PDF

TERMA PERKHIDMATAN

Semakan terakhir: 04/04/2023
Helo dan selamat datang! Kami gembira anda meluangkan masa untuk membaca terma perkhidmatan ini (“Terma”).
Terma ini penting kerana Terma bersama dengan e-mel pengesahan tempahan anda (“Pengesahan Tempahan”), menyatakan terma undang-undang yang Perkhidmatan Perjalanan disediakan untuk anda melalui Perkhidmatan kami. Terma juga meliputi apa-apa interaksi atau komunikasi yang anda buat dengan kami melalui Perkhidmatan kami.
Penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda tertakluk pada penerimaan anda terhadap Terma ini. Untuk menempah Perkhidmatan Perjalanan, anda juga mestilah menerima Terma ini. Jika anda tidak menerima Terma ini, maka sila jangan gunakan Perkhidmatan kami atau tempah Perkhidmatan Perjalanan.
Kami boleh mengubah Terma ini pada bila-bila masa dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda pada masa akan datang berikutan perubahan pada Terma ini tertakluk pada penerimaan anda terhadap Terma yang dikemas kini tersebut. Kami mengesyorkan agar anda menyimpan atau mencetak salinan Terma ini.
Dalam Terma ini:
kami" merujuk pada Hotels.com, L.P., sebuah Perkongsian Terhad Texas yang mempunyai pejabat berdaftar di 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, yang menyediakan Perkhidmatan kami
"Expedia Travel" merujuk pada Travelscape, LLC, sebuah syarikat yang diperbadankan dan bermastautin untuk semua tujuan di AS, yang mempunyai pejabat berdaftar di 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA
Kumpulan Syarikat kami” merujuk pada kami, serta anak syarikat dan anggota gabungan korporat kami
Rakan Kongsi kami” merujuk pada mana-mana laman web gabungan, jenama bersama atau terpaut yang Kumpulan Syarikat kami gunakan untuk menyediakan kandungan atau perkhidmatan
Perkhidmatan kami” merujuk pada peruntukan laman web, aplikasi dan alat dalam talian kami
Perkhidmatan Perjalanan” merujuk pada perkhidmatan perjalanan yang disediakan untuk anda oleh Penyedia Perjalanan yang berkaitan melalui Perkhidmatan kami, seperti penginapan di hartanah.
Penyedia Perjalanan” merujuk pada pembekal perjalanan yang menyediakan Perkhidmatan Perjalanan untuk anda melalui Perkhidmatan kami
anda” merujuk pada anda, pengembara, yang menggunakan Perkhidmatan kami atau membuat tempahan menggunakan Perkhidmatan kami.
Sila baca Terma ini dengan teliti.
Bahagian 1 Peraturan dan Sekatan
Selain Terma ini, terma dan syarat lain yang diberikan oleh Penyedia Perjalanan (seperti terma dan syarat hartanah) juga terpakai pada tempahan anda (“Peraturan dan Sekatan”).
Untuk membuat tempahan, anda mestilah menerima Peraturan dan Sekatan Penyedia Perjalanan yang anda pilih (seperti pembayaran jumlah yang perlu dibayar, kebolehan bayar balik, penalti, sekatan ketersediaan dan penggunaan tambang atau perkhidmatan dll.). Peraturan dan Sekatan yang berkaitan diberikan kepada anda sebelum anda membuat tempahan dan digabungkan dalam rujukan dalam Terma ini.
Jika anda melanggar Peraturan dan Sekatan Penyedia Perjalanan, tempahan anda mungkin dibatalkan dan anda mungkin dinafikan akses kepada Perkhidmatan Perjalanan yang berkaitan. Anda juga mungkin kerugian mana-mana wang yang telah dibayar untuk tempahan sedemikian dan kami atau Penyedia Perjalanan mungkin mendebit akaun anda untuk apa-apa kos yang kami atau mereka tanggung akibat pelanggaran sedemikian.
Di negara tertentu, apabila bayaran diambil semasa penempahan, Expedia Travel mungkin menjadi Penyedia Perjalanan untuk tujuan menjadikan Perkhidmatan Perjalanan tersedia untuk anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Perjalanan yang dibekalkan di Kesatuan Eropah di bawah Artikel 28 dan 306-310 Arahan VAT Utama EU [2006/112/EC] dan mana-mana undang-undang domestik yang setara di mana-mana negara. Dalam keadaan sedemikian, Peraturan dan Sekatan merupakan terma dan syarat yang disediakan oleh pembekal dasar (seperti terma dan syarat hartanah).
Bahagian 2 Menggunakan Perkhidmatan kami
Peraturan kami
Kami menyediakan Perkhidmatan kami untuk membantu anda mencari maklumat tentang Perkhidmatan Perjalanan dan untuk membantu anda menempah Perkhidmatan Perjalanan tersebut. Perkhidmatan tidak disediakan untuk anda untuk tujuan lain.
Anda bersetuju bahawa:
 • anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan kami untuk tujuan peribadi dan tidak komersial
 • anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat kontrak
 • anda akan menggunakan Perkhidmatan kami secara sah dan menurut Terma ini
 • semua maklumat yang anda berikan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap
 • jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda akan:
 • melindungi maklumat akaun anda
 • bertanggungjawab terhadap apa-apa penggunaan akaun anda oleh anda atau orang lain
 • jika anda menempah bagi pihak orang lain:
 • anda akan mendapatkan kebenaran orang tersebut sebelum bertindak bagi pihak orang tersebut
 • anda akan memaklumkan kepada orang tersebut tentang terma yang terpakai pada tempahan (termasuk Peraturan dan Sekatan) dan memastikan bahawa orang tersebut bersetuju dengan terma sedemikian
 • anda bertanggungjawab untuk membayar apa-apa jumlah yang perlu dibayar, membuat apa-apa permintaan perubahan/pembatalan dan untuk semua perkara lain yang berkaitan dengan tempahan.
Anda juga bersetuju untuk tidak:
 • membuat apa-apa tempahan palsu atau penipuan
 • mengakses, memantau atau menyalin apa-apa kandungan dalam Perkhidmatan kami menggunakan apa-apa robot, lelabah, pengikis atau cara automatik lain atau mana-mana proses manual
 • melanggar sekatan dalam mana-mana pengepala pengecualian robot dalam Perkhidmatan kami atau memintas atau mengelakkan langkah lain yang digunakan untuk menghalang atau mengehadkan akses kepada Perkhidmatan kami
 • mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan, beban yang tidak munasabah atau besar pada infrastruktur kami
 • membuat pautan dalam ke mana-mana bahagian Perkhidmatan kami
 • “membingkaikan”, “mencerminkan” atau sebaliknya menggabungkan mana-mana bahagian Perkhidmatan kami ke dalam mana-mana laman web lain.
