PDF

TERMA PERKHIDMATAN

Semakan terakhir: 28/03/2024
Helo dan selamat datang! Kami gembira anda meluangkan masa untuk membaca terma perkhidmatan ini (“Terma”).
Terma ini penting kerana Terma bersama dengan e-mel pengesahan tempahan anda (“Pengesahan Tempahan”), menyatakan terma undang-undang yang Perkhidmatan Perjalanan disediakan untuk anda melalui Perkhidmatan kami. Terma juga meliputi apa-apa interaksi atau komunikasi yang anda buat dengan kami melalui Perkhidmatan kami.
Penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda tertakluk pada penerimaan anda terhadap Terma ini. Untuk menempah Perkhidmatan Perjalanan, anda juga mestilah menerima Terma ini. Jika anda tidak menerima Terma ini, maka sila jangan gunakan Perkhidmatan kami atau tempah Perkhidmatan Perjalanan.
Kami boleh mengubah Terma ini pada bila-bila masa dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda pada masa akan datang berikutan perubahan pada Terma ini tertakluk pada penerimaan anda terhadap Terma yang dikemas kini tersebut. Kami mengesyorkan agar anda menyimpan atau mencetak salinan Terma ini.
Dalam Terma ini:
"kami", "kita" atau "milik kami" rujuk Expedia, Inc., sebuah syarikat Washington, yang ibu pejabatnya terletak di 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, Amerika Syarikat, yang menyediakan Perkhidmatan kami
"Expedia Travel" merujuk pada Travelscape, LLC, sebuah syarikat yang diperbadankan dan bermastautin untuk semua tujuan di AS, yang mempunyai pejabat berdaftar di 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA
Kumpulan Syarikat kami” merujuk pada kami, serta anak syarikat dan anggota gabungan korporat kami
Rakan Kongsi kami” merujuk pada mana-mana laman web gabungan, jenama bersama atau terpaut yang Kumpulan Syarikat kami gunakan untuk menyediakan kandungan atau perkhidmatan
Perkhidmatan kami” merujuk pada peruntukan laman web, aplikasi dan alat dalam talian kami
Penyedia Perjalanan” merujuk pada pembekal perjalanan yang menyediakan Perkhidmatan Perjalanan untuk anda melalui Perkhidmatan kami
Perkhidmatan Perjalanan” merujuk pada perkhidmatan perjalanan yang disediakan untuk anda oleh Penyedia Perjalanan yang berkaitan melalui Perkhidmatan kami, seperti penginapan di hartanah.
anda” merujuk pada anda, pengembara, yang menggunakan Perkhidmatan kami atau membuat tempahan menggunakan Perkhidmatan kami.
Sila baca Terma ini dengan teliti.
Bahagian 1 Peraturan dan Sekatan
Selain Terma ini, terma dan syarat lain yang diberikan oleh Penyedia Perjalanan (seperti terma dan syarat hartanah) juga terpakai pada tempahan anda (“Peraturan dan Sekatan”).
Untuk membuat tempahan, anda mestilah menerima Peraturan dan Sekatan Penyedia Perjalanan yang anda pilih (seperti pembayaran jumlah yang perlu dibayar, kebolehan bayar balik, penalti, sekatan ketersediaan dan penggunaan tambang atau perkhidmatan dll.). Peraturan dan Sekatan yang berkaitan diberikan kepada anda sebelum anda membuat tempahan dan digabungkan dalam rujukan dalam Terma ini.
Jika anda melanggar Peraturan dan Sekatan Penyedia Perjalanan, tempahan anda mungkin dibatalkan dan akses anda kepada Perkhidmatan Perjalanan yang berkaitan mungkin dinafikan. Anda juga mungkin kerugian mana-mana wang yang telah dibayar untuk tempahan sedemikian dan kami atau Penyedia Perjalanan mungkin mendebit akaun anda untuk apa-apa kos yang kami atau mereka tanggung akibat pelanggaran sedemikian.
Di negara tertentu, apabila bayaran diambil semasa penempahan, Expedia Travel mungkin menjadi Penyedia Perjalanan untuk tujuan menjadikan Perkhidmatan Perjalanan tersedia untuk anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Perkhidmatan Perjalanan yang dibekalkan di Kesatuan Eropah di bawah Artikel 28 dan 306-310 Arahan VAT Utama EU [2006/112/EC] dan mana-mana undang-undang domestik yang setara di mana-mana negara. Dalam keadaan sedemikian, Peraturan dan Sekatan merupakan terma dan syarat yang disediakan oleh pembekal dasar (seperti terma dan syarat hartanah).
Bahagian 2 Menggunakan Perkhidmatan kami
Peraturan kami
Kami menyediakan Perkhidmatan kami untuk membantu anda mencari maklumat tentang Perkhidmatan Perjalanan dan untuk membantu anda menempah Perkhidmatan Perjalanan tersebut. Perkhidmatan tidak disediakan untuk anda untuk tujuan lain.
