaran atau membuang (tanpa notis) mana-mana Ulasan atau Ulasan Pengguna. Antara lainnya, ini termasuk keadaan apabila Hotels.com menerima aduan daripada pihak ketiga dan/atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa terdapat pelanggaran bagi terma dan syarat ini.

 

GARIS PANDUAN PENGHANTARAN FOTO 

 

Apa-apa foto yang anda hantar mestilah:

•         Mematuhi topik – Semua foto mesti berkaitan dengan penginapan, restoran, lokasi atau pengalaman perjalanan am.

•         Mesra komuniti/keluarga –

Ø  Jangan hantar apa-apa foto atau bahan yang melanggar undang-undang, menjelikkan, berbentuk pornografi, lucah, menyinggung perasaan atau menghina. 

Ø  Jangan hantar foto atau bahan yang menceroboh privasi atau melanggar mana-mana hak peribadi mana-mana individu atau entiti.

Ø  Jangan serahkan foto atau maklumat mengenai kanak-kanak atau mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan mereka (atau persetujuan ibu bapa mereka jika kanak-kanak di bawah umur 13 tahun).

Ø  Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tidak boleh menyerahkan foto atau bahan lain.

 ·         Asli – Anda hanya boleh menghantar foto anda sendiri.  Jangan hantar foto daripada mana-mana sumber lain (peribadi atau komersial).  Jangan hantar foto yang melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak harta lain bagi mana-mana pihak ketiga.

•         Bukan komersial – Jangan hantar foto yang termasuk logo, penjenamaan, bahan promosi atau mana-mana kandungan lain yang bertujuan digunakan atas tujuan komersial.

·        Tiada fail berbahaya – Jangan hantar foto yang mengandungi virus atau kod berbahaya lain yang sama ada bertujuan atau mungkin menyebabkan kerosakan pada komputer dan sistem Hotels.com dan/atau entiti yang menggunakan komputer dan sistem Hotels.com.

•         Sifat fail: Tiada foto individu boleh melebihi saiz fail 5MB. Foto yang dihantar mesti dalam format .jpg, .bmp, .gif atau .png.

 

NOTIS BAHAN PELANGGARAN

 

Jika anda percaya dengan niat baik bahawa bahan yang dihoskan oleh kami melanggar hak cipta anda, anda (atau ejen anda) boleh menghantar notis bertulis kepada kami yang termasuk maklumat berikut.  Harap maklum bahawa kami tidak akan memproses aduan anda jika ia tidak dilengkapkan dengan betul atau tidak lengkap. Apa-apa salah nyataan dalam notis anda berkenaan dengan sama ada kandungan atau aktiviti melibatkan pelanggaran mungkin mendedahkan anda kepada liabiliti untuk ganti rugi.  

1. Pengenalan jelas karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar. 

2. Pengenalan jelas bahan berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar pada Laman web, seperti pautan kepada bahan yang melanggar. 

3. Alamat, alamat e-mel dan nombor telefon anda. 

4. Pernyataan bahawa anda mempunyai "kepercayaan niat baik bahawa bahan yang didakwa melanggar hak cipta tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejen atau undang-undang." 

5. Pertanyaan bahawa "maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan di bawah penalti sumpah bohong, pihak yang mengadu dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar hak ciptanya." 

6. Tandatangan oleh orang yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar hak ciptanya. 

 

Anda boleh menghantarkan notis anda kepada kami melalui e-mel ke hotels-copyright@hotels.com, melalui faks ke (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints atau dengan menggunakan maklumat perhubungan di bawah:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

 

NOTIS BALAS

 

Jika bahan yang anda telah siarkan telah dikeluarkan, anda boleh memfailkan pemberitahuan balas melalui faks atau mel biasa yang menetapkan hal-hal yang dinyatakan di bawah.  Anda mungkin perlu mendapatkan nasihat undang-undang sebelum berbuat demikian.  Sila sertakan butiran berikut: 

1. Pengenalan kandungan khusus yang telah dikeluarkan atau dinyahdayakan dan lokasi kandungan tersebut muncul di Laman web. Sila berikan alamat URL jika boleh.

2. Nama, alamat nombor telefon dan alamat e-mel anda.

3. Pernyataan bahawa anda bersetuju kepada bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan bagi daerah kehakiman lokasi alamat anda atau jika alamat anda di luar Amerika Syarikat, bagi mana-mana daerah kehakiman Hotels.com boleh didapati dan bahawa anda akan menerima penyampaian proses daripada pihak atau ejen pihak yang melaporkan kandungan anda.