Akses
Kami mungkin tidak memberikan sesiapa sahaja akses kepada Perkhidmatan kami pada bila-bila masa atas apa-apa sebab yang sah. Kami juga mungkin membuat penambahbaikan dan perubahan pada Perkhidmatan kami pada bila-bila masa.
Cara kami menyusun hasil carian anda
Terdapat banyak pilihan perjalanan yang tersedia melalui Perkhidmatan kami dan kami ingin memastikan bahawa hasil carian anda seberkaitan yang mungkin. Pada halaman hasil carian, anda akan melihat susunan kedudukan lalai kami, walau bagaimanapun anda boleh memilih cara mengisih hasil anda dan menggunakan pilihan penapis untuk mengutamakan hasil berdasarkan keutamaan pilihan anda, contohnya harga, skor ulasan tetamu atau kriteria lain. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menyusun hasil carian di sini.
Dalam hasil carian anda, kami juga kadangkala memaparkan pilihan perjalanan yang merupakan penyenaraian iklan berbayar daripada Penyedia Perjalanan kami. Pilihan perjalanan sedemikian dilabelkan dengan jelas untuk makluman anda sebagai “Iklan” atau pelabelan setara yang serupa untuk membezakan pilihan sedemikian daripada pilihan perjalanan lain.
Penghalaan semula dan perkhidmatan tempahan pihak ketiga
Jika anda dihalakan semula dari Perkhidmatan kami ke perkhidmatan tempahan pihak ketiga (seperti kereta sewa) untuk membuat tempahan perjalanan, sila ingat bahawa apa-apa tempahan yang dibuat melalui perkhidmatan tempahan sedemikian adalah dengan pihak ketiga dan bukan dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap tempahan yang dibuat melalui perkhidmatan tempahan pihak ketiga dan kami tidak bertanggungjawab terhadap anda berhubung dengan tempahan tersebut. Terma dan syarat penyedia perkhidmatan pihak ketiga akan menyatakan hak anda terhadap mereka serta menjelaskan tanggungjawab mereka terhadap anda.
Bahagian 3 Mengesahkan tempahan
Pengesahan Tempahan anda termasuklah elemen penting tempahan anda, seperti penerangan Perkhidmatan Perjalanan yang ditempah dan harga.
Kami akan menghantar Pengesahan Tempahan anda dan apa-apa dokumen perjalanan yang berkaitan ke alamat e-mel yang anda berikan semasa anda membuat tempahan. Jika anda tidak menerima Pengesahan Tempahan anda dalam masa 24 jam selepas membuat tempahan anda, sila hubungi kami.
Bahagian 4 Bayaran
Harga
Harga Perkhidmatan Perjalanan akan dipaparkan dalam Perkhidmatan kami, kecuali jika terdapat ralat yang nyata.
Harga untuk Perkhidmatan Perjalanan adalah dinamik dan boleh berubah pada bila-bila masa. Perubahan harga tidak akan menjejaskan tempahan yang telah diterima, kecuali jika terdapat ralat yang nyata. Kami memaparkan banyak Perkhidmatan Perjalanan dan kami berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa harga yang dipaparkan adalah tepat. Kami berhak membetulkan mana-mana ralat harga dalam Perkhidmatan kami.
Jika terdapat ralat yang nyata dan anda telah membuat tempahan, kami akan menawarkan kepada anda peluang untuk mengekalkan tempahan anda dengan membayar harga yang betul atau kami akan membatalkan tempahan anda tanpa penalti. Kami tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan Perkhidmatan Perjalanan kepada anda pada harga yang tidak betul (lebih rendah) walaupun selepas anda telah dihantar Pengesahan Tempahan, jika ralat itu harus sewajarnya nyata kepada anda.
Cukai
Harga yang dipaparkan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk cukai atau bayaran pemulihan cukai. Cukai atau bayaran pemulihan cukai sedemikian mungkin termasuk jumlah yang dikaitkan dengan cukai nilai tambahan, cukai barang dan perkhidmatan, cukai jualan, cukai penginapan dan cukai lain yang serupa.
Cukai atau bayaran pemulihan cukai biasanya dikira atau dianggarkan pada harga yang dipaparkan melalui Perkhidmatan kami sebelum apa-apa diskaun (termasuk yang dibiayai oleh kami), kupon dan mata kesetiaan yang mungkin terpakai untuk tempahan anda, melainkan diskaun, kupon dan mata kesetiaan tersebut dianggap sebagai pengurangan harga untuk tujuan pengiraan atau penganggaran cukai dalam bidang kuasa yang berkaitan untuk tempahan.
Di bidang kuasa tertentu, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar cukai tempatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai tempatan (seperti cukai bandar atau cukai pelancong dll.). Kumpulan Syarikat kami atau Penyedia Perjalanan mungkin mengenakan cukai tempatan sedemikian terhadap anda. Kumpulan Syarikat kami akan memaklumkan kepada anda tentang apa-apa cukai tempatan yang perlu anda bayar sebelum anda melengkapkan tempahan anda, sekiranya Kumpulan Syarikat kami dimaklumkan tentang cukai sedemikian oleh Penyedia Perjalanan.
Jumlah cukai tempatan boleh berubah antara tarikh tempahan dengan tarikh penginapan. Jika cukai telah berubah menjelang tarikh penginapan anda, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar cukai pada kadar yang lebih tinggi.
Pemprosesan bayaran
Apabila bayaran diterima semasa tempahan anda dan dibayar dalam mata wang tempatan Perkhidmatan kami (seperti yang berkaitan), syarikat yang menerima bayaran tersebut (melalui pemproses bayaran pihak ketiga) dan mengenakan caj pada kaedah bayaran anda ialah syarikat yang dinyatakan di sebelah lokasi Perkhidmatan kami yang berkaitan dalam jadual di bawah.
Lokasi
Syarikat kami yang menerima bayaran anda
Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, China, Denmark, Mesir, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Itali, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maghribi, Belanda, Norway, Oman, Qatar, Filipina, Portugal, Romania, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sepanyol, Sweden, Taiwan, Thailand, Turki, Emirriyyah Arab Bersatu, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australia
Travelscape, LLC. sebuah syarikat yang berdaftar di Australia
Brazil
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Kanada
TPX Travel Canada ULC
Hong Kong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Jepun
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapura
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Korea Selatan
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Switzerland
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
United Kingdom
Travel Partner Exchange UK Limited
Amerika Syarikat
Travelscape, LLC.