Anda bersetuju bahawa:
 • anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan kami untuk tujuan peribadi dan tidak komersial
 • anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kuasa undang-undang untuk mengikat kontrak
 • anda akan menggunakan Perkhidmatan kami secara sah dan menurut Terma ini
 • semua maklumat yang anda berikan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap
 • jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda akan:
 • melindungi maklumat akaun anda
 • bertanggungjawab terhadap apa-apa penggunaan akaun anda oleh anda atau orang lain
 • jika anda menempah bagi pihak orang lain:
 • anda akan mendapatkan kebenaran orang tersebut sebelum bertindak bagi pihak orang tersebut
 • anda akan memaklumkan kepada orang tersebut tentang terma yang terpakai pada tempahan (termasuk Peraturan dan Sekatan) dan memastikan bahawa orang tersebut bersetuju dengan terma sedemikian
 • anda bertanggungjawab untuk membayar apa-apa jumlah yang perlu dibayar, membuat apa-apa permintaan perubahan/pembatalan dan untuk semua perkara lain yang berkaitan dengan tempahan.
Anda juga bersetuju untuk tidak:
 • membuat apa-apa tempahan palsu atau penipuan
 • mengakses, memantau atau menyalin apa-apa kandungan dalam Perkhidmatan kami menggunakan apa-apa robot, lelabah, pengikis atau cara automatik lain atau mana-mana proses manual
 • melanggar sekatan dalam mana-mana pengepala pengecualian robot dalam Perkhidmatan kami atau memintas atau mengelakkan langkah lain yang digunakan untuk menghalang atau mengehadkan akses kepada Perkhidmatan kami
 • mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan, beban yang tidak munasabah atau besar pada infrastruktur kami
 • membuat pautan dalam ke mana-mana bahagian Perkhidmatan kami
 • “membingkaikan”, “mencerminkan” atau sebaliknya menggabungkan mana-mana bahagian Perkhidmatan kami ke dalam mana-mana laman web lain.
Akses
Kami mungkin, bertindak secara munasabah, menafikan akses kepada Perkhidmatan kami untuk sesiapa sahaja pada bila-bila masa atas apa-apa sebab yang sah. Kami juga mungkin membuat penambahbaikan dan perubahan pada Perkhidmatan kami pada bila-bila masa.
Akaun
Untuk membuat akaun, anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mengikut arahan penciptaan akaun yang disediakan melalui Perkhidmatan kami.
Akaun yang anda cipta pada Perkhidmatan kami juga membolehkan anda mengakses tapak, aplikasi, alatan dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh ahli Kumpulan Syarikat kami (termasuk Expedia dan vrbo) dengan menggunakan bukti kelayakan akaun yang sama, di samping Perkhidmatan kami ("Akaun Kumpulan Expedia"). Sila ambil perhatian bahawa apabila anda menggunakan Akaun Kumpulan Expedia anda, syarat perkhidmatan berkaitan yang dipaparkan pada tapak, aplikasi, alatan dan perkhidmatan yang anda gunakan akan mengawal penggunaannya.
Untuk maklumat tentang cara memadamkan akaun anda, log masuk ke akaun anda di Perkhidmatan kami dan ikuti proses pemadaman akaun yang berkenaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hak privasi anda (seperti pemadaman atau akses), sila lihat Kenyataan Privasi kami.
Cara kami menyusun hasil carian anda
Terdapat banyak pilihan perjalanan yang tersedia melalui Perkhidmatan kami dan kami ingin memastikan bahawa hasil carian anda seberkaitan yang mungkin. Pada halaman hasil carian, anda akan melihat susunan kedudukan lalai kami, walau bagaimanapun anda boleh memilih cara mengisih hasil anda dan menggunakan pilihan penapis untuk mengutamakan hasil berdasarkan keutamaan pilihan anda, contohnya harga, skor ulasan tetamu atau kriteria lain. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menyusun hasil carian di sini.
Dalam hasil carian anda, kami juga kadangkala memaparkan pilihan perjalanan yang merupakan penyenaraian iklan berbayar daripada Penyedia Perjalanan kami. Pilihan perjalanan sedemikian dilabelkan dengan jelas untuk makluman anda sebagai “Iklan” atau pelabelan setara yang serupa untuk membezakan pilihan sedemikian daripada pilihan perjalanan lain.
Penghalaan semula dan perkhidmatan tempahan pihak ketiga
Jika anda dihalakan semula dari Perkhidmatan kami ke perkhidmatan tempahan pihak ketiga (seperti kereta sewa) untuk membuat tempahan perjalanan, sila ingat bahawa apa-apa tempahan yang dibuat melalui perkhidmatan tempahan sedemikian adalah dengan pihak ketiga dan bukan dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap tempahan yang dibuat melalui perkhidmatan tempahan pihak ketiga dan kami tidak bertanggungjawab terhadap anda berhubung dengan tempahan tersebut. Terma dan syarat penyedia perkhidmatan pihak ketiga akan menyatakan hak anda terhadap mereka serta menjelaskan tanggungjawab mereka terhadap anda.