4. Pernyataan berikut: "Saya bersumpah, di bawah penalti sumpah bohong, bahawa saya percaya dengan niat baik bahawa kandungan yang dikenal pasti di atas telah dikeluarkan atau dinyahdayakan akibat kesilapan atau salah identiti.”

 

Tandatangan dokumen dan hantarkan komunikasi bertulis tersebut ke alamat berikut:

Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

ATAU anda boleh menghantar faks kepada: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

Untuk apa-apa soalan lain berkenaan proses DMCA untuk Hotels.com, sila hubungi kami di (001) (206) 481-7200.

 

PENAMATAN AKAUN

 

Berpandukan Akta Hak Cipta Digital Milenium ("DMCA") dan undang-undang berkenaan yang lain, Hotels.com telah menerapkan dasar penamatan, dalam keadaan yang sewajarnya dan menurut budi bicara mutlak Hotels.com, pelanggan atau pemegang akaun yang dianggap pesalah berulang. Hotels.com juga boleh dalam budi bicara mutlak mengehadkan akses ke Laman dan/atau menamatkan akaun mana-mana pengguna yang melanggar apa-apa hak harta intelektual orang lain, sama ada atau tidak terdapat apa-apa pelanggaran berulang. Jika anda percaya bahawa pemegang akaun atau pelanggan merupakan pesalah berulang, sila berikan maklumat yang mencukupi untuk kami mengesahkan bahawa pemegang atau pelanggan akaun merupakan pesalah berulang semasa memfailkan notis anda.

 

PEMBERITAHUAN BALAS

 

Hotels.com tidak akan bertolak ansur terhadap dakwaan pelanggaran hak cipta yang palsu.  Jika anda percaya bahawa kandungan yang anda hantarkan ke laman kami telah dikeluarkan secara salah akibat dakwaan pelanggaran hak cipta yang palsu, anda boleh menyerahkan sebuah Notis Balas DMCA. Apabila kami menerima pemberitahuan balas yang lengkap, kami akan memajukan pemberitahuan itu kepada pemilik hak yang mengadu.  Di A.S., DMCA membenarkan kami untuk mengembalikan kandungan anda jika pemilik hak tidak memfailkan tindakan mahkamah terhadap anda dalam masa 10 hari bekerja setelah menerima salinan notis balas anda.

 

Untuk memfailkan pemberitahuan balas dengan kami, anda mesti mengemukakan komunikasi bertulis melalui faks atau pos biasa yang membentangkan perkara-perkara di bawah. Sila ambil perhatian bahawa anda akan bertanggungjawab bagi ganti rugi (termasuk kos dan fi peguam) jika anda membuat salah nyata dari segi material bahawa kandungan tersebut tidak melanggar hak cipta orang lain.  Jika anda tidak pasti sama ada bahan tertentu melanggari hak cipta orang lain, kami mengesyorkan agar anda mendapatkan nasihat guaman terlebih dahulu. 

 

Untuk mempercepatkan kebolehan kami untuk memproses pemberitahuan balas anda, sila hantarkan kepada kami pemberitahuan anda menggunakan format berikut:

1.  Kenal pasti kandungan khusus yang dikeluarkan atau dinyahdayakan secara salah.   Sebutkan lokasi kandungan tersebut telah muncul pada laman Hotels.com.  Sila berikan alamat URL jika boleh.

2.  Berikan nama, alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel anda dan pernyataan bahawa anda bersetuju kepada bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan bagi daerah kehakiman lokasi alamat anda atau jika alamat anda di luar Amerika Syarikat, bagi mana-mana daerah kehakiman Hotels.com L.P. boleh didapati dan bahawa anda akan menerima penyampaian proses daripada pihak atau ejen pihak yang melaporkan kandungan anda.

3.   Masukkan pernyataan berikut: "Saya bersumpah, di bawah penalti sumpah bohong, bahawa saya percaya dengan niat baik bahawa kandungan yang dikenal pasti di atas telah dikeluarkan atau dinyahdayakan akibat kesilapan atau salah identiti.”

4.  Tandatangan kertas tersebut.

5.  Hantarkan komunikasi bertulis tersebut ke alamat berikut:

Attn: Michael R. Graham, Senior Corporate Counsel
Hotels.com, L.P., c/o Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way W
Seattle,  WA  98119
E-mel: 
Hotels-copyright@hotels.com

ATAU anda boleh menghantarkan faks kepada: (001) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

Untuk apa-apa soalan lain berkenaan proses DMCA untuk Hotels.com, sila hubungi kami di (001) (206) 481-7200.