Walau apa pun perenggan undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir dalam Bahagian 15 (Umum) Terma ini, apabila salah satu syarikat kami (seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas) menerima bayaran anda (melalui pemproses bayaran pihak ketiga) dan mengenakan caj pada kaedah bayaran anda, undang-undang yang mentadbir transaksi bayaran tersebut ialah undang-undang lokasi syarikat sedemikian.
Kenyataan Privasi kami memberikan maklumat tentang cara kami menggunakan maklumat bayaran dan akaun anda apabila anda memilih untuk kami menyimpan kad kredit atau debit atau kaedah bayaran lain untuk kegunaan akan datang.
Pengesahan bayaran
Anda membenarkan syarikat yang berkaitan (seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas) atau Penyedia Perjalanan untuk:
 • mengesahkan kaedah bayaran anda dengan mendapatkan prakebenaran, mengenakan fi nominal atau melalui kaedah pengesahan lain dan
 • selepas pengesahan, mengenakan caj pada kaedah bayaran anda.
Fi yang dikenakan oleh bank
Sesetengah bank dan pengeluar kad mengenakan fi untuk transaksi antarabangsa atau rentas sempadan. Contohnya, jika anda membuat tempahan menggunakan kad yang dikeluarkan di negara yang berbeza daripada lokasi Penyedia Perjalanan atau anda memilih untuk berurus niaga dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang tempatan Perkhidmatan kami, pengeluar kad anda mungkin mengenakan caj fi transaksi antarabangsa atau rentas sempadan.
Selain itu, sesetengah bank dan pengeluar kad mengenakan fi untuk pertukaran mata wang. Contohnya, jika anda membuat tempahan dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang kad kredit anda, pengeluar kad anda mungkin menukarkan jumlah tempahan kepada mata wang kad kredit anda dan mengenakan fi pertukaran kepada anda.
Jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang fi ini atau kadar pertukaran yang terpakai untuk tempahan anda, sila hubungi bank atau pengeluar kad anda. Kumpulan Syarikat kami tidak berkaitan atau bertanggungjawab terhadap apa-apa fi yang berkaitan dengan kadar pertukaran yang berbeza-beza dan fi pengeluar kad.
Pertukaran mata wang
Mana-mana kadar pertukaran mata wang yang dipaparkan dalam Perkhidmatan kami adalah berdasarkan sumber awam dan kadar pertukaran semasa yang mungkin berbeza-beza semasa perjalanan. Kadar sedemikian disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan Kumpulan Syarikat kami tidak menjamin ketepatan kadar pertukaran tersebut
Kaedah bayaran alternatif
Kami mungkin bekerjasama dengan penyedia kaedah bayaran alternatif (seperti syarikat pembiayaan pengguna) untuk menyediakan kaedah bayaran alternatif kepada pengembara kami. Kumpulan Syarikat kami tidak mengendors atau mengesyorkan mana-mana penyedia bayaran alternatif atau produk atau perkhidmatan mereka. Kumpulan Syarikat kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau tindakan atau pengabaian mana-mana pembekal bayaran alternatif. Penggunaan mana-mana kaedah bayaran penyedia sedemikian oleh anda adalah atas risiko anda sendiri dan akan ditadbir oleh terma dan dasar penyedia tersebut.
.
Penipuan
Jika tempahan atau akaun menunjukkan tanda penipuan, penyalahgunaan, perkaitan dengan individu atau entiti yang disekat oleh kerajaan atau aktiviti mencurigakan yang lain, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda.
Jika kami membuat kesimpulan secara munasabah bahawa tempahan atau akaun dikaitkan dengan penipuan atau aktiviti yang mencurigakan, kami mungkin:
 • membatalkan mana-mana tempahan yang dikaitkan dengan nama, alamat e-mel atau akaun anda
 • menutup mana-mana akaun yang berkaitan dan
 • mengambil tindakan undang-undang, termasuk membuat anda menanggung apa-apa kerugian.
Sila hubungi kami tentang pembatalan tempahan atau penutupan akaun.
Bahagian 5 Membatalkan atau mengubah tempahan
Pembatalan atau perubahan oleh anda
Pembatalan atau perubahan (berhubung dengan tarikh perjalanan, destinasi, tempat perjalanan bermula, hartanah atau jenis pengangkutan) pada tempahan boleh dibuat dengan menghubungi kami.
Anda tidak mempunyai hak automatik untuk membatalkan atau mengubah tempahan melainkan jika dibenarkan oleh Penyedia Perjalanan yang berkaitan di bawah Peraturan dan Sekatan mereka (yang diberikan kepada anda sebelum anda membuat tempahan).
Pembekal Perjalanan mungkin mengenakan fi kepada anda untuk membatalkan (sepenuhnya atau sebahagian) atau mengubah tempahan. Fi sedemikian akan dinyatakan dalam Peraturan dan Sekatan. Anda bersetuju untuk membayar apa-apa caj yang dikenakan. Harap maklum bahawa untuk perubahan, harga pengaturan baharu anda akan berdasarkan harga yang berkenaan semasa anda meminta kami membuat perubahan. Harga ini mungkin tidak sama dengan harga asal semasa anda menempah Perkhidmatan Perjalanan. Harga cenderung untuk meningkat semakin hampir dengan tarikh berlepas yang perubahan dibuat.
Sila baca Peraturan dan Sekatan yang berkaitan supaya anda tahu terma yang terpakai pada tempahan anda. Sebagai contoh:
 • jika anda menempah penginapan di hartanah dan anda tidak membatalkan atau mengubah tempahan anda sebelum tempoh dasar pembatalan yang berkaitan, anda mungkin tertakluk pada caj pembatalan atau perubahan seperti yang ditunjukkan dalam Peraturan dan Sekatan yang berkaitan
 • sesetengah hartanah tidak membenarkan pembatalan atau perubahan pada tempahan selepas tempahan dibuat
 • jika anda membuat tempahan Bayar Kemudian dan anda tidak hadir atau membatalkan tempahan, hartanah mungkin mengenakan caj ketidakhadiran atau pembatalan seperti yang ditunjukkan dalam Peraturan dan Sekatan yang berkaitan dan anda akan dikenakan caj ketidakhadiran atau pembatalan hartanah, dan
 • jika anda tidak hadir atau gagal menggunakan sesetengah atau semua Perkhidmatan Perjalanan yang ditempah, bayaran balik mungkin hanya akan dibayar kepada anda selaras dengan Peraturan dan Sekatan yang berkaitan.