Bahagian 3 Mengesahkan tempahan
Pengesahan Tempahan anda termasuklah elemen penting tempahan anda, seperti penerangan Perkhidmatan Perjalanan yang ditempah dan harga.
Kami akan menghantar Pengesahan Tempahan anda dan apa-apa dokumen perjalanan yang berkaitan ke alamat e-mel yang anda berikan semasa anda membuat tempahan. Jika anda tidak menerima Pengesahan Tempahan anda dalam masa 24 jam selepas membuat tempahan anda, sila hubungi kami.
Bahagian 4 Bayaran
Harga
Harga Perkhidmatan Perjalanan akan dipaparkan dalam Perkhidmatan kami, kecuali jika terdapat ralat yang nyata.
Harga untuk Perkhidmatan Perjalanan adalah dinamik dan boleh berubah pada bila-bila masa. Perubahan harga tidak akan menjejaskan tempahan yang telah diterima, kecuali jika terdapat ralat yang nyata. Kami memaparkan banyak Perkhidmatan Perjalanan dan kami berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa harga yang dipaparkan adalah tepat. Kami berhak membetulkan mana-mana ralat harga dalam Perkhidmatan kami.
Jika terdapat ralat yang nyata dan anda telah membuat tempahan, kami akan menawarkan kepada anda peluang untuk mengekalkan tempahan anda dengan membayar harga yang betul atau kami akan membatalkan tempahan anda tanpa penalti. Kami tidak ada kewajipan untuk menyediakan Perkhidmatan Perjalanan kepada anda pada harga yang tidak betul (lebih rendah) walaupun selepas anda menerima Pengesahan Tempahan, jika ralat tersebut secara munasabahnya ketara bagi anda.
Cukai
Harga yang dipaparkan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk cukai atau bayaran pemulihan cukai. Cukai atau bayaran pemulihan cukai sedemikian mungkin termasuk jumlah yang dikaitkan dengan cukai nilai tambahan, cukai barang dan perkhidmatan, cukai jualan, cukai penginapan dan cukai lain yang serupa.
Cukai atau bayaran pemulihan cukai biasanya dikira atau dianggarkan pada harga yang dipaparkan melalui Perkhidmatan kami sebelum apa-apa diskaun (termasuk yang dibiayai oleh kami), kupon dan ganjaran kesetiaan yang mungkin terpakai untuk tempahan anda, melainkan diskaun, kupon dan ganjaran kesetiaan tersebut dianggap sebagai pengurangan harga untuk tujuan pengiraan atau penganggaran cukai dalam bidang kuasa yang berkaitan untuk tempahan.
Di bidang kuasa tertentu, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar cukai tempatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa cukai tempatan (seperti cukai bandar atau cukai pelancong dll.). Kumpulan Syarikat kami atau Penyedia Perjalanan mungkin mengenakan cukai tempatan sedemikian terhadap anda. Kumpulan Syarikat kami akan memaklumkan kepada anda tentang apa-apa cukai tempatan yang perlu anda bayar sebelum anda melengkapkan tempahan anda, sekiranya Kumpulan Syarikat kami termaklum tentang cukai sedemikian oleh Penyedia Perjalanan.
Jumlah cukai tempatan boleh berubah antara tarikh tempahan dengan tarikh penginapan. Jika cukai telah berubah menjelang tarikh penginapan anda, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar cukai pada kadar yang lebih tinggi.
Pemprosesan bayaran
Apabila bayaran diterima semasa tempahan anda dan dibayar dalam mata wang tempatan Perkhidmatan kami (seperti yang berkaitan), syarikat yang menerima bayaran tersebut (melalui pemproses bayaran pihak ketiga) dan mengenakan caj pada kaedah bayaran anda ialah syarikat yang dinyatakan di sebelah lokasi Perkhidmatan kami yang berkaitan dalam jadual di bawah.
Lokasi
Syarikat kami yang menerima bayaran anda
Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, China, Denmark, Mesir, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Itali, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maghribi, Belanda, Norway, Oman, Qatar, Filipina, Portugal, Romania, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sepanyol, Sweden, Taiwan, Thailand, Turki, Emirriyyah Arab Bersatu, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australia
Travelscape, LLC. sebuah syarikat yang berdaftar di Australia
Brazil
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Kanada
TPX Travel Canada ULC
Hong Kong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Jepun
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapura
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Korea Selatan
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Switzerland
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
United Kingdom
Travel Partner Exchange UK Limited
Amerika Sya