 

TERMA PENGGUNAAN TAMBAHAN UNTUK APLIKASI MUDAH ALIH HOTELS.COM

 

Bahagian ini membentangkan terma dan syarat tambahan ("Terma Penggunaan Aplikasi") yang mengawal penggunaan aplikasi kami yang dinamakan "Hotels.com Mudah Alih" ("Aplikasi Mudah Alih"). Dengan memilih butang "Terima" menggunakan Aplikasi anda bersetuju untuk terikat dengan:

1. terma dan syarat

2. Terma Penggunaan Aplikasi ini; dan

3.  Kenyataan Privasi kami;

bersama-sama dirujuk di bawah sebagai "Dasar kami". Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Dasar kami, anda tidak boleh menggunakan Aplikasi Mudah Alih dan anda mesti memilih butang "Tolak" dan membuang Aplikasi Mudah Alih daripada peranti anda.

 

Oleh sebab anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar kami, kami memberi anda lesen tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk memuat turun, memasang dan menggunakan Aplikasi Mudah Alih dan mengakses kandungan serta maklumat tersedia dalam Aplikasi Mudah Alih ("Kandungan") (termasuk, tanpa had, harga dan ketersediaan perkhidmatan perjalanan) menurut peruntukan Dasar kami.

 

Kesemua terma dan syarat yang dijelaskan di atas mengawal:

1. penggunaan laman web kami oleh anda;

2. semua kandungan, perkhidmatan, ciri, perisian, kupon dan program ganjaran yang tersedia kepada anda melalui laman web kami;

3. hubungan kita di sisi undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad pada liabiliti kami terhadap anda); dan

4. hak-hak yang tersedia kepada kami;

akan digunakan secara saksama dan sepenuhnya dan akan mengawal asas yang membolehkan Hotels.com menyediakan Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan untuk kegunaan anda. Semua rujukan kepada "laman web" dalam terma dan syarat di atas dianggap termasuk rujukan kepada Aplikasi Mudah Alih dan/atau Kandungan dan tertakluk pada penggunaan Aplikasi Mudah Alih dan/atau Kandungan seperti yang diperlukan oleh konteks. Semua rujukan kepada "persetujuan" atau "terma dan syarat" juga dianggap termasuk rujukan kepada Terma Penggunaan Aplikasi ini seperti yang diperlukan oleh konteks. 

 

Aplikasi Mudah Alih ini adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda

 

Sebagai syarat penggunaan Aplikasi Mudah Alih ini dan Kandungan, anda memberikan jaminan bahawa anda tidak akan menggunakan Aplikasi Mudah Alih ini dan Kandungan untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Dasar kami.

 

Peranti anda mesti disambungkan ke internet agar Aplikasi Mudah Alih berfungsi dengan betul. Anda bertanggungjawab membuat semua persiapan yang perlu agar peranti anda mempunyai sambungan internet dan bertanggungjawab terhadap semua jumlah bayaran yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan anda yang timbul daripada penghantaran dan penerimaan data oleh Aplikasi Mudah Alih (termasuk tetapi tidak terhad kepada caj perayauan data). Sila maklum bahawa Aplikasi Mudah Alih akan memindahkan sebilangan kecil data secara automatik sebagai sebahagian daripada operasi normal, sila lihat bahagian "Maklumat tentang anda dan penggunaan Aplikasi Mudah Alih oleh anda" di bawah untuk maklumat lanjut.

 

Kecuali seperti yang dibentangkan secara nyata dalam terma dan syarat ini atau seperti yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang tempatan, anda berjanji:

1. untuk tidak menyalin Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan kecuali apabila dalam situasi penyalinan sedemikian berkaitan dengan penggunaan Aplikasi Mudah Alih yang biasa;

2. untuk tidak menyewakan, memajakkan, memberikan sublesen, meminjamkan, menterjemahkan, menggabungkan, menyesuaikan, mempelbagaikan atau mengubah Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan;

3. untuk tidak membuat perubahan kepada atau pengubahsuaian terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan atau membenarkan Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan atau mana-mana bahagian daripada kedua-duanya dicantumkan dengan, atau digabungkan dalam mana-mana program lain;

4. untuk tidak memisahkan, nyahsusun, membalikkan atau membuat ciptaan terbitan berdasarkan, keseluruhan atau mana-mana bahagian Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan, begitu juga percubaan untuk membuat mana-mana perkara sedemikian kecuali setakat mana tindakan sedemikian tidak boleh dilarang undang-undang; dan

5. untuk tidak memberikan atau tidak menyediakan Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan secara keseluruhan atau sebahagian (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyenaraian program, penyenaraian program sumber dan objek, kod objek dan kod sumber), dalam apa-apa bentuk kepada mana-mana pihak ketiga.