Jika anda ingin membatalkan atau mengubah mana-mana bahagian tempahan dan pembatalan atau perubahan sedemikian dibenarkan oleh Penyedia Perjalanan yang berkaitan, maka, kami juga mungkin mengenakan fi pentadbiran kepada anda selain mana-mana caj yang dikenakan oleh Penyedia Perjalanan. Jika fi pentadbiran sedemikian dikenakan, anda akan dimaklumkan sebelum anda bersetuju untuk meneruskan perubahan/pembatalan.
Pembatalan atau perubahan lain
Kami (dan Penyedia Perjalanan yang berkaitan) mungkin membatalkan tempahan anda jika bayaran penuh untuk tempahan atau mana-mana caj pembatalan/perubahan yang berkenaan atau fi yang berkaitan dengan tempahan tidak diterima apabila perlu dibayar.
Atas pelbagai sebab (seperti hartanah mengalami lebihan tempahan disebabkan oleh masalah ketersambungan atau hartanah ditutup akibat taufan dll.), tempahan mungkin dibatalkan atau diubah oleh Penyedia Perjalanan atau kami. Jika perkara ini berlaku, kami akan berusaha secara munasabah untuk memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan menawarkan pilihan alternatif/bantuan, jika boleh atau bayaran balik.
Bayaran balik
Mana-mana bayaran balik akan dipindahkan kembali kepada anda dalam kaedah bayaran yang anda gunakan untuk membuat tempahan asal. Bayaran balik sedemikian akan dibuat oleh pihak yang menerima bayaran asal anda. Kami tidak dapat melihat proses bayaran balik Penyedia Perjalanan. Fi kami tidak boleh dibayar balik melainkan dinyatakan sebaliknya semasa proses tempahan.
Bahagian 6 Terma khusus Perkhidmatan Perjalanan
Bahagian ini memberikan butiran terma yang berkaitan dengan Perkhidmatan Perjalanan khusus yang diberikan oleh Penyedia Perjalanan. Butiran ini tidak lengkap dan tidak menggantikan Peraturan dan Sekatan yang berkaitan yang diberikan kepada anda sebelum anda membuat tempahan.
Setiap Perkhidmatan Perjalanan tertakluk pada Peraturan dan Sekatan Penyedia Perjalanan yang berkaitan. Sila baca juga Bahagian ini yang turut akan terpakai pada tempahan anda seperti yang berkenaan. Jika terdapat apa-apa percanggahan antara Bahagian ini dengan Peraturan dan Sekatan yang berkaitan, Peraturan dan Sekatan yang berkaitan akan diguna pakai.
A. Penginapan
Perkhidmatan kami mungkin memberi anda pilihan untuk Bayar Sekarang atau Bayar Kemudian. Kadar bilik (termasuk apa-apa cukai dan fi yang berkenaan) dipaparkan kepada anda melalui Perkhidmatan kami di bawah pilihan bayaran Bayar Sekarang dan Bayar Kemudian. Harap maklum bahawa cukai dan fi mungkin berbeza-beza bergantung pada pilihan bayaran yang anda pilih. Kadar cukai dan kadar pertukaran asing mungkin berubah dalam tempoh antara tempahan dengan penginapan anda.
Bayar Sekarang
Jika anda memilih pilihan bayaran Bayar Sekarang, syarikat yang berkaitan (seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Bayaran)) biasanya akan mengenakan jumlah tempahan pada kaedah bayaran anda semasa tempahan dibuat.
....
Bayar Kemudian
Jika anda memilih pilihan bayaran Bayar Kemudian, Penyedia Perjalanan biasanya akan mengenakan caj dalam mata wang tempatan pada kaedah bayaran anda semasa penginapan anda atau seperti yang diberitahu kepada anda semasa proses tempahan.
Deposit
Sesetengah Penyedia Perjalanan memerlukan kad bayaran atau deposit tunai semasa daftar masuk untuk menampung perbelanjaan tambahan yang ditanggung semasa penginapan anda. Deposit tersebut tidak berkaitan dengan mana-mana bayaran yang diterima oleh syarikat yang berkaitan (seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Bayaran)) untuk tempahan anda.
Ketidakhadiran malam pertama
Jika anda tidak hadir untuk malam pertama tempahan penginapan anda, tetapi bercadang untuk mendaftar masuk untuk malam berikutnya, sila sahkan perkara ini dengan kami sebelum tarikh daftar masuk asal. Jika anda tidak mengesahkan perkara ini, maka keseluruhan tempahan anda mungkin dibatalkan. Bayaran balik untuk ketidakhadiran hanya akan dibayar kepada anda selaras dengan Peraturan dan Sekatan yang berkaitan bagi hartanah.
Tempahan kumpulan
Anda tidak boleh menempah lebih daripada 8 bilik melalui Perkhidmatan kami untuk hartanah yang sama bagi tarikh penginapan yang sama. Jika anda menempah lebih daripada 8 bilik dalam tempahan yang berasingan, kami mungkin membatalkan tempahan anda. Kami juga mungkin mengenakan fi pembatalan kepada anda dan jika anda membayar deposit yang tidak boleh dibayar balik, deposit tersebut mungkin terbatal. Jika anda ingin menempah lebih daripada 8 bilik, sila tempah melalui bahagian “Kumpulan dan Mesyuarat” melalui Perkhidmatan kami. Anda mungkin diminta menandatangani kontrak bertulis atau membayar deposit yang tidak boleh dibayar balik.
Penilaian
Penilaian yang ditunjukkan melalui Perkhidmatan kami menunjukkan perkara yang boleh anda jangkakan daripada hartanah yang memaparkan tahap penilaian itu, termasuk (jika berkenaan) penilaian yang diberikan oleh organisasi pengadaran bintang setempat dan negara. Penilaian ini mungkin berbeza daripada piawaian di negara anda sendiri. Penilaian yang dipaparkan di laman tidak menggambarkan atau menjanjikan apa-apa ciri atau kemudahan tertentu. Maklumat tambahan tersedia dalam bahagian “Gambaran Keseluruhan” atau “Kemudahan” halaman butiran hartanah. Garis panduan ini tertakluk pada perubahan dan Kumpulan Syarikat kami serta Rakan Kongsi kami tidak dapat menjamin ketepatan mana-mana penilaian khusus yang dipaparkan dari semasa ke semasa melalui Perkhidmatan kami.
Makanan
Jika makanan ialah sebahagian daripada tempahan penginapan anda, bilangan makanan yang disertakan bergantung pada bilangan malam penginapan anda. Penginapan penuh biasanya menyertakan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Penginapan termasuk 2 makan biasanya menyertakan sarapan pagi dan sama ada makan tengah hari atau makan malam. Bayaran balik tidak akan tersedia jika satu atau lebih makanan tidak dimakan.
B. Sewaan Percutian Vrbo
Apabila anda menempah hartanah sewaan percutian yang diedarkan melalui Perkhidmatan kami daripada Vrbo atau salah satu jenama Vrbo (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt dan Abritel), dikenali sebagai “Sewaan Percutian Vrbo”, Terma ini terpakai pada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, tetapi terma dan syarat Vrbo yang kami kemukakan kepada anda semasa proses tempahan terpakai pada bayaran dan tempahan Sewaan Percutian Vrbo oleh anda.
Bahagian 7 Perjalanan antarabangsa
Perjalanan antarabangsa
Walaupun kebanyakan perjalanan berlaku tanpa insiden, perjalanan ke destinasi tertentu mungkin melibatkan lebih banyak risiko berbanding dengan destinasi lain. Anda mestilah menyemak apa-apa amaran/nasihat perjalanan dll. yang dikeluarkan oleh kerajaan yang berkaitan sebelum anda menempah perjalanan antarabangsa. Anda juga perlu memantau amaran/nasihat perjalanan tersebut semasa perjalanan dan sebelum perjalanan pulang anda untuk membantu mengelakkan dan mengurangkan apa-apa potensi gangguan.
Kesihatan
Anda perlu menyemak inokulasi/vaksinasi yang disyorkan yang mungkin berubah pada bila-bila masa. Anda perlu berunding dengan doktor anda sebelum anda berlepas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda:
 • memenuhi semua syarat kemasukan kesihatan
 • menerima inokulasi/vaksinasi yang berkaitan/diperlukan
 • mengambil semua ubat yang disyorkan dan
 • mengikut semua nasihat perubatan berhubung dengan perjalanan anda.
Pasport dan visa
Anda mestilah berunding dengan Kedutaan atau Konsulat yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat pasport dan visa. Keperluan mungkin berubah, jadi semak maklumat terkini sebelum membuat tempahan dan berlepas dan berikan masa yang mencukupi untuk semua permohonan yang berkaitan.
Kumpulan Syarikat kami tidak bertanggungjawab jika kemasukan anda ke dalam penerbangan atau kapal pelayaran persiaran (jika berkenaan) atau ke mana-mana negara ditolak, disebabkan oleh kelakuan anda, termasuk kegagalan anda untuk membawa dokumen perjalanan yang betul dan mencukupi yang diperlukan oleh mana-mana Penyedia Perjalanan, pihak berkuasa atau negara (termasuk negara transit). Ini termasuk semua hentian yang dibuat oleh pesawat atau kapal pelayaran persiaran (jika berkenaan), walaupun anda tidak meninggalkan pesawat atau lapangan terbang atau kapal pelayaran persiaran.
Sesetengah kerajaan memerlukan syarikat penerbangan memberikan maklumat peribadi tentang semua pengembara di dalam pesawat mereka. Data akan dikumpulkan sama ada di lapangan terbang semasa anda mendaftar masuk atau dalam sesetengah keadaan, semasa anda membuat tempahan anda. Sila hubungi syarikat penerbangan yang berkaitan dengan perjalanan anda jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang perkara ini.
Kumpulan Syarikat kami tidak mengatakan atau menjamin bahawa perjalanan ke destinasi antarabangsa adalah baik atau tanpa risiko dan tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan atau kerugian yang mungkin timbul daripada perjalanan ke destinasi tersebut.
Bahagian 8 Liabiliti
Tanggungjawab untuk Perkhidmatan Perjalanan
Penyedia Perjalanan menyediakan Perkhidmatan Perjalanan untuk anda.
Apabila Expedia Travel merupakan Penyedia Perjalanan, maka setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tertakluk pada pengecualian dan pengehadan dalam Terma ini atau Peraturan dan Sekatan yang berkaitan, Expedia Travel hanya akan bertanggungjawab terhadap anda untuk kerosakan langsung yang:
• boleh dijangka sewajarnya oleh anda dan Expedia Travel
• sebenarnya dialami atau ditanggung oleh anda dan
• boleh dikaitkan secara langsung dengan tindakan Expedia Travel dalam menyediakan Perkhidmatan Perjalanan,
dan sekiranya terdapat apa-apa liabiliti Expedia Travel berkenaan dengan Perkhidmatan Perjalanan, liabiliti tersebut tidak akan melebihi, secara keseluruhan, kos yang anda bayar kepada Expedia Travel untuk Perkhidmatan Perjalanan yang berkenaan.
Tanggungjawab Penyedia Perjalanan lain kepada anda adalah seperti yang dinyatakan dalam Peraturan dan Sekatan yang berkaitan.
Liabiliti kami
Kami memiliki dan mengendalikan Perkhidmatan kami dan Penyedia Perjalanan menyediakan Perkhidmatan Perjalanan untuk anda.
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang dan tertakluk pada pengecualian dan pengehadan Terma ini, Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami tidak akan bertanggungjawab terhadap:
 • mana-mana Perkhidmatan Perjalanan sedemikian yang disediakan oleh Penyedia Perjalanan untuk anda
 • perbuatan, ralat, pengabaian, perwakilan, waranti atau kecuaian mana-mana Penyedia Perjalanan sedemikian atau
 • mana-mana kecederaan diri, kematian, kerosakan hartanah atau kerosakan atau perbelanjaan lain hasil daripada perkara di atas.
Penyedia Perjalanan memberi kami maklumat yang menerangkan Perkhidmatan Perjalanan. Maklumat ini termasuk butiran Perkhidmatan Perjalanan, foto, kadar dan Peraturan dan Sekatan yang berkaitan, dll. Kami memaparkan maklumat ini melalui Perkhidmatan kami. Penyedia Perjalanan bertanggungjawab untuk memastikan maklumat tersebut adalah tepat, lengkap dan terkini. Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dalam maklumat sedemikian, melainkan dan hanya jika kami menyebabkan ketidaktepatan tersebut secara langsung (dan ini juga termasuk penilaian hartanah yang bertujuan sebagai panduan sahaja dan mungkin bukan penilaian rasmi). Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami tidak memberikan jaminan tentang ketersediaan Perkhidmatan Perjalanan tertentu.
Foto dan ilustrasi pada Perkhidmatan kami disediakan sebagai panduan untuk menunjukkan kepada anda tahap dan jenis penginapan sahaja.