 

PEMELIHARAAN HAK

 

Anda mengakui bahawa semua hak harta intelek, hak milik dan kepentingan dalam Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan dimiliki oleh Hotels.com atau pembekal dan penyedia perkhidmatan kami. Hak ini dilindungi oleh undang-undang dan triti di seluruh dunia. Semua hak sedemikian adalah terpelihara.

 

Anda mengakui bahawa anda tiada hak dalam atau terhadap Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan selain daripada hak terhad untuk penggunaan menurut Dasar kami.

 

Anda mengakui bahawa Aplikasi Mudah Alih dan mana-mana dokumentasi dan/atau maklumat teknikal sertaan adalah tertakluk pada undang-undang dan peraturan kawalan eksport AS yang dikenakan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport semula Aplikasi Mudah Alih, secara langsung atau tidak langsung, ke mana-mana negara yang tertakluk pada sekatan eksport AS.

 

 MAKLUMAT TENTANG ANDA DAN PENGGUNAAN APLIKASI MUDAH ALIH OLEH ANDA

 

 

Kami memproses maklumat tentang anda menurut  Dasar Privasikami. Dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih ini, anda membenarkan pemprosesan sedemikian, maka sila baca kenyataan privasi kami dengan teliti. 

 

Seperti diterangkan lebih lanjut dalam  Kenyataan Privasi kami, Aplikasi Mudah Alih akan secara automatik mengumpul maklumat tentang:

1. cara anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih;

2. Kandungan mana yang anda akses;

3. ralat atau masalah teknikal yang terjadi pada Aplikasi semasa digunakan.

 

Dengan menggunakan Aplikasi Mudah Alih, anda mengakui, bersetuju dan membenarkan pengumpulan maklumat ini secara automatik.

 

Apabila anda menggunakan ciri 'cari tawaran berdekatan saya' dalam Aplikasi Mudah Alih (atau ciri yang sama), kami menggunakan data geo-lokasi tersedia daripada peranti anda menggunakan GPS atau data rangkaian selular untuk menentukan hartanah berdekatan lokasi anda. Walaupun maklumat ini dikumpulkan tanpa nama, maklumat ini mungkin mendedahkan lokasi tepat atau lokasi anggaran anda bagi Aplikasi Mudah Alih tersebut kepada kami. Kami hanya menggunakan maklumat ini untuk mencari hartanah, seperti diterangkan lebih lanjut dalam  Kenyataan Privasikami. Kami tidak mengumpulkan data lokasi melalui Aplikasi Mudah Alih melainkan anda mengaktifkan ciri 'cari hartanah berdekatan saya' atau 'guna lokasi semasa' dalam Aplikasi Mudah Alih. Dengan menggunakan ciri 'cari tawaran berdekatan saya' atau 'guna lokasi semasa' anda mengakui, bersetuju dan membenarkan Hotels.com menggunakan data lokasi tersebut untuk memberikan Kandungan dan perkhidmatan yang relevan kepada lokasi anda melalui Aplikasi Mudah Alih. Perkongsian data lokasi melalui Aplikasi Mudah Alih boleh dimatikan pada bila-bila masa dalam menu tetapan. 

 

PENAMATAN

 

Hotels.com boleh menamatkan persetujuan ini dengan serta-merta secara bertulis kepada anda jika:

Anda melanggar persetujuan ini secara berterusan atau secara material; atau

 Hotels.com, mengikut budi bicara, membuat keputusan untuk menarik balik Aplikasi Mudah Alih sama ada secara keseluruhan atau sebahagian.

 

Atas penamatan untuk apa-apa sebab:

1. semua hak yang diberikan kepada anda dalam Aplikasi Mudah Alih atau Kandungan menurut persetujuan ini akan dihentikan;

2. anda mesti menghentikan semua penggunaan Aplikasi Mudah Alih dan Kandungan; dan

3. anda mesti memadam atau membuang Aplikasi Mudah Alih daripada peranti anda.

 

Persetujuan ini mengikat anda dan kami, serta pengganti dan pemegang serah hak kami masing-masing. Anda tidak boleh memindahkan, menyerahkan, menggadai ataupun sebaliknya melupuskan persetujuan ini, atau apa-apa hak atau kewajipan anda yang timbul menurut persetujuan ini, tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Kami boleh memindahkan, menyerahkan, menggadai, memberikan subkontrak ataupun sebaliknya melupuskan persetujuan ini atau apa-apa hak atau kewajipan kami yang timbul menurut persetujuan ini pada bila-bila masa sepanjang tempoh persetujuan ini.