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kecuali seperti yang dinyatakan secara nyata dalam Terma ini:
 • semua maklumat, perisian atau Perkhidmatan Perjalanan yang dipaparkan melalui Perkhidmatan kami disediakan tanpa apa-apa jenis waranti atau syarat. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa waranti tersirat dan syarat kualiti yang memuaskan, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik atau bukan pelanggaran dan
 • Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami menafikan semua waranti dan syarat sedemikian.
Paparan Perkhidmatan Perjalanan melalui Perkhidmatan kami bukanlah pengendorsan atau pengesyoran Perkhidmatan Perjalanan sedemikian oleh Kumpulan Syarikat kami atau Rakan Kongsi kami. Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami menafikan, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, semua waranti dan syarat bahawa Perkhidmatan kami, pelayan perkhidmatan atau apa-apa e-mel yang dihantar daripada kami atau Rakan Kongsi kami bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang dan tertakluk pada had dalam Terma ini, baik Kumpulan Syarikat kami mahupun Rakan Kongsi kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, punitif, khas, sampingan atau turutan yang timbul daripada:
 • Perkhidmatan Perjalanan,
 • penggunaan Perkhidmatan kami,
 • apa-apa kelewatan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan kami atau
 • penggunaan pautan daripada Perkhidmatan kami oleh anda,
sama ada berdasarkan kecuaian, kontrak, tort, liabiliti ketat, statut perlindungan pengguna atau sebaliknya, dan walaupun jika Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian.
Jika Kumpulan Syarikat kami atau Rakan Kongsi kami didapati bertanggungjawab terhadap mana-mana kerugian atau kerosakan di bawah Terma ini, maka, tertakluk pada pengecualian dan pengehadan dalam Terma ini dan setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami hanya akan bertanggungjawab terhadap anda untuk kerosakan langsung yang:
 • boleh diramalkan secara munasabah oleh anda dan kami (atau Rakan Kongsi kami seperti yang berkenaan),
 • sebenarnya dialami atau ditanggung oleh anda dan
 • boleh dikaitkan secara langsung dengan tindakan kami (atau tindakan Rakan Kongsi kami seperti yang berkenaan)
dan sekiranya terdapat apa-apa liabiliti Kumpulan Syarikat kami dan/atau Rakan Kongsi kami, liabiliti tersebut tidak akan melebihi, secara keseluruhan, (a) kos yang anda bayar untuk Perkhidmatan Perjalanan yang berkenaan atau (b) seratus dolar (US$100.00) atau yang setara dalam mata wang tempatan, mana-mana yang lebih besar.
Had liabiliti ini mencerminkan peruntukan risiko antara anda dengan kami. Had yang dinyatakan dalam Bahagian ini akan kekal dan terpakai walaupun jika mana-mana remedi terhad yang dinyatakan dalam Terma ini didapati telah gagal dalam tujuan utamanya. Had liabiliti yang diperuntukkan dalam Terma ini adalah untuk manfaat Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami.
Setiap kejadian force majeure, termasuk gangguan cara komunikasi atau mogok (oleh syarikat penerbangan, hartanah atau pengawal trafik udara, jika berkenaan), akan membawa kepada penggantungan kewajipan dalam Terma ini yang terjejas oleh peristiwa force majeure. Dalam kes sedemikian, pihak yang terjejas oleh peristiwa force majeure tidak akan bertanggungjawab akibat ketidakupayaan untuk memenuhi kewajipan sedemikian.
Ganti rugi
Anda bersetuju untuk mempertahankan dan membayar ganti rugi Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami serta mana-mana pegawai, pengarah, pekerja dan ejen mereka daripada dan terhadap apa-apa tuntutan, sebab tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, kerosakan, denda, penalti atau kos atau perbelanjaan lain dalam apa-apa jua bentuk atau sifat (“Kerugian”), termasuk tetapi tidak terhad kepada, fi undang-undang dan perakaunan yang munasabah, yang dibawa oleh pihak ketiga sebagai akibat:
 • anda melanggar Terma ini atau dokumen yang dirujuk dalam Terma ini
 • anda melanggar mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga atau
 • anda menggunakan Perkhidmatan kami,
setakat yang Kerugian tersebut tidak disebabkan secara langsung oleh tindakan Kumpulan Syarikat kami atau Rakan Kongsi kami (seperti yang berkenaan).
Bahagian 9 Ulasan, komen dan foto
Dengan menyerahkan kandungan kepada Perkhidmatan kami melalui e-mel, siaran atau sebaliknya, termasuk mana-mana ulasan hartanah, foto, video, soalan, komen, cadangan, idea atau setara yang terkandung dalam mana-mana penyerahan (secara kolektif "Penyerahan"), anda:
 • mengesahkan bahawa semua Penyerahan yang anda buat ialah ciptaan asal anda dan anda memiliki dan akan mengekalkan semua hak yang diperlukan untuk membolehkan kami menggunakan Penyerahan seperti yang dinyatakan dalam Terma ini dan
 • memberi Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, hak tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, boleh dipindah milik, tidak boleh ditarik balik dan boleh diberi sublesen sepenuhnya menerusi berbilang tingkat untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menterjemah, mengedar, menerbitkan, mencipta karya terbitan dan memaparkan secara terbuka dan melakukan Penyerahan sedemikian di seluruh dunia dalam mana-mana media, yang kini dikenali atau direka kemudian.
Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa Kumpulan Syarikat kami dan Rakan Kongsi kami boleh memilih untuk menggunakan nama yang anda serahkan dengan Penyerahan sedemikian untuk mengaitkan Penyerahan anda (contohnya, menyenaraikan nama pertama dan tempat asal anda pada ulasan yang anda serahkan) mengikut budi bicara kami dalam format yang tidak boleh dikenal pasti. Penyerahan sedemikian juga boleh dikongsi dengan Penyedia Perjalanan.
Anda juga memberi Kumpulan Syarikat kami hak untuk mendakwa secara sah mana-mana individu atau entiti yang melanggar hak anda atau Kumpulan Syarikat kami dalam Penyerahan.
Penyerahan adalah tidak sulit dan tidak proprietari.
Jika boleh, anda dengan nyata mengetepikan mana-mana dan semua ‘hak moral’ (termasuk hak atribusi atau integriti) yang mungkin kekal dalam Penyerahan anda. Anda bersetuju bahawa anda tidak mempunyai bantahan terhadap penerbitan, penggunaan, pengubahsuaian, pemadaman atau eksploitasi Penyerahan anda oleh Kumpulan Syarikat kami, Rakan Kongsi kami atau mana-mana pemegang lesen kami yang lain.
Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan Penyerahan anda. Anda tidak boleh menyiarkan atau menghantar kepada atau daripada Perkhidmatan kami dan bersetuju bahawa mana-mana Penyerahan yang anda buat tidak mengandungi apa-apa kandungan yang:
 • menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah secara bertulis, memfitnah, lucah, bersifat pornografi atau akan melanggar hak publisiti atau privasi atau mana-mana undang-undang
 • bersifat komersial (seperti pengumpanan dana, pengiklanan atau pemasaran apa-apa barang atau perkhidmatan dll.)
 • mencabuli, menyalahgunakan atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, paten atau hak proprietari lain mana-mana pihak ketiga atau
 • tidak menyenangkan dari segi kepentingan awam, moral awam, ketenteraman awam, keselamatan awam atau keharmonian negara.
Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerosakan akibat daripada ketidakpatuhan peraturan di atas atau mana-mana bahaya lain akibat daripada penyiaran Penyerahan anda pada Perkhidmatan kami.
Kami mungkin menggunakan hak kami (contohnya: untuk menggunakan, menerbitkan, memaparkan, memadamkan dll.) terhadap mana-mana Penyerahan tanpa memberi notis kepada anda.
Jika anda menyerahkan lebih daripada satu ulasan untuk hartanah yang sama, hanya penyerahan anda yang terkini layak digunakan.
Semua Penyerahan juga mestilah mematuhi garis panduan berikut, serta apa-apa garis panduan lanjut yang mungkin dibawa kepada pengetahuan anda semasa proses penyerahan kandungan:
 • Berkenaan topik – semua Penyerahan mestilah berkaitan dengan hartanah, restoran, lokasi atau pengalaman perjalanan umum.
 • Asli – anda hanya boleh menyerahkan ulasan, foto dan kandungan lain anda sendiri. Jangan serahkan kandungan daripada mana-mana sumber lain (peribadi atau komersial).
 • Bukan komersial – jangan buat apa-apa Penyerahan yang mengandungi tanda dagangan, logo, jenama pihak ketiga, imej selebriti atau orang lain yang terkenal, bahan promosi atau mana-mana kandungan lain yang dirancang untuk tujuan komersial.
 • Tiada fail berbahaya – jangan buat apa-apa Penyerahan yang mengandungi virus atau kod berbahaya lain yang sama ada bertujuan atau boleh mengakibatkan kerosakan pada sistem kami dan/atau mereka yang menggunakan sistem. Komen yang mengandungi tag HTML atau URL tidak akan diformat dengan betul di laman kami.
 • Foto - imej mestilah dalam format BMP, PNG, GIF atau JPEG dengan saiz fail sebanyak 5 MB atau kurang.
Kami tidak menuntut pemilikan atau pengendorsan, atau gabungan dengan, mana-mana Penyerahan yang dibuat oleh anda.
Bahagian 10 Dasar dan notis harta intelek
Notis hak cipta dan tanda dagangan
Semua kandungan Perkhidmatan kami dimiliki ©2023 Hotels.com, L.P., sebuah syarikat Expedia Group. Hak cipta terpelihara. Hotels.com dan logo Hotels.com ialah tanda dagangan Hotels.com, L.P. Logo dan nama produk dan syarikat lain yang disebut dalam dokumen ini mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing. Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan di laman web yang dikendalikan oleh pihak selain daripada kami.
Alat Google® Translate disediakan melalui Perkhidmatan kami untuk membolehkan anda menterjemah kandungan, seperti ulasan yang dijana pengguna. Alat Google® Translate menggunakan proses automatik untuk menterjemahkan teks dan perkara ini mungkin mengakibatkan ketidaktepatan. Penggunaan alat Google® Translate oleh anda adalah atas risiko anda sendiri sepenuhnya. Kami tidak membuat apa-apa janji atau jaminan berkenaan dengan ketepatan atau kelengkapan terjemahan yang diberikan oleh Google® Translate.
Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak selain kami. Pautan sedemikian disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami tidak mengawal laman web sedemikian dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web atau penggunaan laman web tersebut oleh anda. Penyertaan pautan sedemikian oleh kami tidak menandakan apa-apa pengendorsan bahan pada laman web sedemikian atau apa-apa perkaitan dengan pengendali laman web tersebut.
Jika anda sedar akan pelanggaran jenama kami, sila beritahu kami melalui e-mel di TrademarkComplaints@expediagroup.com. Kami hanya membalas mesej berkenaan pelanggaran jenama di alamat e-mel ini.
Dasar dan aduan pelanggaran harta intelek
Kami menghormati hak harta intelek orang lain dan mengharapkan pembekal, rakan kongsi dan pengguna kami (secara kolektif, “Pengguna”) melakukan perkara yang sama. Kami mempunyai dasar yang melarang Pengguna daripada menyiarkan bahan yang melanggar hak cipta, hak tanda dagangan atau hak harta intelek lain orang lain dan dalam keadaan yang sewajarnya, kami akan menamatkan akaun Pengguna yang melanggar dasar berulang kali. Keperluan dan arahan untuk memfailkan aduan hak cipta dan tanda dagangan boleh didapati di “Aduan dan Borang Pelanggaran Hartanah Intelek” yang terdapat di sini.
Notis paten
Satu atau lebih paten yang dimiliki oleh kami atau Kumpulan Syarikat kami mungkin terpakai pada Perkhidmatan kami serta pada ciri dan perkhidmatan yang boleh diakses melalui Perkhidmatan kami. Sebahagian daripada Perkhidmatan kami beroperasi di bawah lesen satu atau lebih paten. Paten lain menunggu kelulusan.
Bahagian 11 Perisian yang tersedia di Perkhidmatan kami
Perisian
Mana-mana perisian yang disediakan untuk dimuat turun daripada Perkhidmatan kami atau gedung aplikasi mudah alih ("Perisian"), ialah karya berhak cipta Kumpulan Syarikat kami atau pembekal kami masing-masing. Penggunaan Perisian oleh anda dikawal oleh terma perjanjian lesen pengguna akhir (jika ada) yang mengiringi Perisian ("Perjanjian Lesen"). Anda mestilah bersetuju dengan Perjanjian Lesen terlebih dahulu untuk memasang, memuat turun atau menggunakan mana-mana Perisian.