 

Jika kami gagal, pada bila-bila masa sepanjang tempoh persetujuan ini, untuk berkeras terhadap pelaksanaan tegas mana-mana kewajipan anda menurut persetujuan ini atau jika kami gagal untuk menggunakan mana-mana hak atau remedi yang layak kami terima menurut persetujuan ini, ini bukan merupakan penepian hak atau remedi dan tidak melepaskan anda daripada pematuhan kepada kewajipan sedemikian. Penepian oleh kami akan mana-mana keingkaran tidak akan menjadi penepian keingkaran yang berikutan. Tiada penepian oleh kami terhadap mana-mana persetujuan ini akan berkuat kuasa melainkan ia dinyatakan dengan jelas sebagai penepian dan dimaklumkan kepada anda secara bertulis.

 

PERANTI APPLE

 

Jika anda menggunakan Aplikasi Mudah Alih pada peranti Apple (contohnya iPhone, iPod, iPad), maka selain daripada Terma Penggunaan di atas anda juga bersetuju seperti berikut:

1. anda mengakui bahawa Terma Penggunaan adalah antara kami dengan anda sahaja dan bukan dengan Apple Inc. di One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Amerika Syarikat ("Apple");

2. lesen yang diberikan kepada anda untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih adalah terhad pada lesen tak boleh dipindah milik untuk menggunakan Aplikasi Mudah Alih pada produk sistem operasi mudah alih (iOS) Apple yang anda miliki atau kawal;

3. anda mengakui bahawa Apple tiada kewajipan langsung untuk menyediakan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berhubung dengan Aplikasi Mudah Alih;

4. jika berlaku apa-apa kegagalan Aplikasi Mudah Alih untuk mematuhi mana-mana waranti yang dikenakan, anda boleh memaklumkan Apple dan Apple akan membayar balik harga belian (jika ada) untuk Aplikasi Mudah Alih kepada anda dan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Apple tidak mempunyai kewajipan waranti lain apa jua sekalipun berhubung dengan Aplikasi Mudah Alih;

5. anda mengakui bahawa kami, bukan Apple, yang bertanggungjawab menyelesaikan apa-apa tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga berkaitan dengan Aplikasi Mudah Alih;

6. anda mengakui bahawa, sekiranya mana-mana pihak ketiga membuat dakwaan bahawa Aplikasi Mudah Alih atau pemilikan dan penggunaan Aplikasi oleh anda melanggar hak harta intelek pihak ketiga tersebut, Apple tidak akan bertanggungjawab terhadap penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan apa-apa dakwaan pelanggaran harta intelek tersebut;

7. anda mewakili dan menjamin yang anda tidak berada di negara yang tertakluk pada embargo Kerajaan AS atau yang ditentukan oleh Kerajaan AS sebagai negara yang "membantu pengganas" dan anda tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai pihak yang dilarang atau disekat oleh Kerajaan AS; dan

8. anda mengakui dan bersetuju bahawa Apple dan subsidiari Apple, ialah benefisiari pihak ketiga dalam Terma Penggunaan dan bahawa, dengan penerimaan Terma Penggunaan oleh anda, Apple mempunyai hak (dan akan dianggap menerima hak) untuk menguatkuasakan Terma Penggunaan terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.

 

TERMA PETA

Penggunaan pemetaan oleh anda yang tersedia pada Laman Web ini ditadbir oleh Terma Penggunaan Microsoft dan Pernyataan Privasi Microsoft serta Terma Penggunaan Google dan Pernyataan Privasi Google. Microsoft dan Google memelihara hak untuk mengubah Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi mereka pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mereka sendiri. Sila klik di sini untuk mengetahui maklumat tambahan:

 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

Data geografi OpenStreetMap dalam pemetaan adalah hak cipta penyumbang OpenStreetMap dan tersedia di bawah Lesen Pangkalan Data Terbuka (ODbL).

 

© 2020 Hotels.com, L.P., sebuah syarikat Expedia Group.  Hak cipta terpelihara.  Hotels.com dan logo Hotels.com adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Hotels.com, L.P.

 

Disemak pada 6 Disember 2021

TERMA PETA

Penggunaan pemetaan oleh anda yang tersedia pada Laman Web ini ditadbir oleh Terma Penggunaan Microsoft dan Pernyataan Privasi Microsoft serta Terma Penggunaan Google dan Pernyataan Privasi Google. Microsoft dan Google memelihara hak untuk mengubah Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi mereka pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mereka sendiri. Sila klik di sini untuk mengetahui maklumat tambahan: 

 

Pilih satu daripada yang berikut untuk menikmati Harga Eksklusif dan membayar harga lebih rendah untuk hartanah terpilih.