Untuk mana-mana Perisian yang tidak disertakan dengan Perjanjian Lesen, kami memberi anda lesen terhad, peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diberi sublesen untuk memuat turun, memasang dan menggunakan Perisian untuk menggunakan Perkhidmatan kami selaras dengan Terma ini dan bukan untuk tujuan lain. Perisian ini disediakan kepada anda tanpa apa-apa fi atau caj.
Semua Perisian (seperti semua kod HTML dan kawalan Active X dll.) yang terkandung dalam Perkhidmatan kami, dimiliki oleh Kumpulan Syarikat kami, Rakan Kongsi kami atau pembekal kami masing-masing. Semua Perisian dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan triti antarabangsa. Apa-apa penghasilan atau pengedaran semula Perisian dilarang di sisi undang-undang dan boleh mengakibatkan penalti sivil dan jenayah yang berat. Sesiapa sahaja yang melanggar hak ini akan didakwa.
Tanpa mengehadkan perkara yang tersebut di atas, penyalinan atau penghasilan semula Perisian ke mana-mana pelayan atau lokasi lain bagi tujuan penghasilan semula atau pengedaran semula selanjutnya dilarang sama sekali. Perisian ini dijamin, jika ada, mengikut terma Perjanjian Lesen sahaja.
Terma peta
Penggunaan pemetaan yang tersedia pada Perkhidmatan kami oleh anda dikawal oleh Terma Penggunaan Google, Dasar Penggunaan Boleh Diterima Google, Notis Undang-undang Google dan Kenyataan Privasi Google dan Terma Penggunaan Microsoft dan Kenyataan Privasi Microsoft. Google dan Microsoft berhak mengubah Terma Penggunaan dan Kenyataan Privasi mereka pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mereka sendiri.
Data geografi OpenStreetMap yang digunakan dalam pemetaan dimiliki penyumbang © OpenStreetMap dan tersedia di bawahOpen Database Licence (ODbL).
Bahagian 12 Privasi dan maklumat peribadi anda
Kami komited terhadap privasi, kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi yang diamanahkan kepada kami.
Sila semak Kenyataan Privasi semasa kami, yang juga mengawal penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda dan digabungkan melalui rujukan dalam Terma ini, untuk memahami amalan kami.
Bahagian 13 Program Rewards
Kami menyediakan program kesetiaan percuma untuk pengembara kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang program kami dan manfaat program, sila lihat terma dan syarat semasa kami. Perkara ini digabungkan melalui rujukan dalam Terma ini.
Bahagian 14 Hubungi kami dan aduan
Untuk mendapatkan jawapan kepada soalan anda atau cara menghubungi kami, lawati halaman sokongan kami di sini.
Bahagian 15 Umum
Undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir
Perkhidmatan kami dikendalikan oleh entiti Amerika Syarikat dan, melainkan dihadkan oleh undang-undang yang berkenaan, Terma ini dikawal oleh undang-undang Negeri Texas, AS. Melainkan dihadkan oleh undang-undang yang berkenaan, anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah di Dallas County, Texas, AS, dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami atau Terma ini. Penggunaan Perkhidmatan kami tidak dibenarkan di mana-mana bidang kuasa yang tidak menguatkuasakan semua peruntukan Terma ini, termasuk, tanpa had, perenggan ini.
Insurans
Melainkan dinyatakan sebaliknya, harga yang dipaparkan tidak termasuk insurans perjalanan. Anda dinasihatkan untuk mengambil insurans yang melindungi akibat kes pembatalan tertentu dan risiko tertentu (seperti kos penghantaran balik sekiranya berlaku kemalangan atau penyakit). Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mana-mana polisi insurans yang diambil mencukupi untuk melindungi keperluan anda. Produk insurans perjalanan tertentu mungkin ditunjukkan kepada anda. Dalam keadaan tersebut, butiran penyedia insurans, maklumat penting yang berkaitan serta terma dan syarat akan ditunjukkan pada Perkhidmatan kami.
Kegagalan penguatkuasaan
Kegagalan atau kelewatan penguatkuasaaan mana-mana peruntukkan Terma ini oleh kami tidak mengetepikan hak kami untuk menguatkuasakan peruntukan yang sama atau mana-mana peruntukan lain Terma ini pada masa akan datang.
Peruntukan tidak dapat dikuatkuasakan
Jika mana-mana peruntukan (atau sebahagian daripada peruntukan) Terma ini didapati tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dikuatkuasakan oleh mahkamah atau pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, peruntukan tersebut (atau sebahagian daripada peruntukan) hendaklah, jika perlu, dianggap tidak membentuk sebahagian daripada Terma ini dengan anda. Dalam kes sedemikian, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain tidak akan terjejas.
Keseluruhan persetujuan
Terma ini membentuk keseluruhan persetujuan antara anda dengan kami berhubung dengan Perkhidmatan kami. Terma mengatasi semua komunikasi terdahulu atau semasa (sama ada elektronik, lisan atau bertulis) antara anda dengan kami tentang Perkhidmatan kami.
Penugasan
Kami boleh, dan anda tidak boleh, menugaskan, mensubkontrakkan atau mewakilkan hak, tanggungjawab atau kewajipan di bawah Terma ini.
Hak pihak ketiga
Melainkan dinyatakan secara jelas dalam Terma ini, kami tidak berniat untuk mana-mana bahagian Terma ini untuk dikuatkuasakan oleh mana-mana orang yang bukan pihak dalam Terma ini. Kebenaran pihak ketiga tidak diperlukan untuk penepian, perubahan atau penamatan mana-mana bahagian Terma ini. Terma ini tidak membentuk apa-apa hak di bawah mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan berhubung dengan hak pihak ketiga untuk menguatkuasakan mana-mana bahagian Terma ini.
Kemandirian kewajipan
Mana-mana peruntukan Terma ini yang secara nyata atau mengikut sifatnya mengenakan kewajipan selepas tamat tempoh atau penamatan Terma ini, akan bertahan selepas tamat tempoh atau penamatan sedemikian.
Bahagian 16 Pendaftaran
Pendaftaran perjalanan
Malaysia Travel Licence No. KPK 8269, dipegang oleh BEX Travel Malaysia Sdn. Bhd, Suite 6-04A, Level 6, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.
Pendaftaran cukai Negeri New York
Cukai jualan New York dan cukai penginapan New York City, jika berkenaan, perlu dibayar semasa penginapan hartanah anda. Untuk tempahan penginapan Bayar Sekarang, nombor pendaftaran vendor cukai jualan New York Travelscape, LLC ialah 880392667 dan nombor pendaftaran cukai penginapan hotel New York City Travelscape, LLC ialah 033960.
Sila klik di bawah untuk mendapatkan maklumat tambahan: